Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Mál nr. 9/2010. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála:

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 17. maí 2010

í máli nr. 9/2010:

Logaland ehf.

gegn

Ríkiskaupum

Með bréfi, dags. 21. apríl 2010, kærir Logaland ehf. ákvörðun Ríkiskaupa um val á tilboði í útboði 14817 – Blóðskilunarhylki (hemodialyzers), rammasamningur fyrir Landspítala. Greinargerð kæranda barst kærunefnd útboðsmála 27. apríl 2010.

      Kærandi krefst þess:

1.      Að kærunefnd útboðsmála stöðvi þegar í stað innkaupaferli eða gerð samnings við þann bjóðanda sem valinn var á grundvelli ofangreinds útboðs þar til endanlega hefur verið skorið úr kæru.

2.      Að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun kaupanda um val á tilboði í útboðinu og leggi fyrir hann að auglýsa útboðið á nýjan leik.

3.      Að kærunefnd útboðsmála láti í ljós álit sitt á skaðabótaskyldu kaupanda gagnvart kæranda.

4.      Að kærunefnd útboðsmála ákveði að kaupandi og/eða Ríkiskaup greiði kæranda kostnað við að hafa kæruna uppi.

       Kærða, Ríkiskaupum, var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir og koma að frekari rökstuðningi fyrir vali á tilboði. Sérstaklega var óskað eftir athugasemdum kærða vegna kröfu kæranda um stöðvun á gerð samnings. Með bréfi, dags. 11. maí 2010, krefst kærði þess að öllum kröfum kæranda verði hafnað. Þá krefst kærði þess að kæranda verði gert að greiða málskostnað með tilvísun til 3. mgr. 97. gr. laga nr.84/2007 um opinber innkaup.

       Athugasemdir frá Félagi atvinnurekenda fyrir hönd Actavis hf. bárust nefndinni 4. maí 2010.

       Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd til skoðunar hvort rétt þyki að stöðva samningsgerð kærða við Actavis hf. Endanlega verður leyst úr efnisatriðum kærunnar síðar.

 

I.

Með útboði nr. 14817 leitaði kærði, fyrir hönd Landspítala háskólasjúkrahúss, eftir tilboðum í einnota blóðskilunarhylki (hemodialyzers) af lágflæðigerð (low-flux) fyrir skilunardeild Landspítala. Um er að ræða rammasamning við Landspítala, sem gerður er um tiltekna vöruflokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu þekktar. Því er ekki ljóst hvaða magn verður endanlega keypt á grundvelli útboðsins. Stefnt var að því að semja við einn aðila og áskilinn var réttur til að kaupa allt að 5% magns utan samnings í þeim tilgangi að uppfylla sérþarfir einstakra kaupenda og prófa nýjar vörur. Opnunartími tilboða var 11. mars 2010. Níu tilboð bárust frá sex bjóðendum og áskildi kærði sér rétt til að taka hagstæðasta tilboði eða hafna öllum. Um var að ræða endurtekið útboð (14638) sem breytt var í samræmi við úrskurð kærunefndar útboðsmála í máli nr. 20/2007 þannig að valforsendur voru gerðar hlutlægar og hlutfall verðs aukið.

Í grein 1.2.3 í útboðslýsingu kemur fram hvaða atriði (valforsendur) „verða höfð til hliðsjónar við mat á á tilboðum og val á samningsaðila“. Þar kemur fram að um tvær forsendur er að ræða. Annars vegar gefur meðfærileiki hæst 10 stig og hins vegar verð 90 stig.

Kærandi sendi kærða fjögur tilboð vegna útboðsins. Í einu tilboðinu voru boðin Diapes blóðskilunarhylki, í öðru tilboði voru boðin Phylter blóðskilunarhylki frá sama framleiðanda og loks bauð kærandi tvö tilboð í blóðskilunarhylki frá Nipro.

Kærandi valdi tilboð frá Actavis hf. og barst kæranda tilkynning þess efnis 21. apríl 2010 og rökstuðningur síðar sama dag.

Við opnun tilboða kom í ljós að tilboð kæranda um Diapes blóðskilunarhylki var lægsta verðtilboðið sem barst í útboðinu. Því tilboði var hins vegar hafnað og í rökstuðningi er greint frá ástæðu höfnunarinnar. Þar kemur fram að tilboðið hafi ekki staðist áskilnað útboðsgagna, þar sem það bjóði ekki sambærilegar stærðir (blóðskilunarhylkja) og útboðsgögn geri ráð fyrir. Jafnframt segir að boðin Phylter hylki kæranda séu „ekki sambærileg viðmiðunarvöru að yfirborðsflatarmáli.“

 

II.

Kærandi er ósammála niðurstöðu kærða um val á tilboði í útboðinu og telur að hún sýni að útboðsgögn hafi ekki uppfyllt ákvæði laga nr. 84/2007, þar sem gögnin hafi ekki tilgreint með eins nákvæmum hætti og mögulegt var hvaða forsendur yrðu lagðar til grundvallar mati tilboða, sbr. 38. og 45. gr. laga nr. 84/2007.  Jafnframt hafi útboðsgögn leitt til þess að kærða og kaupanda hafi ekki verið settar þær skorður við mat tilboða sem meginreglur útboðsréttar geri ráð fyrir, sbr. 1. og 14. gr. laga nr. 84/2007. Telur kærandi að kærunefnd útboðsmála beri því að fella úr gildi ákvörðun kærða um val á tilboði í útboðinu og leggja svo fyrir hann að það verði auglýst á nýjan leik. Þá telur kærandi það ennfremur nauðsynlegt að kærunefndin stöðvi þegar í stað gerð samnings á grundvelli þess tilboðs sem valið var þar til endanlega hafi verið skorið úr um kæru.

       Að mati kæranda hefði kærði getað sett forsendur útboðsins fram með mun hlutlægari hætti, sbr. 38. gr. og  45. gr. laga nr. 84/2007, og tengja þær betur efnahagslegri nákvæmni. Hefði það verið gert hefði faghópur ekki haft nánast sjálfdæmi um mat einstakra tilboða eins og raun bar vitni.

       Kærandi bendir á að í rökstuðningi kærða sé gerð grein fyrir þeim ákvæðum útboðslýsingar, sem höfð voru í huga við mat tilboða. Vísað sé til þriggja greina í útboðslýsingu, sem ákvörðun kærða um að hafna tilboði kæranda sé byggð á. Telur kærandi að mikillar ónákvæmni gæti í tilvísunum til þessara þriggja greina. Þannig sé vísað til greinar 1.2.3 í útboðslýsingu, sem ber heitið „Val á samningsaðila“. Þar sé síðan tilgreindur texti innan tilvitnunarmerkja sem eigi ekki við um þá grein heldur sé um að ræða texta úr grein 2.1.1 í útboðslýsingu, nánar tiltekið 7. mgr. Þá sé í rökstuðningi vísað til greinar 1.3.1, sem ber heitið „Notkunarlýsing“ en sú grein fyrirfinnist ekki í útboðslýsingu. Sá texti sem þar sé tilgreindur innan tilvitnunarmerkja finnist hins vegar í 2. mgr. greinar 2.1.5, sem beri heitið „Áætlað umfang“. Loks sé í rökstuðningi vísað til greinar 1.3.2.1, sem finnist ekki heldur í útboðslýsingu. Sá texti sem þar sé greindur innan tilvitnunarmerkja finnist efnislega í grein 2.1.2.1, 3. mgr., þótt ekki takist að fara rétt með textann að öllu leyti innan tilvitnunarmerkja. Leggur kærandi áherslu á að lítt hafi verið vandað til rökstuðningsins.

       Kærandi bendir ennfremur á að í rökstuðningnum sé birt tafla, sem að hluta virðist vera útbúin eftir töflu 1 sem er hluti af grein 2.1.5 í útboðslýsingu. Í töflunni, sem rökstuðningurinn hefur að geyma eru gefin upp þrjú heiti á blóðskilunarhylkjum, F7, F8 og F9. Hverju þessara heita sé síðan gefin ákveðin stærð (þ. e. yfirborðsflatarmál), 1,6 m2, 1,8 m2 og 2,2 m2 og fyrir hvert þeirra tilgreint ákveðið magn, 600, 3.200 og 3.500. Kærandi vill vekja sérstaka athygli á því að hvergi í útboðsgögnum sé getið um þær stærðir sem  þarna séu tilgreindar þótt magnið sé tilgreint. Neðan við þessa töflu í rökstuðningi kærða sé síðan að finna aðra töflu, þar sem annað tilboða kæranda sé borið saman við efri töfluna og komist sé að þeirri niðurstöðu að boðnar stærðir hylkja í tilboðinu víki of mikið frá stærð viðmiðunarhylkja. Þá bendir kærandi jafnframt á að orðið viðmiðunarhylki sé hvergi notað í útboðslýsingu. Verði því að telja útboðslýsinguna gallaða að þessu leyti og brjóta gegn ákvæðum 1., 14. , 38. og 45. gr. laga nr. 84/2007.

       Kærandi leggur áherslu á að í rökstuðningi kærða sé ályktað og komist að eftirfarandi niðurstöðu um tilboð kæranda: „Eins og fram kemur í töflu hér að ofan þá er munur á uppgefnum stærðum í útboðsgögnum og boðnum (Diapes) stærðum Logalands ehf. verulegur. Því stenst tilboð Logalands ekki áskilnað útboðsgagna og kemur ekki til nánari skoðunar og mats þar sem ekki eru boðnar sambærilegar stærðir og útboðsgögn gera ráð fyrir og á því ekki raunhæfan möguleika á að verða valið. Þess má geta í slíku tilviki sem stærsta hylkið sem Logaland býður er jafnvel minna en miðhylkið myndi leiða til þess að stórir sjúklingar yrðu  að liggja rúmlega  klukkutíma lengur í vél til að ná sömu blóðskilun. Sama gildir um tilboð Logalands ehf í blóðskilunarhylkin Phylter frá sama framleiðanda. Þar eru boðin hylki ekki sambærileg viðmiðunarvöru að yfirborðsflatarmáli. Þannig eru hylki sem boðin eru sambærileg F7 (1,6 m2) af gerðinni LF13G aðeins 1,3 m2, hylki sem boðin eru sambærileg F8 (1,8 m2) af gerðinni LF15G einungis 1,5 m2 og hylki sem boðin eru sambærileg F9 (2,2 m2)  einungis 1,7 m2.“

       Kærandi telur rökstuðning kærða sýna að kærði hafi átt möguleika á að útfæra lágmarkskröfur í útboðinu með nákvæmari hætti en hann hafi gert. Það að slíkt hafi ekki verið gert hafi síðan leitt til þess að faghóp kærða hafi ekki verið sett þau mörk, sem lög nr. 84/2007 áskilji við mat sitt á einstökum tilboðum.

       Kærandi greinir ennfremur frá því að í grein 1.2.3 í útboðslýsingu sé hvorki vikið að stærð blóðskilunarhylkja með beinum né óbeinum hætti. Á hinn bóginn séu valforsendur útboðsins skilgreindar í þeirrri grein. Séu þær tvær talsins, verð (90 stig) og meðfærileiki (10 stig). Í greininni sé valforsendan „meðfærileiki“ nánar skilgreind í fjórum liðum en í engri þeirra sé gerð sérstök krafa um stærð eða yfirborðsflatarmál boðinna blóðskilunarhylkja. Samkvæmt rökstuðningi kærða hefði honum verið slíkt í lófa lagið ef nægilega hefði verið vandað til útboðslýsingar og annarra útboðsgagna en í rökstuðningi sé að finna töflu þar sem viðmiðunarstærð hylkja sé nákvæmlega tilgreind. Telur kærandi að í þessu sambandi sé sérstök ástæða til að vekja athygli á að hverjum hinna fjögurra liða, sem lýsi nánar orðinu meðfærileiki, sé úthlutað ákveðnum fjölda stiga. Af þessu leiði að útboðsgögn tilgreini ekki með nægilega skýrum hætti þá vöru sem kærði, fyrir hönd kaupanda, sækist eftir.  Er það mat kæranda að útboðsgögn skorti því það gagnsæi sem áskilið sé í 1. og 14. gr. laga nr. 84/2007.

       Kærandi leggur áherslu á að Diapes hylkin séu Low Flux hylki og séu boðin hylki í samræmi við algenga viðmiðunarstaðla fyrir lágflæðihylki, bæði hvað snerti yfirborðsflatarmál sem og síunar- og hreinsunarhæfni (KUF/KoA). Þannig uppfylli Diapes hylkin lágmarkskröfur sem tilteknar séu í 7. mgr. greinar 2.1.1 og 3. mgr. greinar 2.1.2.1 í útboðslýsingu fullkomlega. Á hinn bóginn beri að leggja áherslu á að stærð og yfirborðsflatarmál blóðskilunarhylkja sé hvorki tilgreint tölulega né með hlutrænum hætti í útboðslýsingu.

       Kærandi tilgreinir að í grein 2.1.5 í útboðslýsingu, sem ber heitið „Áætlað umfang“, sé greint frá líklegu heildarumfangi innkaupa miðað við notkun 2009. Eins og fyrirsögn greinarinnar beri með sér snúist meginefni hennar um líklegt umfang kaupa. Á hinn bóginn sé þar að finna eftirfarandi setningu: „Vegna eðlis vörunnar er valin sú leið að gefa upp vörunúmer framleiðanda svo bjóðendur geti betur áttað sig á um hvað er að ræða, svo þeir geti hægar boðið sambærilega vöru.“ Kærandi telur að það sé villandi fyrir bjóðendur að slík setning sé sett í grein í útboðslýsingu, sem beri heitið „Áætlað umfang“ og leiði ekki til þeirrar hagkvæmni í opinberum innkaupum sem lögum nr. 84/2007 sé ætlað að stefna að. Um sé að ræða hluta af vörulýsingu sem sé færð undir óskylda grein í útboðslýsingu. Kærandi telur að framsetning útboðslýsingar að þessu leyti brjóti gegn 1., 14. og 38. gr. laga nr. 84/2007. Að auki sé framsetning kröfunnar, eins og hún sé orðuð, afar óljós. Kærandi telur að kærði hafi sjálfur sýnt fram á að hann hefði getað sett kröfuna fram með mun skýrari hætti og sé þá enn og aftur vísað til rökstuðnings kærða sjálfs, þar sem tilgreind séu nákvæm viðmið varðandi stærð blóðskilunarhylkja. Þetta hafi kærði látið undir höfuð leggjast að gera og hafi um leið brotið gegn ákvæðum 1., 14. og 38. gr. laga nr. 84/2007. Sú tafla, sem birt sé í útboðsgögnum, styðji framangreinda niðurstöðu, en sú tafla hafi ekki að geyma upplýsingar um stærð þeirra blóðskilunarhylkja, sem kærði hefur notað.

Í stuttu máli telur kærandi þrjá megingalla vera á útboðsgögnum og vali tilboða í útboði þessu. Í fyrsta lagi telur hann útboðsgögn haldin göllum sem ekki samrýmast þeim kröfum sem eru gerðar samkvæmt ákvæðum lögum nr. 84/2007. Er hér átt við að í útboðsgögnum sé ekki tilgreint með eins nákvæmum hætti og augljóslega hafi verið unnt að gera hvaða forsendur yrðu lagðar til grundvallar mati á tilboðum, sbr. einkum 38. gr. laga nr. 84/2007. Í öðru lagi hafi leitt af ónákvæmni útboðsgagna að kærða hafi ekki verið settar þær skorður við mat tilboða sem leiða af ákvæðum 1. og 14. gr. laga nr. 84/2007, sem á hinn bóginn hafi gert kæranda ókleyft að átta sig á því fyrirfram hvernig staðið yrði að mati á hagkvæmasta tilboði og haga tilboðum sínum í samræmi við það. Í þriðja lagi sé valforsendan „meðfærileiki“ ekki nægilega skýrt fram sett og fullnægi ekki þeim kröfum sem gerðar séu til valforsendna samkvæmt 45. gr. laga nr. 84/2007.

Með vísan til alls framangreinds telur kærandi að kærunefnd útboðsmála beri að stöðva þegar í stað innkaupaferli og gerð samnings á grundvelli þess tilboðs sem valið var í útboðinu.

                  

III.

Kærði mótmælir stöðvunarkröfu og öllum öðrum kröfum, fullyrðingum og vangaveltum kæranda sem tilhæfulausum og órökstuddum með tilvísun til eftirfarandi. Kærði telur að kærandi geri að kæru- og umfjöllunarefni misritun á númerum tilvitnaðra greina en ástæða þess muni vera sú að láðst hafi að breyta númerum greina í einu vinnueintaki og því hafi þessi misskilningur læðst inn í viðkomandi skjal. Bendir kærði á að það hafi reynst kæranda auðvelt að finna út úr þessu enda allur texti réttur og því sé ekki mikið um þetta annað að segja en biðjast velvirðingar á þessum mistökum.

       Kærði leggur áherslu á að í grein 1.1.4 í útboðslýsingu komi fram að óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða hann verði var við ósamræmi í þeim, sem geti haft áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæðina, skuli hann þá senda kærða skriflega fyrirspurn eigi síðar en níu almanaksdögum áður en tilboðsfrestur renni út. Kærandi hafi sent kærða fyrirspurnir sem lýsi mikilli fagþekkingu fyrirspyrjanda á því sem óskað var eftir  í útboðinu. Gera verði ráð fyrir að kærandi hafi þá þekkingu sem til þurfi til að meta hvort útboðsgögn og svör við fyrirspurnum veiti allar þær upplýsingar sem þurfi til að gera tilboð. Kærði bendir á að ekki hafi komið fleiri athugasemdir frá kæranda og verði að telja að útboðsgögn og svör við fyrirspurnum hans hafi svarað á fullnægjandi hátt spurningum hans.

       Kærði vill vekja sérstaka athygli á því að í kafla 2 í útboðslýsingu komi fram að gerð sé krafa til bjóðenda að þeir hafi yfir að ráða aðila með fagþekkingu á boðnum vörum og geti gefið góðar leiðbeiningar um notkun og miðlað upplýsingum um allar helstu nýjungar á þessu sviði. Þá segi jafnframt í grein 2.1.1 um notkunarlýsingu: „Vegna eðlis vörunnar er valin sú leið að lýsa vörunni með því að gefa upp vörunúmer framleiðanda og heiti vörunnar sem LSH kaupa núna. Þetta er gert til þess að bjóðendur geti betur áttað sig á hvað hefur verið notað til þessa“. Kærði leggur áherslu á að þessi aðferð að lýsa sambærilegri vöru sé heimil samkvæmt 40. gr. laga nr. 84/2007 og 23. gr. tilskipunar 2004/18EB. Í þessu útboði hafi verið farin sú leið að lýsa væntanlegri samningsvöru með því að gefa upp það sem notað hefur verið, það er nafn framleiðanda Fresenius, vörunúmer og tegund og áætlað magn og óska eftir sambærilegri vöru. Kærði bendir á að kærandi hafi ekki mótmælt þessari tilhögun. Ákveðið hafi verið að vísa til vörunnar Fresenius svo ljóst mátti vera hvað kaupandi hyggist nota og hvað hann telji sambærilegt til að uppfylla þarfir sínar. Hafna verði fullyrðingu kæranda þess efnis að útboðsgögn hafi með þessum hætti sett skorður við mat tilboða, þar sem tekin séu af öll tvímæli um hvaða forsendur boðin vara þurfi að uppfylla með því að vísa til þess hvað sé sambærilegt.

       Kærði tilgreinir að verðhluti til vals tilboðs hafi verið aukinn verulega frá fyrra útboði eða úr 45 stigum í 90 stig. Á móti hafi verið gerðar ríkari lágmarkskröfur til hinnar boðnu vöru svo valforsendur þyrftu hvorki að vera óskýrar né matskenndar. Mótmælir kærði því harðlega þeirri fullyrðingu kæranda að valforsendur hafi ekki verið nægjanlega skýrt fram settar og því ekki fullnægt kröfum 45. gr. laga 84/2007. Þvert á móti hafi þær bæði verið skýrar og hlutlægar og í fullu samræmi við tilvitnaða lagagrein.

       Kærði leggur áherslu á að kærandi sé sérfræðingur í viðkomandi vöru og hafi einhver vafi leikið á hvað væru sambærilegar stærðir hefði honum verið í lófa lagið að senda inn fyrirspurn til frekari skýringa eins og hann hafi margoft gert í öðrum útboðum kærða sem hann hefur verið þátttakandi í. Þá hefði reynst næsta auðvelt að finna umrædda vöru á vefsíðu Fresenius eða með einföldum leitarskilyrðum til dæmis á leitarvefnum Google, en sé slegið inn eftirfarandi: Fresenius + f7 + effective surface“ komi upp eftirfarandi vefslóð: http://www.fmc-ag.dk/upload/files/filterb_gb_w.pdf þar sem hægt er að verða sér út um ýmsar upplýsingar hafi kærandi á annað borð séð ástæðu til að grennslast fyrir um það. Bendir kærði á að þess virðist ekki hafa þurft og verði ekki annað séð en kæranda hafi verið fyllilega ljóst hvað teldist sambærilegt í þessu útboði. Kæranda hafi, eins reyndur og hann er. borið að koma með fyrirspurn ef hann taldi sig ekki hafa forsendur til að bjóða sambærilega vöru, en frávikstilboð voru ekki leyfð sbr. gr. 1.1.7 í útboðslýsingu. Þá getur kærði þess að alls hafi borist níu tilboð frá sex bjóðendum og enginn þeirra hafi misskilið það hvað séu „sambærilegar vörur“ og lýst er í útboði, nema kærandi sem að hluta til virðist hafa „misskilið“ skilmála útboðslýsingar.

       Kærði telur ennfremur að athygli vekji að vörulisti sem fylgdi tilboði sýni að Diapes hafi á boðstólum sambærilegar stærðir í flokki BLS D og óskað hafi eftir, það er 1,4 – 1,7 og 2,0, en einhverra hluta vegna hafi kærandi kosið að velja vöru frá Diapes sem í öllum boðnum vöruflokkum séu „númeri of litlar“, sem að hluta til skýri ef til vill lægra boðið verð.

       Kærði telur að gera verði þá kröfu til bjóðenda sem hæfi andlagi innkaupa, sem í þessu tilviki sé tæknileg rekstrarvara til nota við blóðskilun sjúklinga á Landspítala. Í útboðslýsingu sé áskilið og tvítekið fram í greinum 2.1.1. og 2.1.9 að gerð sé sú krafa til bjóðanda að hann hafi yfir að ráða aðila með fagþekkingu á boðnum vörum. Með vísan til þessa og þess sem áður hefur komið fram beri að hafna þeirri fullyrðingu kæranda að útboðslýsing hafi verið með þeim annmörkum að ekki hafi verið hægt fyrir kæranda að átta sig á því hvað átt væri við með sambærilegri vöru.

       Þá telur kærði að það hafi vart verið ætlun kæranda að setja vísvitandi fram villandi tilboð í þeim tilgangi að eiga þess kost að kæra útboðsferlið færi svo að hann yrði ekki hlutskarpastur með önnur tilboð sín, svo sem Nipro, því að öllu jöfnu hefði hann getað sýnt fram á eftir á að tilboðin í Diapes væru ekki í samræmi við óskir kaupanda um sambærilega vöru. Því hljóti kæran að byggjast á misskilningi kæranda. Kærði leggur því áherslu á að hafna beri kröfu kæranda um stöðvun innkaupaferlis eða samningsgerðar.

 

IV.

Samkvæmt 1. mgr. 96. gr. laga nr. 84/2007 um opinber innkaup getur kærunefnd útboðsmála stöðvað innkaupaferli eða gerð samnings, þar til endanlega hefur verið skorið úr kæru, telji nefndin að verulegar líkur séu á því að brotið hafi verið gegn lögunum.

Miðað við fyrirliggjandi gögn telur nefndin að ekki séu verulegar líkur á að brotið hafi verið gegn lögunum og sé því rétt að hafna kröfu kæranda um stöðvun innkaupaferlis eða samningsgerðar kærða við Actavis hf. í kjölfar útboðsins nr. 14817 – Blóðskilunarhylki (hemodialyzers), rammasamningur fyrir Landspítala, þar til endanlega hefur verið skorið úr kæru þessari.

Ákvörðunarorð:

Hafnað er kröfu kæranda, Logalands ehf., um stöðvun innkaupaferlis eða samningsgerðar kærða, Ríkiskaupa, við Actavis hf. í kjölfar útboðsins nr. 14817 – Blóðskilunarhylki (hemodialyzers), rammasamningur fyrir Landspítala.

 

                   Reykjavík, 17. maí 2010. 

 

     Páll Sigurðsson,

              Auður Finnbogadóttir,

     Stanley Pálsson

 

 

 

Rétt endurrit staðfestir,

 

Reykjavík,Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn