Hoppa yfir valmynd

Skýrslur frá alþjóðlegum eftirlitsaðilum

Áskriftir
Dags.TitillEfni
13.11.2017Almenn skýrsla frá GRECO vegna 4. úttektar

<ul> <li><span><a href="https://rm.coe.int/rma/drl/objectId/09000016807638e7">Almenn skýrsla frá GRECO vegna 4. úttektar</a></span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p>

30.03.2016Ný eftirfylgniskýrsla GRECO komin út

<p>Ný skýrsla GRECO um Ísland hefur verið birt á vef GRECO. Skýrslan var tekin fyrir á fundi GRECO í Strassborg um miðjan mars.</p>Sjá eftirfylgniskýrslu GRECO <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2016/GrecoRC4-2016-3_Iceland-Interim_EN.pdf">hér</a>. <br>

19.11.2013Viðbrögð stjórnvalda við skýrslu pyntingarnefndar Evrópuráðsins vegna úttektar á Íslandi 2012

<p>Íslensk stjórnvöld hafa nú svarað athugasemdum í skýrslu pyntingarnefndar Evrópuráðsins sem hún lagði fyrir stjórnvöld eftir reglubundna heimsókn hingað haustið 2012. Stjórnvöld fagna eftirliti nefndarinnar og telja rýni hennar til gagns fyrir stjórnsýslu og samfélag. Hér að neðan verður greint frá svörum við helstu athugasemdum í skýrslunni. Skýrsluna má sjá <a href="http://www.cpt.coe.int/en/states/isl.htm"><em>hér</em></a> svo og <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/Response-of-the-Icelandic-Authorities-to-the-Report.doc"><em>svar Íslands</em></a> í heild.</p><p>Pyntingarnefnin heimsótti Ísland í fjórða sinn í september 2012 en Ísland er í hópi þeirra ríkja sem lengst líður á milli heimsókna nefndarinnar. Síðasta skýrsla nefndarinnar er vegna heimsóknar árið 2004. Eftirlitinu er þannig háttað að þegar nefndin hefur samþykkt skýrslu vegna heimsóknar til ríkis er viðkomandi stjórnvöldum send skýrslan. Þá er stjórnvöldum gefið rúm til þess að skila nefndinni greinargerð vegna skýrslunnar og bregðast við athugasemdum, tilmælum og frekari beiðni um upplýsingar sem nefndin fjallar um á fundi sínum. Í framhaldinu er skýrsla nefndarinnar gerð opinber ásamt svörum viðkomandi ríkis.</p> <p>Ráðuneytinu barst skýrsla nefndarinnar eftir heimsókn hennar í mars og hefur tekið saman&#160; greinargerð í samvinnu við fulltrúa ríkislögreglustjóra, Útlendingastofnunar, Fangelsismálastofnunar, velferðarráðuneytis, geðsviðs Landsspítala Háskólasjúkrahúss og ríkissaksóknara.</p> <p>Skýrsla nefndarinnar skiptist í tvo kafla, almennan hluta um heimsókn nefndarinnar og lýsingu á grunngögnum og sérstakan hluta þar sem gerð er grein fyrir tillögum, athugasemdum og beiðnum nefndarinnar um frekari upplýsingar varðandi lögreglustöðvar, stöðu frelsissviptra á grundvelli útlendingalaga, fangelsi og aðbúnað geðsjúkra.</p> <h3>Nokkrir efnisþættir í svörum stjórnvalda</h3> <p><em>Löggæsla</em></p> <p>Nefndin gerir ýmsar athugasemdir varðandi framkvæmd sakamálalaga varðandi rétt handtekinna til að fá aðgang að lögmanni, skráningu á upplýsingum um gæsluvarðhald og eftirlit með gæsluvarðhaldsstöðum. Þá minnir nefndin á að valdbeiting lögreglumanna verði að vera í samræmi við meðalhóf og óskar eftir tölfræðiupplýsingum um kvartanir vegna harðræðis lögreglumanna í starfi.</p> <p>Í svari stjórnvalda er upplýst um viðkomandi ákvæði laga og afleidds regluverks og tölfræðiupplýsingar veittar.</p> <p><em>Útlendingalög og framkvæmd á grundvelli þeirra</em></p> <p>Nefndin gerir tillögur að úrbótum á framkvæmd brottvísana á grundvelli útlendingalaga, leggur til að eftirliti með þeim verði komið á laggirnar og óskar eftir frekari upplýsingum um framkvæmd þeirra. Þá er óskað eftir upplýsingum um hvort móttökumiðstöð fyrir útlendinga verið komið á fót.</p> <p>Í svari stjórnvalda er upplýst um regluverk og framkvæmd brottvísana og upplýst um átaksverkefni í málefnum hælisleitenda sem nú stendur yfir og fyrirhugaða stefnumörkun í málaflokknum.</p> <p><em>Fangelsi</em></p> <p>Nefndin hvetur sterklega til þess að áfram verði lögð áhersla á uppbyggingu nýs fangelsis í Reykjavík og óskar eftir upplýsingum um stöðu framkvæmdarinnar. Þá er hvatt til þess að hætt verði að vista unga fanga í fangelsum og þeim gert kleift að taka út refsingar á stöðum á vegum barnaverndaryfirvalda. Þá er óskað eftir upplýsingum um frumvarp til breytinga á fullnustulögum. Athugasemdir eru gerðar við að konur og karlar afpláni refsivist á sama stað, að meðferðarúrræði séu of fá og að fangar þurfi að greiða fyrir úrræðið.</p> <p>Í viðbrögðum stjórnvalda er upplýst um að áfram sé unnið að því að byggja nýtt fangelsi í Reykjavík þó að hægja verði á framkvæmdum, að unnið sé að setningu reglugerðar um vistun ungra fanga í kjölfar lögfestingar Barnasáttmála SÞ og að frumvarp til breytinga á fullnustulögum verði lagt fyrir Alþingi. Hvað varðar kynjaskiptingu við fullnustu refsinga er afstaða stjórnvalda útskýrð og upplýst um fyrirkomulag. Þá eru upplýsingar veittar um fullnustu refsinga í meðferðarúrræðum og dreifingu kostnaðar vegna þeirra.</p> <p>Þá óskar nefndin eftir upplýsingum um afdrif mála sem varða ofbeldi fanga á milli og atvik sem átti sér stað á Litla-Hrauni í júlí 2012. Svör stjórnvalda upplýsir um atvikin og framgang mála. Þá er upplýst um að stjórnvöld telji ekki ástæðu til að viðhafa frekari rannsókn á umræddu atvikui frá júlí 2012.</p> <p>Nefndin gerir athugasemdir við aðbúnað og réttarstöðu fanga sem sæta einangrunarvistun, möguleika til útiveru við fullnustu refsinga og tækifæri fanga til að stunda tómstundir og vinnu á meðan betrunarvist stendur.</p> <p>Í svörum til nefndarinnar er upplýst um stöðu mála hvað varðar tómstundir og vinnu fyrir fanga og upplýsingar veittar um aðbúnað fanga sem sæta einangrun eða gæsluvarðhaldi.</p> <p>Fjölmargar athugasemdir eru gerðar við stöðu heilbrigðisþjónustu í fangelsum. Þar má nefna undirmönnun og óskýrt verklag, álitaefni varðandi tilkynningu heilbrigðisstarfsmanna til lögreglu þegar þeim verður kunnugt um áverka á föngum vegna mögulegs ofbeldis af hálfu annarra fanga, skráningu upplýsinga og aðgengi að þeim og aðgang fanga að heilbrigðisþjónustu, en þá sérstaklega geðheilbrigðisþjónustu.</p> <p>Í svari stjórnvalda er tekið undir með nefndinni að ýmislegt megi betur fara og upplýst um samvinnu heilbrigðis- og fangelsismálayfirvalda til þess að tryggja sem besta skráningu tilkynninga um ofbeldi sem samræmast þangarskylduákvæðum varðandi heilbrigðisstarfsfólk og góðan aðgang fanga að heilbrigðisþjónustu í samræmi við athugasemdir nefndarinnar.&#160;</p> <p><em>Geðheilbrigðismál og ákvæði lögræðislaga</em></p> <p>Nefndin gerir þó nokkrar athugasemdir varðandi ákvæði lögræðislaga og framkvæmd nauðungarvistana á grundvelli þeirra. Meðal annars er lagt til að ný heildarlög um geðheilbrigðismál verði sett, að nauðungarvistuðum verði heimilt að hafna meðferð og upplýsinga óskað um upplýsingagjöf til nauðgungarvistaðra. Þá er óskað eftir upplýsingum um hvenær stjórnvöld sjái fram á að fullgilda megi sáttmála SÞ um réttindi fatlaðs fólks. Nefndin gerir athugasemdir við aðbúnað geðsjúkra á sjúkrahúsum, upplýsingagjöf til þeirra, þvingaða lyfjagjöf og atriði í framkvæmd á grundvelli heilbrigðislöggjafar.</p> <p>Í svari fagna stjórnvöld rýni og telja mikilvægt að málaflokkurinn sæti sífelldrar endurskoðunar eins og aðrir samfélagsþættir. Gerð er grein fyrir því að fjallað sé um geðheilbrigði samhliða öðrum þáttum í íslenskri löggjöf og að ekki sé öruggt að sérstök löggjöf sé í samræmi við þá sýn að þeir sem glími við geðheilsuvanda, tímabundinn eða langvarandi, séu hluti af samfélaginu og að almennt regluverk taki til þeirra eins og annarra hópa í samfélaginu. Þá er gerð grein fyrir vinnu óformlegs samráðshóps sem komið hefur saman á vegum innanríkisráðuneytis til þess að endurmeta þætti í lagaumhverfi og framkvæmd nauðungarvistana á Íslandi. Upplýst er um verklag og framkvæmd á grundvelli lögræðislaga og löggjafar um heilbrigðismál, upplýsingagjöf til sjúklinga og upplýst um að ábendingar nefndarinnar verði teknar til skoðunar af hálfu stjórnvalda.</p> <ul sizcache022478592817021514="7.718281828459045 12 89" sizcache09413014101034615="7.718281828459045 12 89"> <li><a href="http://www.cpt.coe.int/en/states/isl.htm">Skýrsla pyntingarnefndar Evrópuráðsins</a></li> <li><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/Response-of-the-Icelandic-Authorities-to-the-Report.doc">Svar Íslands</a></li> </ul>

25.04.2012Niðurstöður nefndar um afnám alls kynþáttamisréttis - drög að þýðingu

<p>Á 76. fundi nefndar Sameinuðu þjóðanna um afnám alls kynþáttamisréttis sem stóð yfir frá 15. febrúar til 12. mars 2010 voru teknar fyrir skýrslur aðildarríkjanna sem lagðar eru fram á grundvelli 9. gr. Alþjóðasamnings um afnám alls kynþáttamisréttis. Í umfjöllun nefndarinnar frá 25. mars 2010 um skýrslu Íslands vekur nefndin m.a. athygli á þeim atriðum er valda henni áhyggjum ásamt tilmælum um úrbætur. Þau eru eftirfarandi (með vísan til viðeigandi málsgreina í skýrslunni):</p> <p>11. Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis hefur ekki verið lögfestur í löggjöf aðildarríkisins.</p> <p><strong>Nefndin leggur áherslu á mikilvægi innleiðingu allra efnisákvæða í samningnum, með það að markmiði að tryggja alhliða vernd gegn kynþáttamismunun. Nefndin lýsir yfir ánægju með stefnu ríkisstjórnar Íslands um að alþjóðlegir mannréttindasamningar, sem fullgiltir hafa verið, verði innleiddir í löggjöf aðildarríkisins.</strong></p> <p>12. Jafnvel þótt Ísland hafi lögfest ýmis ákvæði, sem eiga að tryggja jafnræði einstaklinga og koma í veg fyrir ákveðna birtingu kynþáttamismununar, þá vanti yfirgripsmikla löggjöf gegn mismunun sem verndi réttindi sem kveðið er á um í 2. og 5. gr. samningsins.</p> <p><strong>Nefndin hvetur Ísland til að lögfesta alhliða löggjöf gegn mismunun, sem tekur á öllum birtingarmyndum kynþáttafordóma, kynþáttamismunununar, útlendingahaturs og annarrar þröngsýni og tryggja einstaklingum raunhæf úrræði til að leita réttar síns fyrir dómstólum og stjórnvöldum.</strong></p> <p>13. Ísland hefur ekki enn sett á fót landsstofnun um mannréttindi, sem hefur víðtækt umboð til að efla og vernda mannréttindi í samræmi við svonefndar Parísarreglur Sameinuðu þjóðanna um stöðu og starfsemi slíkra stofnana.</p> <p><strong>Nefndin ítrekar fyrri tilmæli um að Ísland setji á fót landsstofnun um mannréttindi, sem hefur víðtækt umboð til að efla og vernda mannréttindi í samræmi við Parísarreglurnar. Nefndin hvetur einnig til þess að Ísland feli slíkri stofun að taka á móti og athuga erindi frá einstaklingum eða hópum einstaklinga innan íslenskrar lögsögu, sem halda því fram að brotin hafi verið á þeim réttindi þau sem lýst er í samningnum og hafa tæmt önnur tiltæk innlend úrræði.</strong></p> <p>14. Fjöldi erlendra ríkisborgara sem búsettir eru í aðildarríkinu hefur aukist verulega á síðustu árum (frá 3,6% af heildar íbúafjölda árið 2005 í 7,6% árið 2009). Í þessu ljósi lýsir nefndin yfir áhyggjum yfir því að tæplega 700 manns, mest ungmenni, hafi skráð sig í netsamfélag sem gefur sig út fyrir að vera á móti Pólverjum á Íslandi. (4. og 7. gr.)</p> <p><strong>Nefndin hrósar stjórnvöldum aðildarríkisins fyrir að hafa látið loka síðunni en hvetur þó til þess, í samræmi við almenn tilmæli nefndarinnar nr. 30/2004, að aðildarríkið verði áfram á verði gagnvart kynþáttafordómum, þ.á.m. hatursræðum á netinu sem eiga það til að brjótast út á tímum efnahagsörðuleika. Nefndin mælist til þess að haldið verði áfram aðgerðum sem stefna að því að koma í veg fyrir og berjast gegn fordómum ásamt því að efla skilning og umburðarlyndi á öllum sviðum samfélagsins, þó með sérstakri áherslu á ungmenni og fjölmiðla. Þá mælist nefndin til þess að aðildarríkið auki fræðslu um mannréttindi í skólum ásamt því að kveða á um slíka fræðslu í aðalnámsskrá og veita kennurum þjálfun í samræmi við það.</strong></p> <p>15. Frá árinu 2004 hefur embætti tengiliðar lögreglu í Reykjavík og fólks af erlendum uppruna fengið tvær kærur um kynþáttamisrétti en í hvorugu tilfellinu hafi aðilar máls viljað fara lengra með málið. Jafnframt veitir nefndin því athygli að frá síðustu reglubundnu skýrslu aðildarríkisins hafa engar kærur borist um meint brot á ákvæðum 180. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þá hafa borist fjórar kærur um meint brot á ákvæði 233. gr. a. hegningarlaga. en þeim var öllum vísað frá vegna skorts á sönnunargögnum. (a. og f. liður 5. gr. og 6. gr.)</p> <p><strong>Nefndin mælist til þess að gripið verði til aðgerða til að upplýsa fólk af erlendum uppruna um réttindi sín, upplýsa fórnarlömb um úrræði sem þeim eru tæk til að leita réttar síns, auðvelda aðgang þeirra að réttlæti ásamt því að þjálfa dómara, lögfræðinga og lögreglu í samræmi við það. Nefndin mælir með því að Ísland gangi úr skugga um hverjar séu ástæður þess að aðilar máls óska ekki eftir því að fara lengra með mál. Nefndin ítrekar fyrri tilmæli um að Ísland lögfesti öfuga sönnunarbyrði í málum er varða synjun um aðgang til jafns við aðra að opinberum samkomustað eða öðrum stöðum sem opnir eru almenningi.</strong></p> <p>16. U.þ.b. 40% kvenna sem dvelja í kvennaathvarfinu í Reykjavík eru innflytjendur. Nefndin vekur athygli á því að Ísland samþykkti breytingar á útlendingalögum nr. 96/2002 sem heimila nú endurnýjun á dvalarleyfi útlendinga frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins eftir skilnað við Íslending sem hefur beitt útlending eða barn hans ofbeldi.</p> <p><strong>Nefndin mælist til þess að aðildarríkið kanni orsakir hins háa hlutfalls innflytjenda í kvennaathvarfinu. Auk þess mælir nefndin með því að Ísland ráðist í aðgerðir til að auka vitund og skilning á lagabreytingum er varða kvenkyns innflytjendur um land allt.</strong></p> <p>17. Það er ánægjuefni að með lögum nr. 86/2008 um breytingar á lögum um útlendinga nr. 96/2002 hafi skilyrði um að útlendingur sem er giftur, í sambúð eða staðfestri samvist með Íslendingi verði að vera 24 ára til að fá dvalarleyfi sem aðstandandi. Nefndin lýsir þó áhyggjum yfir því að í 3. mgr. 13. gr. útlendingalaga sé kveðið á um að ef annar makinn er 24 ára eða yngri skuli ávallt kanna hvort um sé að ræða málamynda- eða nauðungarhjónaband.</p> <p><strong>Nefndin mælist til þess að umrædd könnun skuli einungis fara fram ef það er rökstuddur grunur um að ekki hafi verið stofnað til hjúskapar með vilja beggja aðila og minnir nefndin á mikilvægi iv. lið d. liðar 5. gr. samningsins í þessu samhengi.</strong></p> <p>18. Nefndin fagnar lögum nr. 78/2008 um breytingu á lögum nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga þar sem nú er kveðið á um að tímabundið atvinnuleyfi sé gefið út á nafn útlendingsins. Þó lýsir nefndin yfir áhyggjum vegna 2. málsl. 1. mgr. 20. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga en þar kemur fram að tímabundið atvinnuleyfi er skilyrt við starf hjá tilteknum atvinnurekanda. Nefndin telur að þetta geti gert það að verkum að útlendingar, sem starfa í aðildarríkinu, verði berskjaldaðri og í viðkvæmari stöðu, sérstaklega þar sem hlutfall atvinnulausra útlendinga er afar hátt.</p> <p><strong>Nefndin minnir á almenn tilmæli nefndarinnar nr. 30/2004 og hvetur Ísland til að veita útlendingum sömu meðferð og ríkisborgurum þess þegar kemur að starfsskilyrðum, réttindum og skyldum. Nefndin mælir með því að tímabundin atvinnuleyfi verði gefin út fyrir tiltekna atvinnugrein í ákveðinn tíma í stað þess að miða við tiltekinn atvinnurekanda. Þá mælir nefndin með því að fellt verði niður skilyrði kæruheimildar 1. mgr. 34. gr. laga nr. 97/2002 um að atvinnurekandi þurfi að undirrita stjórnsýslukæru svo útlendingur geti kært ákvarðanir Vinnumálastofnunar um synjun eða afturköllun tímabundins atvinnuleyfis.</strong></p> <p>19. Óvenju hátt hlutfall menntaskólanema af erlendum uppruna sem flosna upp úr námi.</p> <p><strong>Nefndin hvetur Ísland til að bæta stöðu menntaskólanema af erlendum uppruna til þess að auka aðsókn þeirra í skólana, bæta skólasókn og koma í veg fyrir brotthvarf þeirra úr skólunum.</strong></p> <p>20. Nefndin hvetur Ísland til að fullgilda þá alþjóðlegu mannréttindasamninga sem ekki hafa verið fullgiltir, sérstaklega þá samninga sem lúta að kynþáttamisrétti, t.a.m. Samning um <em>vernd</em> og <em>réttindi farandverkamanna</em> og fjölskyldna þeirra frá árinu 1990.</p> <p>21. Í ljósi almennra tilmæla nefndarinnar nr. 33/2009 beinir nefndin þeim tilmælum til Íslands að þegar samningurinn verður innleiddur að tekið verði mið af Durban-yfirlýsingunni og aðgerðaáætluninni frá september 2001 ásamt því að taka til skoðunar niðurstöðu Durban ráðstefnunnar sem haldin var í Genf í apríl 2009. Nefndin krefst þess að í næstu reglulegu skýrslu aðildarríkisins verði sérstaklega fjallað um til hvaða ráðstafana hafi verið gripið til að innleiða Durban-yfirlýsinguna og aðgerðaráætlunina.</p> <p>22. Nefndin mælist til þess að í tengslum við undirbúning næstu reglulegu skýrslu haldi Ísland áfram ráðfæra sig við frjáls félagasamtök og auki samskipti við þau, sérstaklega í baráttunni við kynþáttamisrétti.</p> <p>23. Nefndin mælist til þess að Ísland fullgildi breytingar á 6. mgr. 8. gr. samningsins sem samþykktar voru 15. janúar 1992 á fjórtánda fundi aðildarríkjanna og studdar af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í ályktun nr. 47/111 frá 16. desember 1992. Í þessu samhengi bendir nefndin á ályktun Allsherjarþingsins nr. 61/148 frá 19. desember 2006 og nr. 62/243 frá 24. desember 2008 þar sem þingið brýndi fyrir aðildarríkjunum að hraða á framgangi fullgildingar á breytingunum og tilkynna framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem fyrst um samþykkt breytinganna.</p> <p>24. Nefndin mælist til þess að Ísland birti almenningi skýrslur þess um leið og þær eru lagðar fram ásamt því að umfjöllun nefndarinnar um skýrslurnar verði birt á viðeigandi tungumáli.</p> <p>25. Nefndin vekur athygli á því að Ísland lagði fram aðalskýrslu sína árið 1993 og hvetur Ísland til að leggja fram uppfærða útgáfu í samræmi við samræmdar leiðbeiningarreglur um skýrslur á grundvelli alþjóðlegra mannréttindasamninga, sérstaklega reglur sem varða aðalskýrslu og samþykktar voru á tíunda nefndarfundi mannréttindastofnana sem haldinn var í júní 2006 (HRI/MC/2006/3).</p> <p>26. Í samræmi við 1. mgr. 9. gr. samningsins og 65. gr. málsmeðferðarreglnanna krefst nefndin að Ísland veiti innan árs frá þessum niðurstöðum upplýsingar um ráðstafanir þess til að fylgja eftir tilmælum í 13. 18. og 19. gr. umfjöllun nefndarinnar.</p> <p>27. Þá vekur nefndin athygli aðildarríkisins á mikilvægi tilmælanna í 11. og 12. gr. umfjöllunarinnar og krefst þess að Ísland veiti ítarlegar upplýsingar í næstu reglulegu skýrslu um raunhæfar aðgerðir sem farið hefur verið í til að innleiða þessi tilmæli.</p> <p>28. Nefndin mælist til þess að Ísland leggi fram 21. 22. og 23. reglulegu skýrslur sínar í einni skýrslu, sem skila ber <strong>4. janúar 2013</strong>, ásamt því að fjalla um öll atriði sem fram koma í þessari umfjöllun.</p>

17.01.2011Önnur eftirfylgniskýrsla GRECO, desember 2010

<p>Önnur eftirfylgniskýrsla GRECO vegna þriðju úttektar, desember 2010:<br /> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/GrecoRC3_des2010.pdf">Third Evaluation Round, Interim Compliance Report on Iceland</a> (pdf-skjal)<br /> <br /> </p>

05.05.2010Skýrsla GRECO um eftirfylgni tilmæla til Íslands

<a href="http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282010%292_Iceland_EN.pdf">Skýrsla GRECO um eftirfylgni tilmæla til Íslands á vef GRECO</a> <p>(pdf- skjal)</p> <p>31. ágúst 2010:<a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Greco-RC-III-%282010%29-2E-Final-Iceland-CONF_ISL.pdf"><br /> Eftirfylgniskýrsla GRECO um aðstæður á Íslandi. Íslensk þýðing.</a> (pdf)<br /> </p>

04.05.2010Viðbótarskýrsla frá GRECO - Second Evaluation Round

<a href="http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2%282006%2910_Add_Iceland_EN.pdf">Viðbótarskýrsla frá GRECO - Second Evaluation Round - Addendum to the Compliance Report on Iceland</a> <p> (pdf)</p>

17.04.2008Skýrsla GRECO um innleiðingu mútuákvæða Evrópuráðssamnings gegn spillingu á sviði refsiréttar.

<p><a href="http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)7_Iceland_One_EN.pdf">Skýrsla GRECO um innleiðingu mútuákvæða Evrópuráðssamnings gegn spillingu á sviði refsiréttar.</a></p>

17.04.2008Skýrsla GRECO um gagnsæi fjármögnunar stjórnmálastarfsemi á Íslandi.

<p><a href="http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)7_Iceland_Two_EN.pdf">Skýrsla GRECO um gagnsæi fjármögnunar stjórnmálastarfsemi á Íslandi</a>.</p>

06.09.2005Lokaathugasemdir nefndar S.Þ. um afnám kynþáttamisréttis

<p>&nbsp;</p> <p><span><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Lokaaths._CERD_-_Tyding.pdf">Lokaathugasemdir nefndar SÞ um afnám kynþáttamisréttis</a> (pdf-skjal)</span></p> <br /> <br />

29.07.2005Athugasemdir mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna vegna fjórðu tímabilsskýrslu Íslands.

<p><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/athugas_mannrettindanefndar.pdf">Athugasemdir mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna</a> (pdf-skjal)</p> <br /> <br />

14.05.2005Skýrsla CPT-nefndarinnar vegna heimsóknar 2004

<p><span>Report made by CPT in 2004 to the Icelandic Government</span></p> <p>Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 10 june 2004.</p> <p><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/cpt_report_2004_full.pdf">CPT Report 2004</a> PDF</p> <br /> <br />

09.08.2004Report on the application of the convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions.

<p><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/br-02-11Rev1En_web.pdf">Report on the application of the convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions.</a> (PDF-skjal)</p> <p>Athugið að pdf-snið krefst prentforritsins Acrobat Reader.<br /> Forritið er hægt að nálgast hér að neðan:<a href="http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html"><img alt="adobe" src="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/adobe.gif" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <br /> <br />

31.01.2003Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndarinnar vegna annarrar skýrslu Íslands

<p><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Lokaathugasemdir_nefndar_um_rettindi_barnsins.pdf">Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndarinnar vegna annarrar skýrslu Íslands </a> (PDF-skjal)</p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Mannrettindaskyrslur/Lokaathugasemdir_Barnar%c3%a9ttarnefndarinnar_2003_enska.pdf">Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndarinnar vegna annarrar skýrslu Íslands (á ensku) </a> (PDF-skjal)</p> <br /> <br />

25.09.2001Greining og niðurstöður úr skýrslu á vegum GRECO um spillingu á Íslandi

<a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/GRECO-isl.doc">Greining og niðurstöður úr skýrslu á vegum GRECO um spillingu á Íslandi</a> <p> (Word skjal)</p>

25.09.2001GRECO - Group og States against Corruption, Evaluation Report on Iceland

<a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Greco_compliance_report_Iceland.pdf">Greco_compliance_report_Iceland</a>

Tenglar á skýrslur:

Skýrslur frá alþjóðlegum eftirlitsaðilum

Skýrslur Íslands til alþjóðlegra eftirlitsaðila

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira