Þingmálaskrá 148. löggjafarþings 2017–2018

Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. laga nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis, skal fylgja eftirriti stefnuræðu forsætisráðherra við upphaf þings yfirlit um þau mál sem ríkisstjórn hyggst leggja fram á þinginu ásamt áætlun um hvenær þeim verður útbýtt. Yfirlit fyrir 148. löggjafarþing fer hér á eftir. Fram kemur hvenær ætlunin er að leggja mál fram. Flutt kunna að verða fleiri mál en getið er og atvik geta hindrað flutning einstakra mála. Í samræmi við 2. mgr. 47. gr. laganna mun ríkisstjórnin jafnframt við upphaf vetrarþings, að loknu jólahléi, afhenda forseta Alþingis endurskoðaða áætlun um framlagningu stjórnarfrumvarpa á vetrar- og vorþingi ásamt áætluðum útbýtingardegi.

 

Forsætisráðherra

 1. Frumvarp til laga um endurnot opinberra upplýsinga (innleiðing tilskipunar um endur-notkun upplýsinga).
  Frumvarpinu er ætlað að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/37/ESB um breytingu á tilskipun 2003/98/EB um endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera. 
  Helstu efnisatriði tilskipunarinnar eru að gengið er lengra við að gera stjórnvöldum skylt að heimila endurnot opinberra upplýsinga, gildissvið tilskipunar 2003/98/EB er víkkað út svo hún nái til safna, bókasafna o.þ.h., sbr. 3. mgr. 29. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, breytingar gerðar á gjaldtökuheimildum, og loks að til staðar sé úrskurðaraðili sem fari með ágreiningsmál um aðgang að opinberum upplýsingum. Gert er ráð fyrir að reglur um endurnot upplýsinga verði settar fram í sérstöku frumvarpi til nýrra stofnlaga og þar með teknar út úr upplýsingalögum þar sem þær eru nú. Innleiðing. (Janúar)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um vísindamál; breyting á lögum nr. 2/2003, um Vísinda- og tækniráð, lögum nr. 3/2003, um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, og lögum nr. 75/2007, um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. 
  Í frumvarpinu eru m.a. lagðar til breytingar á skipan Vísinda- og tækniráðs vegna flutnings á ábyrgðarsviði laganna frá forsætisráðuneyti til mennta- og menningarmálaráðuneytis að frátalinni formennsku forsætisráðherra, fyrirkomulagi til að fylgja eftir siðaviðmiðum í vísindum og rannsóknum, að sett verði lagastoð fyrir áhrifamati á Rannsóknarsjóði og áhersla lögð á kynjasjónarmið við skipan í stjórnir samkeppnissjóða og nefnda er undir lögin heyra. (Mars).
 3. Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd þingsályktana frá árinu 2016.
  Árleg skýrsla. (Desember)
 4. Skýrsla forsætisráðherra um málefni þjóðlendna.
  Árleg skýrsla. (Apríl)
 5. Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd upplýsingalaga. 
  Regluleg skýrsla. (Apríl)

 

Dómsmálaráðherra

 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/2016, um dómstóla (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi).
  Með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði fram til 1. júlí 2019 að setja dómara við Hæstarétt Íslands vegna forfalla dómara og að á sama tímabili verði heimilt að setja varadómara í einstök mál þó svo að ekki sé um vanhæfi dómara að ræða. Þá verði ráðherra heimilt að veita dómara við Landsrétt leyfi í allt að þrjá mánuði sæki hann um leyfi fyrir 1. janúar 2018. Í þriðja lagi er lagt til að þeim lögmönnum sem lokið hafa a.m.k. einu prófmáli fyrir 1. janúar 2018 verði heimilt að ljúka öflun réttinda til málflutnings fyrir Hæstarétti eftir eldri reglum með flutningi mála sem áfrýjað hefur verið til Hæstaréttar fyrir 1. janúar 2018. Þá eru einnig lagðar til nokkrar breytingar er varða lagfæringar á réttarfarslegum atriðum vegna stofnunar Landsréttar. (Desember)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 80/2016, um útlendinga (iðnnemar).
  Í frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að veita iðnnemum dvalarleyfi á Íslandi á meðan þeir eru í námi. (Desember)
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 100/1952, um íslenskan ríkisborgararétt (ríkis­fangs­leysi).
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar svo unnt verði að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu ríkisfangslausra einstaklinga. Auk þess eru lagðar til breytingar sem hafa í för með sér hagræðingu við afgreiðslu umsókna um íslenskan ríkisborgararétt. Endurflutt. (Janúar)
 4. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum (óflekkað mannorð).
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum vegna breytinga á almennum hegningarlögum sem felldu niður heimild forseta Íslands til að veita manni, sem fengið hefur refsidóm sem hefur í för með sér flekkun mannorðs, uppreist æru. (Febrúar)
 5. Frumvarp til laga um persónuvernd (innleiðing á reglugerð um persónuvernd).
  Um er að ræða ný lög um persónuvernd. Með frumvarpinu er innleidd í íslenskan rétt ný reglugerð um persónuvernd sem tekin verður upp í EES-samninginn, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýs­inga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin). Með hinni nýju reglugerð eru grundvallarréttindi einstaklinga í stafrænum heimi styrkt og jafnframt greitt fyrir þróun á hinum innri stafræna markaði með því að einfalda reglur fyrir fyrirtæki. Reglugerðin felur í sér mjög umfangsmiklar breytingar á sviði persónuverndar. M.a. er um að ræða breytt og aukið hlutverk innlendra eftirlitsyfirvalda, aukin réttindi einstaklinga, nýjar öryggisvottanir og sektarheimildir. Innleiðing. (Janúar)
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 64/2006, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (tilskipun um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðju­verka)
  Með frumvarpinu er innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 (fjórða tilskipunin um peningaþvætti). Innleiðing. (Janúar)
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/2016, um dómstóla, lögum nr. 91/1991, um meðferð einkamála, og lögum nr. 88/2008, um meðferð sakamála (endurupptaka dæmdra mála).
  Í frumvarpinu er lagt til að endurupptökunefnd verði lögð niður og settur verður á fót sérdómstóll sem skera á úr um hvort heimila skuli endurupptöku mála sem dæmd hafa verið í héraði, Lands­rétti eða Hæstarétti. Í frumvarpinu er lagt til að dómendur í þeim dómstól verði fimm; einn frá hverju dómstigi og auk þess einn lögmaður og einn háskólakennari með sérþekkingu á réttarfari. Jafnframt er lagt til að heimilt verði að endurupptaka mál oftar en einu sinni og skilyrði fyrir endurupptöku einkamála verði rýmkuð. (Febrúar)
 8. Frumvarp til laga um Höfðaborgarsamninginn um alþjóðlega skráningu og réttarvernd fjárhagslegra réttinda yfir farartækjum og tengdum búnaði.
  Með frumvarpinu er lagt til að heimild verði veitt til að fullgilda samning um alþjóðlega skráningu og réttarvernd fjárhagslegra réttinda yfir farartækjum og tengdum búnaði ásamt bókun við samninginn um búnað loftfara. Í frumvarpinu er lagt til að sérstakar reglur gildi um fullnustu krafna sem falla undir samninginn og jafnhliða gerðar breytingar á öðrum lögum, svo sem lögum nr. 60/1998, um loftferðir, lögum nr. 21/1966, um skrásetningu réttinda í loftförum, og lögum nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl. (Febrúar)
 9. Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 (mútubrot).
  Með frumvarpinu er lagt til að hækkaður verði refsirammi fyrir mútubrot skv. 109. gr. almennra hegningarlaga, þ.e. að bjóða opinberum starfsmanni mútur, sem og refsirammi fyrir brot gegn 264. gr. a, mútubrot í atvinnurekstri. Þá verði einnig endurskoðað hvernig hugtakið opinber starfsmaður er skilgreint. (Mars)
 10. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 32/1997, um helgidagafrið (starfsemi á helgi­dögum).
  Með frumvarpinu er lagt til að rýmkaðar verði heimildir til að halda skemmtanir og veita þjónustu á helgidögum þjóðkirkjunnar. (Mars)
 11. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/2005, um happdrætti (netspilun).
  Í frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að spila happdrætti á netinu. (Mars)
 12. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 50/2006 (hagsmunaskráning dómara).
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á reglum um hagsmunaskráningu dómara þannig að aukið verði aðgengi að upplýsingum um aukastörf dómara og fjárhagslega hagsmuni. (Mars)
 13. Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993 (margfeldisstuðlar, vísitölu­tenging).
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum atriðum sem nauðsynlegt er að endurskoða, svo sem forsendum margfeldisstuðuls, lágmarks- og hámarksfjárhæðum og vísitölutengingum fjárhæða. (Mars)
 14. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 39/1978, um þinglýsingar (rafrænar þing­lýsingar).
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar svo unnt verði að þinglýsa skjölum með rafrænni færslu. Þannig verði heimilt að leggja að jöfnu þinglýsingu skjala og að ákveðin atriði verði skráð með rafrænum hætti í þinglýsingabók. Lagt er til að með reglugerð verði kveðið á um hvaða skjölum megi þinglýsa með rafrænni færslu og hverjir hafi heimildir til að skrá í hið rafræna þinglýsingakerfi. (Mars)

 

Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 73/2005, um skipan ferðamála (endurskoðun laga).
  Með frumvarpinu verður ráðist í endurskoðun á gildandi lögum um skipan ferðamála í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa á starfsumhverfi ferðaþjónustunnar á síðastliðnum árum. (Mars)
 2. Frumvarp til laga um pakkaferðir (innleiðing gerðar).
  Með frumvarpinu verður innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2302 frá 25. nóvember 2015 um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun. Megintilgangur tilskipunarinnar er að tryggja hag þeirra sem kaupa pakkaferðir eða ferðir sem settar eru saman fyrir tilstuðlan seljanda. Með frumvarpinu verða felld úr gildi lög nr. 80/1994, um alferðir. Innleiðing. (Mars)
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 85/2007, um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald (tækifærisleyfi o.fl.).
  Með frumvarpinu verða lagðar til breytingar á skilyrðum þess að sækja skuli um tækifærisleyfi o.fl. (Febrúar)
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi (innleiðing gerðar).
  Frumvarpið er lagt fram til innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 469/2009 frá 6. maí 2009 um vottorð um viðbótar­vernd fyrir lyf ætluð börnum. Einnig felur það í sér nokkrar aðrar breytingar sem snerta einkaleyfa­ferlið. Innleiðing. (Febrúar)
 5. Frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008 (ýmsar breytingar).
  Frumvarpið felur í sér breytingar vegna álits umboðsmanns Alþingis í máli nr. 8302/2014, auk annarra minni háttar breytinga sem komið hefur í ljós að gera þarf á lögunum. (Febrúar)
 6. Frumvarp til laga um brottfall laga nr. 10/2001, um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja (brottfall laga).
  Með frumvarpinu eru felld úr gildi sérlög frá 2001 um stofnun Hitaveitu Suðurnesja (laga­hreinsun). Viðkomandi lög eru ekki virk. (Janúar)
 7. Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 (lagastoð fyrir netmála o.fl.).
  Frumvarpið felur í sér uppfærslu og lagfæringar á nokkrum ákvæðum laganna, lagastoð fyrir setningu netmála, samræmingu tilvísana o.fl. (Janúar)
 8. Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 (innleiðing gerðar).
  Frumvarpið felur í sér innleiðingu á þriðju raforkutilskipun ESB, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri markað fyrir raforku. Snýr að mestu að sjálfstæði raforkueftirlits Orkustofnunar. (Mars)
 9. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, og lögum nr. 138/1994, um einkahlutafélög (hæfisskilyrði, atvinnurekstrarbann).
  Endurskoðun á hæfisskilyrðum til að stofna einkahlutafélög og hlutafélög. Lagt er til að skorður verði settar við kennitöluflakki þannig að heimilt verði að setja einstaklinga, sem teljast vanhæfir vegna sviksamlegra viðskiptahátta, í atvinnurekstarbann. (Apríl)
 10. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 79/2008, um endurskoðendur (innleiðing tilskipunar og reglugerðar, ný heildarlög).
  Innleiðing á tilskipun 2014/56/ESB um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðu­reikninga og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 um sérstakar kröfur í tengslum við lögboðna endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum. Einnig er með frumvarpinu farið yfir núgildandi lög og lagðar til breytingar í ljósi reynslu síðustu ára. Innleiðing. (Apríl)
 11. Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005 (breyting á samkeppnis­lögum vegna norræns samstarfssamnings).
  Með frumvarpinu verða lagðar til nauðsynlegar breytingar á samkeppnislögum vegna norræns samstarfssamnings o.fl. (Mars)
 12. Tillaga til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku (stefnumótun).
  Með lögum nr. 26/2015 var nýju ákvæði bætt við raforkulög, nr. 65/2003, þar sem kveðið er á um að ráðherra leggi á fjögurra ára fresti fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnu stjórn­valda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. (Mars)
 13. Skýrsla ráðherra um þolmörk í ferðaþjónustu.
  Skýrsla ráðherra um þolmörk í ferðaþjónustu með tilliti til efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfis­legra þátta. (Febrúar)
 14. Skýrsla ráðherra um raforkumálefni.
  Lögð fram á tveggja ára fresti í samræmi við ákvæði raforkulaga, nr. 65/2003. (Febrúar)

 

Félags- og jafnréttisráðherra

 1. Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir (heildarlög).
  Meginmarkmið frumvarpsins er að innleiða viðeigandi ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks inn í íslenska löggjöf, að endurskoða ýmis ákvæði er lúta að hlutverki og valdheimildum ráðuneytisins og að tryggja í sessi notendastýrða persónulega aðstoð. Endurflutt. (Janúar)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga (innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðis­mál).
  Meginmarkmið frumvarpsins er að innleiða ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks inn í íslenska löggjöf. Aðrar breytingar lúta að skipulagi, stjórn og hlutverki félagsmála­­nefnda og sömuleiðis er hnykkt á eftirlitshlutverki ráðherra. Einnig verður ferill ágreiningsmála gerður skýrari og málskot innan stjórnkerfisins. Þá er í frumvarpinu ákvæði um samráð við notendur og gert ráð fyrir sérstökum notendaráðum. Fjallað er um samninga við einkaaðila og starfsleyfisveitingar til einkaaðila sem hyggjast veita þjónustu samkvæmt frumvarp­inu. Loks eru lagðar til breytingar á kaflanum er snýr að félagslegri heimaþjónustu, aksturs­þjónustu og húsnæðismálum. Endurflutt. (Janúar)
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðs fólks (framlenging bráðabirgðaákvæðis um NPA-samninga).
  Lagt er til að framlengt verði bráðabirgðaákvæði um notendastýrða persónulega aðstoð þar sem útlit er fyrir að ekki takist að samþykkja sem lög frá Alþingi fyrir áramót frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir. Þannig verði tryggt að samningum fjölgi um a.m.k. 20 á næsta ári. (Desember)
 4. Frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna (heildarlög).
  Með frumvarpinu er lagt til að í íslenskri löggjöf verði kveðið á um meginregluna um jafna meðferð einstaklinga óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna á öllum sviðum samfélagsins, utan vinnumarkaðar. Þannig verði einstaklingum sem telja sér mismunað á grundvelli kynþáttar og þjóðernisuppruna veitt aukin réttarvernd. Í fyrsta skipti hér á landi yrði einstaklingum sem telja sér mismunað á grundvelli kynþáttar eða þjóðernisuppruna utan vinnumarkaðar veitt heimild til að leita réttar síns til úrskurðarnefndar innan stjórnsýslunnar. Höfð var hliðsjón af efni tilskipunar ráðsins 2000/43/EB frá 29. júní 2000 um jafna meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna við gerð frumvarpsins. Endurflutt. (Febrúar)
 5. Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 (ráðuneytisstofnun um gæði og eftirlit á sviði félagsþjónustu og barnaverndar).
  Unnið er að því að setja á fót nýja ráðuneytisstofnun á sviði gæða og eftirlits sem falið verði að sjá um stjórnsýslu og eftirlit með málaflokkum félagsþjónustu og barnaverndar þannig að sá þáttur í hlutverki Barnaverndarstofu verði færður til framangreindrar stofnunar. (Janúar)
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs).
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar til samræmis við lög nr. 52/2016, um almennar íbúðir, sem lúta að breyttu hlutverki Íbúðalánasjóðs, meðal annars vegna verkefna sem honum eru falin við veitingu stofnframlaga á grundvelli þeirra laga. Þá er fjallað um hlutverk sjóðsins og bókhaldslegan aðskilnað milli þeirra verkefna sem hann hefur haft hingað til og þeirra verkefna sem hann mun sinna eftir gildistöku frumvarpsins. Einnig er skerpt á hlutverki Íbúðalánasjóðs, sveitarfélaga og Alþingis í stefnumótun og áætlanagerð í húsnæðismálum. Loks eru lagðar til breytingar er varða úrræði vegna greiðsluvanda lánþega og afskriftir. Endurflutt með breytingum. (Mars)
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, og lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð (hækkun lífeyristökualdurs og frítekjumark á atvinnutekjur).
  Frumvarp þetta er liður í heildarendurskoðun laga um almannatryggingar og laga um félagslega aðstoð. Í frumvarpinu er lagt að lífeyris­tökualdur í almannatryggingum verði hækkaður í áföngum úr 67 árum í 70 ár á 24 ára tímabili. Þá er lagt til sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega í því skyni að draga úr áhrifum atvinnutekna á fjárhæð ellilífeyris. Einnig eru í frumvarpinu lagðar til breytingar sem lúta að kæruheimild til úrskurðarnefndar almannatrygginga og lögfestingu heimildar til greiðslu orlofs- og desemberuppbótar til lífeyrisþega. (Mars)
 8. Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði (jafnrétti á vinnumarkaði).
  Frumvarpinu er ætlað að tryggja að starfsfólk hljóti jafna meðferð innan sama vinnustaðar án tillits til kyns, fötlunar, skertrar starfsgetu, aldurs, kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, lífsskoðunar, kynhneigðar eða kynvitundar nema málefnaleg rök sem helgast af lögmætu markmiði standi til annars. Ákvæði frumvarpsins munu taka mið af efni tilskipunar ráðsins 2000/78/EB frá 27. nóvember 2000 um almennar reglur um jafna meðferð á vinnumarkaði og í atvinnulífi sem og þeim hluta tilskipunar ráðsins 2000/43/EB frá 29. júní 2000 um framkvæmd meginreglunnar um jafna meðferð manna án tillits til kynþáttar eða þjóðernisuppruna, sem varðar vinnumarkaðinn. Endurflutt. (Febrúar)
 9. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/2007, um réttindi og skyldur erlendra fyrir­tækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra, og fleiri lögum (vernd réttinda á vinnumarkaði).
  Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og er breytingunum meðal annars ætlað að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/67/ESB frá 15. maí 2014 um framfylgd eldri tilskipunar um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu. Þá er gert ráð fyrir að samhliða verði í frumvarpinu lagðar til breytingar á ýmsum öðrum lögum sem gilda á innlendum vinnumarkaði, meðal annars í því skyni að bregðast við tilteknum aðstæðum sem upp hafa komið við framkvæmd viðkomandi laga, svo sem í tengslum við eftirlit á vinnu­markaði. Endurflutt. Innleiðing. (Febrúar)
 10. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2015/1794, um farmenn (bætt vinnuskilyrði og réttur til upplýsingamiðlunar og samráðs farmanna).
  Frumvarpið felur í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1794 frá 6. október 2015, um farmenn. Með tilskipuninni er kveðið á um breytingar á ýmsum EES-gerðum sem hafa það að markmiði að farmenn geti nýtt sér að fullu rétt sinn til sanngjarnra og réttlátra vinnuskilyrða, sem og rétt til upplýsingamiðlunar og samráðs. Felur frumvarpið í sér breytingu á lögum nr. 61/1999, um evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum, lögum nr. 151/2006, um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum, lögum nr. 63/2000, um hópuppsagnir, og lögum nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum. Innleiðing. (Mars)
 11. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 66/2003, um húsnæðissamvinnufélög (fjár­mögnun húsnæðissamvinnufélaga).
  Með lögum nr. 29/2016 voru gerðar margvíslegar breytingar á lögum um húsnæðissamvinnufélög sem höfðu það m.a. að markmiði að stuðla að sjálfbærum rekstri húsnæðissamvinnufélaga og að auðvelda slíkum félögum að starfa á Íslandi. Markmið þessa frumvarps er að stuðla enn frekar að sjálfbærum rekstri húsnæðissamvinnufélaga með því að tryggja að félögin eigi þess kost að velja þá fjármögnun sem þau telja hagstæðasta og henta best á hverjum tíma með hagsmuni félags­manna í fyrirrúmi og að teknu tilliti til þeirrar áhættu sem fylgir fjármögnuninni. Endurflutt. (Febrúar)
 12. Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun gegn ofbeldi.
  Tillagan byggist á samstarfsyfirlýsingu fjögurra ráðherra frá 24. mars 2017, þ.e. félags- og jafnréttis­málaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, heilbrigðisráðherra og dómsmála­ráðherra. Byggist hún á þremur þáttum, þ.e. vakningu sem felur í sér forvarnir og fræðslu, viðbrögðum sem eru verklag og málsmeðferð, og valdeflingu sem er styrking í kjölfar ofbeldis. (Mars)

 

Fjármála- og efnahagsráðherra

 1. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018.
  (Desember)
 2. Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2017.
  (Desember)
 3. Frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2016.
  (Desember)
 4. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018 (tekju­frumvarp, safnlög).
  Frumvarpið felur í sér breytingar sem nauðsynlegar eru vegna samþykktar fjárlaga. Frumvarpið verður samið að höfðu samráði við önnur ráðuneyti. (Desember)
 5. Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um markaðar tekjur (safnlög).
  Frumvarpið felur í sér breytingar sem nauðsynlegar eru vegna samþykktar fjárlaga. Frumvarpið verður samið að höfðu samráði við önnur ráðuneyti. (Desember)
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (samspil launa og eftirlauna forstöðumanna).
  Með frumvarpinu verða lagðar til breytingar á lögunum vegna ákvörðunar um að laun forstöðu­manna færist frá kjararáði til þeirra aðila sem tilgreindir eru í tilteknum málsliðum í 39. gr. og 39. gr. a laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, vegna samspils launa­ákvarðana og ákvörðunar eftirlauna til þeirra sem fá greidd eftirlaun frá B-deild LSR. (Desember)
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði).
  Í frumvarpinu er lögð til framlenging á gildistíma bráðabirgðaákvæðis sem veitir Fjármála­eftirlitinu heimildir til inngripa í rekstur fjármálafyrirtækja í þeim tilgangi að takmarka tjón eða hættu á tjóni á fjármálamarkaði þegar fjármálafyrirtæki stendur frammi fyrir sérstökum fjárhags­erfiðleikum og/eða rekstrarerfiðleikum. Ákvæðið hefur verið í lögum um fjármálafyrirtæki frá gildistöku laga nr. 125/2008 (neyðarlögin) og sem bráðabirgða­ákvæði VI frá árinu 2009 en það fellur úr gildi um næstu áramót. Ný heildarlög um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja munu leysa ákvæðið af hólmi á allra næstu árum. (Desember)
 8. Frumvarp til laga um brottfall laga nr. 12/1999, um Lífeyrissjóð bænda.
  Í frumvarpinu er lagt til að lög um Lífeyrissjóð bænda falli brott og frá þeim tímapunkti starfi sjóðurinn á grundvelli laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Endurflutt í þriðja sinn. (Janúar)
 9. Frumvarp til laga um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (heildarlög).
  Frumvarpið felur í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (EMIR). Því er ætlað að auka gagnsæi viðskipta með afleiður og draga úr uppgjörsáhættu vegna samninga með þær, auk þess að auka virkni afleiðumarkaða með skilvirkari ferlum. Frumvarpið hefur að geyma eftirfarandi fjögur meginatriði: tilkynna skal um afleiðusamninga til afleiðuviðskiptaskrár, stöðustofna skal OTC afleiðusamninga sem falla undir stöðustofnunarskylduna hjá miðlægum mótaðila, nýjar kröfur um áhættustýringu vegna allra tvíhliða OTC-afleiðna sem ekki eru stöðustofnaðir miðlægt og umgjörð um starfsemi miðlægra mótaðila og afleiðuviðskiptaskráningar. Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn haustið 2016. Innleiðing. (Janúar)
 10. Frumvarp til laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða (heildarlög).
  Frumvarpið byggist á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Með lögunum verður í fyrsta sinn sett heildarumgjörð um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og starfsemi þeirra og hefur að geyma m.a. ákvæði um starfsleyfi, skipulags- og gagnsæis­kröfur, ítarlegar reglur um vörsluaðila o.s.frv. Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn haustið 2016. Innleiðing. (Janúar)
 11. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (skuldajöfnun, o.fl.).
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, sem byggjast á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/24/EB frá 4. apríl 2001 um endurskipulagn­ingu fjárhags og slit lánastofnana. Frumvarpið er lagt fram vegna ábendinga frá Eftirlitsstofnun EFTA. Í frumvarpinu er að finna ákvæði sem ætlað er að skýra atriði sem upp hafa komið vegna dóms EFTA-dómstólsins í máli E-28/13 og megintilgangur frumvarpsins er að skýra nánar ákvæði laganna um skuldajöfnun og greiðslu­jöfnunarsamninga við fjárhagslega endurskipulagn­ingu og slit fjármálafyrirtækja sem og lagavalsreglur í kjölfar ógildingar og riftunar löggerninga. (Janúar)
 12. Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (upprunareglur, tímabundin notkun ökutækja, gjafafríðindi, persónuupplýsingar o.fl.).
  Frumvarpið felur í sér tillögur um tollfríðindi fátækra ríkja og ákvæði um niðurfellingu tolla vegna tímabundinnar notkunar ökutækja hér á landi. Einnig inniheldur það breytingu á ákvæðum tollalaga um svokölluð gjafafríðindi, heimildir tollstjóra til öflunar og meðferðar persónu­upplýsinga, ákvæði um aðstöðu tollyfirvalda til tolleftirlits hjá inn- og útflytjendum og um rafræn skil á skýrslum og gögnum, auk breytinga á úrvinnslugjaldi. (Janúar)
 13. Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna frekari aðgerða gegn skattundan­skotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og -rannsóknir, aukin upplýsingaöflun, samráð o.fl.).
  Frumvarpið felur í sér breytingar á ýmsum lögum sem eru byggðar á tillögum þriggja starfshópa sem skilað hafa skýrslum til fjármála- og efnahagsráðherra. Í fyrsta lagi er um að ræða skýrslu um umfang skattundanskota og tillögur til aðgerða, í öðru lagi skýrslu um milliverðlagningu og faktúrufölsun og í þriðja lagi skýrslu um skattskyldu af erlendri ferðaþjónustustarfsemi á Íslandi. (Febrúar)
 14. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1992, um Viðlagatryggingu Íslands (eigin áhætta o.fl.).
  Með frumvarpinu verða lagðar til nokkrar breytingar á lögum um Viðlagatryggingu Íslands. Meðal annars verður lagt til að heiti stofnunarinnar verði breytt, að eigin áhætta tjónþola verði hækkuð og að ákvæði um skoðunarmenn ársreikninga verði felld úr gildi. (Febrúar)
 15. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum (greiðslukort).
  Frumvarpið felur í sér tillögu um breytingar á ýmsum lögum sem ætlað er að gera innheimtumanni ríkissjóðs og öðrum stofnunum ríkissjóðs fært að taka á móti greiðslukortum. (Febrúar)
 16. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (cfc-ákvæði, sam­sköttun, skattívilnanir vegna hlutabréfakaupa, kaupréttur hluta­bréfa, fækkun gjalddaga o.fl.).
  Frumvarpið felur í sér ýmsar nauðsynlegar breytingar á lögum um tekjuskatt, m.a. vegna skattlagningar eignarhalds á lágskattasvæðum, athugasemda frá Eftirlitsstofnun EFTA, auk minni háttar breytinga á ákvæðum um hlutabréfaafslátt. Fækkun á gjalddögum opinberra gjalda hjá einstaklingum og mögulega fyrirtækjum verða einnig hluti af frumvarpinu og kærufrestur á úrskurðum ríkis­skattstjóra vegna beiðni skattaðila um breytingu á ákvörðun um skattstofn eða skattálagningu. (Febrúar)
 17. Frumvarp til laga um meðferð ríkisaðstoðarmála (heildarlög).
  Frumvarpið felur í sér innleiðingu breytinga á samningi EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlits­stofnunar og dómstól er varða valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA þegar kemur að eftirliti með ríkisaðstoð. Hliðstæðar breytingar, að því er varðar valdheimildir framkvæmda­stjórnar ESB, tóku gildi innan ESB árið 2013. Með frumvarpinu verða lagðar til heimildir um sektir og samstarf við innlenda dómstóla. Jafnframt mun frumvarpið hafa að geyma ákvæði sem nú er að finna í samkeppnis­lögum, um málsmeðferð ríkisaðstoðarmála. Innleiðing. (Febrúar)
 18. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (skuldajöfnun).
  Frumvarpið felur í sér breytingar á skattalöggjöf í kjölfar dóms Hæstaréttar nr. 329/2016. Dómurinn fól í sér riftun skuldajöfnunar inneignar þrotabús í virðisaukaskatti upp í skuld opin­berra gjalda þess. Með frumvarpinu er lagt til að skuldajöfnun skuli fara fram vegna inneigna á tímabilum fyrir uppkvaðningu úrskurðar um gjaldþrotaskipti þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 100. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti. Jafnframt verður skerpt á reglum um útleigu vinnuafls. (Febrúar)
 19. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 100/2016, um vátryggingarstarfssemi (Omnibus II).
  Frumvarpið felur í sér breytingar á lögum um vátryggingastarfsemi vegna ákvæða um Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðastofnunina í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/51/ESB frá 16. apríl 2014 sem breytti tilskipun 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga. Með frumvarpinu munu verða leidd í lög ákvæði um eftirlit Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóða­stofnunarinnar (EIOPA) eða eftir atvikum Eftirlitsstofnunar EFTA svo stofnanirnar geti framfylgt lögbundnu hlutverki sínu. Stofnanirnar munu meðal annars leysa úr ágreiningi eftirlits­stofnana aðildarríkja og fá víðtækar heimildir til að krefjast upplýsinga frá aðildarríkjum. Einnig mun EIOPA fá heimild til þess að leggja fram drög að tæknilegum eftirlits- og framkvæmda­stöðlum fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem verða teknar upp í EES-samninginn og munu öðlast gildi hér á landi. Þá er stofnununum heimilt að grípa til bindandi aðgerða gagnvart eftirlitsstjórnvöldum og vátryggingafélögum hér á landi. Unnið er að upptöku tilskipunarinnar í EES-samninginn. Innleiðing. (Febrúar)
 20. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármála­starfsemi.
  Frumvarpið byggist á niðurstöðum vinnu við endurskoðun á lögbundinni starfsemi Fjármála­eftirlitsins. Endurskoðunin nær yfir athugasemdir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og einnig þær miklu breytingar sem hafa orðið á starfsemi stofnunarinnar undanfarin ár vegna fjölmargra lagabreytinga sem varða stofnunina. Má þar í dæmaskyni nefna breytingar vegna tilkomu evrópskra eftirlits­stofnana á fjármálamarkaði, fjármálastöðugleikaráðs og kerfisáhættunefndar. (Febrúar)
 21. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (raunverulegur eigandi, almenn regla gegn misnotkun o.fl.).
  Frumvarpið felur í sér breytingar í samræmi við BEPS-aðgerðaráætlun OECD. Tryggja þarf að gerð sé skýr krafa um að raunverulegur eigandi að eignum og fjárhagslegum ávinningi liggi fyrir svo að unnt verði að uppfylla kröfur samkvæmt upplýsingaskiptasamningum sem Ísland hefur gert við önnur ríki. Þá er nauðsynlegt að fyrir hendi sé almenn misneytingarregla en með henni munu skattyfirvöld hafa sterkari vopn í höndunum í baráttunni við skattundanskot. Árið 2020 mun Ísland sæta úttekt af hálfu OECD vegna kröfu um raunverulegan eiganda og munu þá árin þrjú á undan koma til skoðunar, þ.e. vegna reglu um raunverulegan eiganda og almennrar reglu gegn misnotkun. (Mars)
 22. Frumvarp til laga um innheimtu opinberra gjalda (heildarlög).
  Með frumvarpinu er lögð til ný heildarlöggjöf í innheimtumálum. (Mars)
 23. Frumvarp til laga um gjaldtöku í formi grænna skatta og/eða skattaívilnana í takt við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum (ýmsar breytingar).
  Frumvarpið mun m.a. fela í sér ýmsar breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis á grundvelli tillagna starfshóps sem falið var að endurskoða hana með umhverfissjónarmið að leiðarljósi. Jafnframt verður álagning kolefnisgjalds endurskoðuð með breikkun gjaldstofns í huga. (Mars)
 24. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (gildis­dagsetningar, kaup og sala á vörum og þjónustu milli landa, byggingarstarfsemi o.fl.).
  Frumvarpið felur í sér breytingar á gildisdagsetningum virðisaukaskatts og breytingar tengdar kaupum og sölu á vöru og þjónustu milli landa í samræmi við greinargerð og tillögur starfshópa þar um. Þá felur frumvarpið í sér breytingar vegna virðisaukaskatts á byggingar­starfsemi. (Mars)
 25. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, o.fl. (Omnibus I).
  Frumvarpið er bandormur sem breytir lögum á sviði banka- og verðbréfamarkaða, einkum lögum um verðbréfaviðskipti, kauphallir og fjármálafyrirtæki, til þess að breyta og samræma eftirlits­heimildir þar sem þörf er á í samræmi við hið nýja evrópska eftirlitskerfi á fjármála­markaði, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010. Ákvæði sem lúta að eftirliti Eftirlitsstofnunar EFTA, og eftir atvikum Evrópsku verðbréfa­markaðseftirlits­stofnunar­innar og Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar, verða færð inn í lögin. Unnið er að upptöku tilskipunar­innar í EES-samninginn. Innleiðing. (Mars)
 26. Frumvarp til laga um verðbréfauppgjör og verðbréfamiðstöðvar (CSDR).
  Frumvarpið felur í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (CSDR) frá 24. júlí 2014 sem er ætlað að bæta verðbréfauppgjör á EES-svæðinu og samræma kröfur sem gerðar eru til starfsemi verðbréfamiðstöðva sem reka verðbréfauppgjörskerfi. Frumvarpið mun enn fremur fela í sér nauðsynlegar breytingar á lögum nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa. Unnið er að upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn. Innleiðing. (Mars)
 27. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (samstæðu­eftirlit, endurreisnaráætlun, snemmbær inngrip o.fl.).
  Frumvarpið byggist á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (CRD IV) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja (BRRD). Með frumvarpinu verða lagðar til breytingar á ákvæðum um samstæðueftirlit fjármála­fyrirtækja hér á landi. Tilskipun 2013/36/ESB hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn en meginefni hennar hefur engu að síður verið innleitt í íslensk lög nú þegar. Með frumvarpinu er einnig lagt til að efnisþættir tilskipunar 2014/59/ESB, sem varða meðal annars nýjar kröfur á fjármálafyrirtæki um gerð endurreisnaráætlana og nýjar heimildir og úrræði Fjármálaeftirlitsins til inngripa í rekstur fjármálafyrirtækja, verði lögfestar. Þessum nýju kröfum og heimildum er ætlað að mæta erfiðleikum sem kunna að koma upp í rekstri fjármálafyrirtækja með það að markmiði að endurreisa fjárhagslega stöðu fyrirtækjanna og tryggja fjármálastöðugleika. Unnið er að upptöku beggja tilskipananna í EES-samninginn. Innleiðing. (Mars)
 28. Tillaga til þingsályktunar um fjármálastefnu.
  Í 4. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál, er kveðið á um að ríkisstjórn skuli, eftir að hún er mynduð, móta fjármálastefnu sem ráðherra leggur fram á Alþingi svo fljótt sem auðið er, en þó eigi síðar en samhliða framlagningu næsta frumvarps til fjárlaga. Stefnan skal vera til eigi skemmri tíma en fimm ára og skal skilgreina markmið er varða umfang, afkomu og þróun eigna, skulda og langtímaskuldbindinga hins opinbera. (Desember)
 29. Tillaga til þingsályktunar um gerð stofnefnahagsreikninga fyrir ríkissjóð í heild og einstaka ríkisaðila í A-hluta.
  Þingsályktunartillagan felur í sér viðmið fyrir stofnefnahagsreikning og tengist reikningsskila­breytingum sem leiða af nýjum lögum um opinber fjármál. (Desember)
 30. Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun.
  (Mars)

 

Heilbrigðisráðherrra

 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu, lögum nr. 125/1999, um málefni aldraðra, og lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar (ákvæði um dvalar- og dagdvalarrými o.fl.).
  Í frumvarpinu er lagt til að bætt verði ákvæðum í lög um heilbrigðisþjónustu er varða dvalarheimili og dagdvöl og endurskoðuð ákvæði í lögum um málefni aldraðra. Markmið með breytingunni er að dagdvöl og dvalarheimili séu úrræði sem standi fólki til boða óháð aldri. Þá eru lagðar til breytingar á lögum um sjúkratryggingar til samræmingar. (Mars)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994 (EES-reglur).
  Frumvarpið felur í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/62/ESB frá 8. júní 2011 um breytingu á tilskipun 2001/83/EB um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum að því er varðar að koma í veg fyrir ólöglega innkomu falsaðra lyfja í löglega aðfangakeðju. Með tilskipun­inni er m.a. kveðið á um nýjar reglur í tengslum við framleiðslu virkra efna sem ætlað er til framleiðslu lyfja, miðlun lyfja, öryggisþætti á lyfjaumbúðum og sameiginlegt kennimerki fyrir netapótek. Innleiðing. (Janúar)
 3. Frumvarp til laga um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum.
  Tilgangur frumvarpsins er að sporna við misnotkun á vefjaaukandi efnum og sterum. Engin lög eru í gildi sem taka á misnotkun vefjaaukandi efna og stera, en óskað hefur verið eftir af ýmsum aðilum að lögfestar verði reglur á þessu sviði. Höfð er hliðsjón af sambærilegri danskri löggjöf. Reglu­verkinu er m.a. ætlað að taka á ólöglegri starfsemi er varðar framleiðslu, innflutning og dreifingu á þessum efnum en fjallar ekki um neytendur eða refsingu þeirra. Endurflutt. (Janúar)
 4. Frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (EES-reglur o.fl.).
  Með frumvarpinu verður settur heildstæður rammi um sölu, neyslu og annað tengt rafrettum. Þá er frumvarpið að hluta til innleiðing á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi fram­leiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu á tilskipun 2001/37/EB. Hluti af frumvarpinu var lagður fram á síðasta vorþingi með frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002, um tóbaks­varnir. Endurflutt að hluta. Innleiðing. (Janúar)
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002, um tóbaksvarnir (EES-reglur o.fl.).
  Frumvarpið er innleiðing á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu á tilskipun 2001/37/EB. Þá er skerpt á reglum um tóbaks­notkun í skólum o.fl. Innleiðing. (Mars)
 6. Skýrsla heilbrigðisráðherra um geðheilbrigðismál og framkvæmd geðheilbrigðisáætlunar.
  Í skýrslunni verður greint frá stöðu geðheilbrigðismála á Íslandi og helstu áskorunum sem heilbrigðis­þjónustan stendur frammi fyrir. Þá verður því jafnframt lýst hvernig framkvæmd geðheilbrigðisáætlunar, sem samþykkt var á Alþingi árið 2016, hefur miðað. Gerð verður grein fyrir áformum um aðgerðir og næstu skref til að bæta geðheilsu og geðheilbrigðisþjónustu á hér á landi. (Febrúar)

 

Mennta- og menningarmálaráðherra

 1. Frumvarp til laga um sviðslistir.
  Frumvarp til nýrra heildarlaga um sviðslistastarfsemi, þar með talið starfsemi Þjóðleikhússins og Íslenska dansflokksins, sviðslistaráð, sviðslistasjóð og reglubundna óperustarfsemi. Frumvarpið var áður til meðferðar á 140. og 141. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Endurflutt. (Mars)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001 (viðeigandi ráðstafanir vegna EES-reglna).
  Tilgangur frumvarpsins er að styrkja framleiðslu og dreifingu íslenskra kvikmynda, enn fremur að styrkja framleiðslu og dreifingu kvikmynda sem eru á íslensku eða hafa skírskotun til íslenskrar menningar og unnar eru og kostaðar af aðilum með skráð aðsetur í EES-ríki. (Mars)
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 58/1990, um launasjóð stórmeistara í skák.
  Gert er ráð fyrir því að í stað launagreiðslna til stórmeistara komi greiðslur að fyrirmynd listamanna­launa, sbr. lög nr. 57/2009, um listamannalaun. (Mars)
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 57/2011, um skil á menningarverðmætum til annarra landa (innleiðing tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/60/ESB frá 15. maí 2014 um skil á menningarminjum sem hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði aðildarríkis og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012).
  Tilgangur frumvarpsins er breyting á lögum um skil á menningarverðmætum til annarra landa sem leiðir af upptöku tilskipunar 2014/60/ESB. Innleiðing. (Febrúar)
 5. Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1564 frá 13. september 2017 um sérstök leyfileg afnot verka og annars efnis verndað af höfundarétti og skyldum réttindum í þágu einstaklinga sem eru blindir, sjónskertir eða geta ekki fært sér prentað mál í nyt, sem breytir tilskipun 2001/29/EB um samræmingu á tilteknum þáttum höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu, felur í sér að gera þarf tilteknar breytingar á höfundalögum. Innleiðing. (Mars).
 6. Skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra um framkvæmd skólastarfs skólaárin 2014–2015 til 2015–2016.
  (Febrúar)

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 81/2003, um fjarskipti, lögum nr. 135/2005, um fjarskiptasjóð, og lögum nr. 69/2003, um Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka fyrir fram­lengingu tíðniheimilda). 
  Póst- og fjarskiptastofnun hefur samþykkt framlengingu gildistíma tveggja tíðniheimilda. Til þess að halda samræmi í gjaldtöku fyrir afnot tíðnanna þarf að skjóta lagastoð undir gjaldtökuna með ákvæði til bráðabirgða. Einnig mælir frumvarpið fyrir um að gildistími fjarskiptasjóðs verði framlengdur til 2022. (Desember – lagt fram í bandormi með fjárlagafrumvarpi)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2001, um skráningu og mat fasteigna.
  Frumvarpið lýtur að því að tryggja rétta framkvæmd við ákvörðun matsverðs fasteigna. Með frumvarpinu er bætt við ítarlegri skilgreiningu á heimildum Þjóðskrár Íslands til aðgangs að gögnum við ákvörðun matsverðs fasteigna. (Desember)
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/2003, um eftirlit með skipum.
  Frumvarpið mælir fyrir um sektarheimildir sem viðurlög en lögin heimila einungis íþyngjandi úrræði að undangengnum dómi sem leitt hefur til mikilla vandkvæða við framfylgd þeirra, bæði hjá Samgöngustofu og Landhelgisgæslu Íslands. (Desember)
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 119/2012, um Samgöngustofu, stjórnsýslu­stofnun samgöngumála (innleiðing viðauka og bókana við alþjóðasamninga o.fl.).
  Með frumvarpinu er lagt til að Samgöngustofu verði heimilað að birta á vef sínum alþjóðlega kóða og viðauka sem myndu koma í stað birtingar í Stjórnartíðindum sem er óframkvæmanleg birting vegna kostnaðar og þýðingar. Málið þykir brýnt í ljósi úttektar Alþjóðasiglingamála­stofnunarinnar sem er væntanleg árin 2018‒2019. Frekari breytingar á lögunum eru hugsanlegar í kjölfar tillagna nefndar um starfsemi Samgöngustofu sem ljúka mun störfum fyrir 10. janúar 2018. (Desember)
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 28/2017, um farþegaflutninga og farmflutninga á landi. 
  Frumvarpinu er ætlað að skerpa á skyldu til að hafa farþegaflutningaleyfi við akstur farþega í minni bílum en níu manna og styrkja þannig viðurlagaákvæði laganna um farþegaflutninga og farm­flutninga á landi. (Desember)
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga (fasteigna­sjóður vegna fatlaðs fólks).
  Frumvarpinu er ætlað að breyta ákvæðum laga um tekjustofna sveitarfélaga um fasteignasjóð Jöfnunarsjóðs vegna fasteigna í þágu fatlaðs fólks með það fyrir augum að fasteignasjóðnum verði falið varanlegt hlutverk til jöfnunar á aðstöðu sveitarfélaga við uppbyggingu fasteigna sem nýttar eru í þjónustu við fatlað fólk. (Desember)
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/2004, um siglingavernd, og lögum nr. 60/1998, um loftferðir.
  Frumvarpið byggist á ábendingum siglingaverndarráðs og flugverndarráðs hvað varðar skort á viðurlögum vegna brota á ákvæðum er varða flug- og siglingavernd. Kveða þarf skýrt á um að einstaklingum sé óheimilt, að viðlagðri refsingu, að fara inn á haftasvæði flugverndar og viðkvæm hafnarsvæði sem hafa verið afmörkuð og merkt sem bannsvæði eða aflokuð svæði. Jafnframt sé einstaklingum óheimilt að fara um borð í skip eða loftfar án heimildar þar til bærs aðila. (Janúar)
 8. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 31/1996, um köfun.
  Frumvarpið felur í sér uppfærslu á lögum um köfun. Áhersla er lögð á öryggi, eftirlit og ábyrgð, ekki síst í ljósi aukinna slysa við frístundaköfun. Jafnframt er mikilvægt að skýra betur skilyrði fyrir réttindum til atvinnuköfunar. (Janúar)
 9. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna innleiðingar samþykktar Alþjóða­vinnumála­stofnunarinnar um vinnuskilyrði farmanna.
  Frumvarpið felur í sér innleiðingu á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnuskilyrði farmanna frá árinu 2006. Innleiðingin er forsenda þess að unnt sé að fullgilda samþykktina sem felur í sér uppfærðar viðmiðanir alþjóðasamþykkta og tilmæli um vinnuskilyrði farmanna auk grundvallarreglna sem er að finna í öðrum alþjóðavinnumálasamþykktum. (Janúar)
 10. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 81/2003, um fjarskipti (CE-merkingar á fjarskiptabúnaði og nethlutleysi).
  Frumvarpið felur í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB frá 14. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða þráðlausan fjarskiptabúnað fram á markaði. Tilskipunin kveður á um CE-merkingar á fjarskiptabúnaði og leggur kvaðir á framleiðendur, innflytjendur og dreifingar­aðila fjarskiptabúnaðar. CE-merking tryggir að fjarskipta­­búnaður, þ.m.t. símtæki, talstöðvar og jafnvel leikföng, uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til fjarskiptabúnaðar á EES-svæðinu, með það að meginmarkmiði að slíkur búnaður valdi ekki truflunum á fyrirliggjandi fjarskiptum.
  Frumvarpið felur einnig í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2120 frá 25. nóvember 2015 um ráðstafanir varðandi opinn netaðgang og um breytingu á tilskipun 2002/22/EB um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu og reglugerð (ESB) nr. 531/2012 um reiki á almennum farsímum innan Sambandsins. Um er að ræða nýmæli varðandi nethlutleysi. Nethlutleysi felst í því að netnotendur skuli geta nálgast og miðlað efni eða þjónustu á netinu, óháð hug- og tæknibúnaði, notkunareiginleikum, uppruna­vistfangi eða móttöku­vistfangi. Innleiðing. (Febrúar)
 11. Frumvarp til laga um Þjóðskrá Íslands. 
  Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný lög um Þjóðskrá Íslands. Markmið með lagasetning­unni er að færa ákvæði er varða Þjóðskrá Íslands á einn stað þó að hlutverk stofnunarinnar sé nánar skilgreint í öðrum lögum. Þá er markmið með frumvarpinu að setja viðhlítandi stoðir undir ákveðin verkefni stofnunarinnar. (Febrúar)
 12. Frumvarp til laga um lögheimili.
  Frumvarp til nýrra laga um lögheimili felur í sér endurskoðun laga nr. 21/1990, um lögheimili, og laga nr. 73/1952, um tilkynningu aðsetursskipta, meðal annars, í samræmi við ályktanir Alþingis um málið. Markmið frumvarpsins fela í sér lagalegar umbætur sem miða að því að reglur um lögheimili og tilkynningu aðsetursskipta séu skýrar, einfaldar og afdráttalausar en þó nógu sveigjan­legar til þess að gefa rými fyrir tækniframfarir og breytingar á samfélagsháttum. (Febrúar)
 13. Frumvarp til laga um póstþjónustu. 
  Með frumvarpinu er afnuminn einkaréttur ríkisins á póstþjónustu (bréf að 50 gr) í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/6/EB frá 20. febrúar 2008. Jafnframt þarf að tryggja aðgang aðila að lágmarks póstþjónustu, alþjónustu. Innleiðing. (Febrúar)
 14. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna samgönguáætlunar, áætlunar um rafræn samskipti og áætlunar um sveitarstjórnar- og byggðamál.
  Frumvarp þetta er samið í tengslum við vinnu við stefnumótun og áætlanagerð í málefnum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Tilgangurinn er m.a. sá að samræma gildistíma þessara áætlana með hliðsjón af lögum um opinber fjármál. (Febrúar)
 15. Frumvarp til umferðarlaga (heildarendurskoðun).
  Frumvarpi til umferðarlaga er ætlað að auka umferðaröryggi með því að færa ákvæði eldri laga í nútímalegra horf, búa til lagabálk sem er ítarlegri og skilvirkari en gildandi umferðarlög, skýra óskýr ákvæði laganna og hafa við þá vinnu öryggissjónarmið og bætta umferðarmenningu að leiðarljósi. (Mars)
 16. Tillaga til þingsályktunar um samgönguáætlun 2018‒2021.
  Tillaga til þingsályktunar að nýrri fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2018‒2021 í samræmi við lög nr. 33/2008, um samgönguáætlun, og þingsályktun um fjármálaáætlun. (Febrúar)
 17. Tillaga til þingsályktunar um samgönguáætlun 2018‒2029. 
  Tillaga til þingsályktunar að nýrri tólf ára samgönguáætlun fyrir árin 2018‒2029 í samræmi við lög nr. 33/2008, um samgönguáætlun, og þingsályktun um fjármálaáætlun. (Febrúar)
 18. Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun til sjö ára, 2017‒2023.
  Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun til sjö ára í senn í samræmi við lög nr. 69/2015, um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Ályktunin lýsir stefnu ríkisins í byggðamálum hverju sinni og samhæfingu við aðra stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera. (Febrúar)

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

 1. Frumvarp til laga um Matvælastofnun.
  Með frumvarpinu verður lögð til breytt heildarlöggjöf um Matvælastofnun í stað laga nr. 80/2005, um Matvælastofnun. (Janúar)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 93/1995, um matvæli, og lögum nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr (ýmsar breytingar).
  Frumvarpið verður lagt fram samhliða frumvarpi til laga um Matvælastofnun. Lagt er til að í lög um Matvælastofnun verði sett ákvæði um upplýsingagjöf og eftirlit. Einnig er lagt til að í lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr verði gerðar breytingar á ákvæðum er varða héraðsdýra­lækna og sérgreinadýralækna, til samræmis við frumvarp til laga um Matvælastofnun. (Janúar)
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim (innflutningur á hráum kjötvörum o.fl.).
  Með frumvarpinu verða lagðar til breytingar á ákvæðum laga nr. 25/1993 til samræmis við dóm EFTA-dómstólsins frá 14. nóvember 2017. Forsagan er sú að Eftirlitsstofnun EFTA vísaði tveimur málum til EFTA-dómstólsins varðandi reglur um innflutning á hráum kjötvörum og vörum úr eggjum og mjólk. EFTA-dómstóllinn kvað á um í dómi sínum að ákvæði íslenskra laga brjóti gegn skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum og er íslenska ríkinu skylt að hlíta þeirri úrlausn. (Apríl)
 4. Frumvarp til laga um breytingu á ábúðarlögum, nr. 80/2014 (úttekt og yfirmat).
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum 42. og 44. gr. laganna vegna erindis umboðsmanns Alþingis til ráðuneytisins þar sem bent var á skamman kærufrest skv. 44. gr. laganna. Með breytingunni er kveðið skýrt á um að kærufrestur samkvæmt greininni hefjist þegar aðilum máls hefur verið birt niðurstaða úttektar samkvæmt lögunum með lögboðnum hætti. (Mars)
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 79/2005, um uppboðsmarkaði sjávarafla.
  Með frumvarpinu verður lögð til breytt löggjöf eftir heildarendurskoðun núgildandi laga. (Mars)
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 71/2008, um fiskeldi, o.fl.
  Starfshópur um stefnumótun í fiskeldi hefur lokið störfum og skilað tillögum að lagabreytingum. Eftir skoðun á tillögum vinnuhópsins verður lagt fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um fiskeldi. (Febrúar)
 7. Frumvarp til laga um fyrirkomulag gjaldtöku fiskveiðiheimilda.
  Núgildandi lög um veiðigjöld gilda til loka fiskveiðiársins 2017/2018. Nauðsynlegt er að vinna að framtíðarskipulagi um veiðigjöld og hvað tekur við að þessum tíma liðnum, þ.e. hvort gildistími laganna í núverandi mynd verði framlengdur eða hvort taka eigi upp nýtt kerfi við innheimtu veiðigjalda. (Mars)
 8. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 57/1996, um umgengi um nytjastofna sjávar.
  Lagðar eru til breytingar á aðferðum og eftirliti með vigtun sjávarafla, skráningu sjávarafla (afladagbækur) og viðurlögum. Jafnframt er lagt til að Fiskistofa fái heimildir til að innheimta gjald vegna viðbótareftirlits og leggja á stjórnvaldssektir og auk þess ákvæði sem kveður á um hitastigskröfur svo að viðhalda megi gæðum afla með það að markmiði að hámarka verðmæti sjávarafurða. (Mars)
 9. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði.
  Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði heimild fyrir ráðherra til að takmarka álaveiðar samkvæmt ráðgjöf um stofnstærð og veiðiálag. (Janúar)
 10. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð.
  Þörf hefur verið talin á að endurskoða ákvæði laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð. Starfshópur hefur skilað af sér tillögum um breytingar. Önnur atriði geta einnig komið til greina í endurskoðun þessari. (Febrúar)

Umhverfis- og auðlindaráðherra

 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 160/2010, um mannvirki (frestur til að afla faggildingar).
  Með frumvarpinu er lagt til að frestur fyrir byggingarfulltrúa og Mannvirkjastofnun til að afla faggildingar vegna yfirferðar hönnunargagna og úttekta verði framlengdur, en hann rennur út áramótin 2017‒2018. Með þessu er komið til móts við beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga. Undirbúningur embætta byggingarfulltrúa til að öðlast faggildingu er skammt á veg kominn og að óbreyttum lögum má gera ráð fyrir að skortur verði á lögbærum aðilum til að sinna verkefnum í tengslum við leyfisskyldar framkvæmdir. (Desember)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (framlenging bráðabirgðaákvæðis). 
  Tímabundin heimild ofanflóðasjóðs til að taka þátt í greiðslu kostnaðar við hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða rennur út 31. desember 2017. Í frumvarpinu er lagt til að heimild þessi verði framlengd til fimm ára. (Desember)
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 160/2010, um mannvirki (lækkun byggingarkostnaðar).
  Markmið frumvarpsins er að lækka byggingarkostnað og einfalda stjórnsýslu á sviði byggingar­mála. Lagt er m.a. til að dregið verði úr kröfum um tiltekin gagnaskil þegar sótt er um byggingaleyfi, aukin áhersla lögð á innra eftirlit hönnuða og ábyrgð byggingarstjóra o.fl. (Janúar)
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum, og lögum nr. 130/2011, um úrskurðar­nefnd umhverfis- og auðlindamála (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis).
  Með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði fyrir þá sem eiga lögvarinna hagsmuna að gæta og umhverfisverndarsamtök að kæra athafnir og athafnaleysi jafnóðum í tengslum við þátttökurétt almennings samkvæmt lögum nr. 106/2000. Samfara því er einnig lagt til að gerð verði breyting á kæruheimild laga nr. 7/1998 til að samræma hana kæruheimildum annarra laga til úrskurðar­nefndar umhverfis- og auðlindamála. Frumvarpið er lagt fram til að bregðast við rökstuddu áliti Eftirlitsstofnunar EFTA um að Ísland hafi ekki innleitt að fullu ákvæði 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/92/ESB frá 13. desember 2011 um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið. Endurflutt, að mestu óbreytt. Innleiðing. (Janúar)
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.).
  Um er að ræða innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/52/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2011/92/ESB um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið. Þau nýmæli sem er að finna í tilskipuninni og kalla á breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum eru m.a. eftirfarandi: eftirfylgni með ákvæð­um í framkvæmdaleyfum um mótvægisaðgerðir og vöktun, umhverfismat framkvæmdar þarf að vera í fullu gildi við útgáfu fram­kvæmda­leyfis, ákvæði um upplýsingaskyldu til almenn­ings, kröfur um sérfræðiþekkingu við gerð og yfirferð matsskýrslu, refsiákvæði og ákvæði er varða hagsmunaárekstra þegar sami aðili er leyfis­veitandi og framkvæmdaaðili. Innleiðing. (Febrúar)
 6. Frumvarp til laga um skipulag hafs og stranda (heildarlög).
  Í frumvarpinu verður fjallað um stjórnun og skipulag á haf- og strandsvæðum, þar á meðal með hvaða hætti stjórnsýslu skuli háttað, landfræðilega afmörkun og helstu stjórntæki við skipulags­gerð o.fl. Endurflutt, að mestu óbreytt. (Febrúar)
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 70/2012, um loftslagsmál (gildissvið viðskiptakerfis ESB).
  Innleiðing á ákvörðun ESB varðandi gildissvið flugs innan viðskiptakerfisins til 2021. Hér er um að ræða tillögu að nýju ákvæði til bráðabirgða. Ákvörðun ESB verður væntanlega ekki samþykkt innan ESB fyrr en í byrjun árs 2018. Innleiðing. (Febrúar)
 8. Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun (heildarlög).
  Í frumvarpinu er lagt til að komið verði á fót Þjóðgarðastofnun sem tæki við verkefnum Vatna­jökuls­þjóðgarðs, þjóðgarðsins á Þingvöllum og tiltekinna verkefna á sviði náttúruverndar á vegum Umhverfisstofnunar. Þjóðgarðastofnun myndi því fara með umsjón með rekstri þjóðgarða, friðlýstra svæða og annarra náttúruverndarsvæða í landinu en í frumvarpinu er gert ráð fyrir að viðhalda sjálfstæði í rekstri þjóðgarðanna en jafnframt efla og styrkja sameiginlega starfsemi og stoðþjónustu, faglega getu og ná fram skilvirkari nýtingu fjármuna sem varið er til starfsemi á sviði náttúruverndar. (Mars)
 9. Tillaga til þingsályktunar um tólf ára stefnumótandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum.
  Í 3. gr. laga nr. 20/2016, um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningar­sögulegum minjum, er kveðið á um gerð tillögu að stefnumarkandi landsáætlun til tólf ára um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Áætlunin tekur til verndar­aðgerða, öryggismála, uppbyggingar, eftirlits, undirbúnings, viðhalds og reksturs ferða­manna­staða, ferðamannaleiða og ferðamannasvæða. (Mars)

 

Utanríkisráðherra

 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/2010, um Íslandsstofu.
  Endurskoðun á ákvæðum gildandi laga um Íslandsstofu varðandi hlutverk utanríkisþjónustunnar og Íslandsstofu í útflutningsaðstoð við íslenskt atvinnulíf á erlendum mörkuðum, ímynd og orðspor Íslands, kynningu á íslenskri menningu erlendis og markaðsstarf gagnvart erlendum ferðamönnum og fjárfestum með það að markmiði að marka grundvöll fyrir framtíðarfyrirkomulag útflutningsaðstoðar og markaðsstarfs. (Febrúar)
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 39/1971, um utanríkisþjónustu Íslands.
  Heildarendurskoðun á lögum nr. 39/1971, um utanríkisþjónustu Íslands, meðal annars til samræm­ingar við yngri lög. (Mars)
 3. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2017 um breytingu á II. viðauka (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1901/2006 frá 12. desember 2006 um lyf fyrir börn og um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1768/92, tilskipun 2001/20/EB, tilskipun 2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1902/2006 frá 20. desember 2006 um breytingu á reglu­gerð 1901/2006 um lyf fyrir börn.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 469/2009 frá 6. maí 2009 um vottorð um viðbótar­vernd fyrir lyf.
  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 488/2012 frá 8. júní 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 658/2007 um fjárhagsleg viðurlög við brotum á tilteknum skyldum í tengslum við markaðsleyfi sem veitt eru samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004. (Desember)
 4. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 um breytingu á IV. viðauka (orka) við EES-samninginn. 
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 frá 13. júlí 2009 um að koma á fót samstarfs­stofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1228/2003.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1775/2005.
  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 543/2013 frá 14. júní 2013 um afhendingu og birtingu gagna á raforkumörkuðum og um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu tilskipunar 2003/54/EB.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 2003/55/EB.
  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2010 um breytingu á 3. kafla I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutnings­kerfum fyrir jarðgas.
  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. ágúst 2012 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas.
  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. maí 2011 um niðurfellingu ákvörðunar 2003/796/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafmagni og gasi. (Desember)
 5. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2017 um breytingu á VII. viðauka (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi) við EES-samninginn. 
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/55/ESB frá 20. nóvember 2013 um breytingu á tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi og á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn („reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“). (Desember)
 6. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka (umhverfismál) við EES-samninginn. 
  Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1032 frá 13. júní 2016 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna járnlauss málmiðnaðar. (Janúar)
 7. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2017 um breytingu á II. viðauka (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn.
  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 699/2014 frá 24. júní 2014 um hönnun á sameiginlega kennimerkinu til að sanngreina aðila sem bjóða almenningi lyf í fjarsölu og um tækni- og raftæknilegar kröfur og dulkóðunarkröfur varðandi sannprófun á ósvikni þess. (Janúar)
 8. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2017 um breytingu á XIX. viðauka (neytendavernd) við EES-samninginn. 
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2302 frá 25. nóvember 2015 um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun Evrópu­þingsins og ráðsins 2011/83/ESB og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/314/EBE. (Janúar)
 9. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka (hugverkaréttindi) við EES-samninginn.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/26/ESB frá 26. febrúar 2014 um sameiginlega umsýslu höfundarréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum. (Febrúar)
 10. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XXII. viðauka (félagaréttur) við EES-samninginn.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/56/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2006/43/EB um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 frá 16. apríl 2014 um sérstakar kröfur í tengslum við lögboðna endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/909/EB. (Mars)
 11. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn (rafræn auðkenning). 
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB. (Mars)
 12. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn (almenna persónuverndarreglugerðin). 
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin). (Mars)
 13. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (OTC-afleiður, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár). 
  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár.
  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1248/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið umsókna um skráningu á afleiðuviðskipta­skrám samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár.
  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1249/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu á skrám sem miðlægir mótaðilar skulu viðhalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 148/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarks­upplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðuviðskiptaskráa.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 149/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag, stöðustofnunarskyldu, opinbera skrá, aðgang að viðskiptavettvangi, ófjárhagslega mótaðila og aðferðir til að draga úr áhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreind eru gögn sem afleiðuviðskiptaskrár eiga að birta og gera aðgengileg og rekstrarstaðlar til að safna, bera saman og hafa aðgang að gögnum.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 152/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um eiginfjárkröfur fyrir miðlæga mótaðila.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 153/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur fyrir miðlæga mótaðila.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 876/2013 frá 28. maí 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlits­staðla um fagráð fyrir miðlæga mótaðila.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1002/2013 frá 12. júlí 2013 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar skrána yfir aðila sem njóta undanþágu.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2013 frá 12. júlí 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar gjöld sem Evrópska eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði innheimtir af afleiðuviðskiptaskrám.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 285/2014 frá 13. febrúar 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um bein, veruleg og fyrirsjáanleg áhrif á samninga innan Sambandsins og til að koma í veg fyrir að reglur og skuldbindingar séu sniðgengnar.
  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 484/2014 frá 12. maí 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar áætlað fjármagn miðlægs mótaðila samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012.
  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 667/2014 frá 13. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar málsmeðferðarreglur um viðurlög Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leggur á afleiðuviðskiptaskrár, þ.m.t. reglur um rétt til varnar og tímabundin ákvæði. (Febrúar)
 14. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (verðbréfasjóðir).
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/14/ESB frá 21. maí 2013 um breytingu á tilskipun 2003/41/EB um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri, tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) og tilskipun 2011/61/ESB um rekstraraðila sérhæfðra sjóða að því er varðar oftraust á lánshæfismöt.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/91/ESB frá 23. júlí 2014 um breytingu á tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) að því er varðar störf vörsluaðila, starfskjarastefnu og viðurlög. (Mars)
 15. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (áhættufjármagnssjóðir og félagslegir framtakssjóðir).
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 345/2013 frá 17. apríl 2013 um evrópska áhættu­fjármagnssjóði.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 346/2013 frá 17. apríl 2013 um evrópska félags­lega framtakssjóði.
  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 593/2014 frá 3. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar form tilkynninga samkvæmt 1. mgr. 16. gr. reglu­gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði.
  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 594/2014 frá 3. júní 2014 um tækni­lega framkvæmdarstaðla að því er varðar form tilkynninga samkvæmt 1. mgr. 17. gr. reglu­gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði. (Mars)
 16. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 um breytingu á tilskipunum 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB og 2009/65/EB að því er varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), Evrópsku eftirlitsstofnunar­innar (Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin). (Apríl)
 17. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (markaðir fyrir fjármála­gerninga).
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1034 frá 23. júní 2016 um breytingu á tilskipun 2014/65/EB um markaði fyrir fjármálagerninga.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1033 frá 23. júní 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga, reglugerð (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik og reglugerð (ESB) nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og verðbréfamiðstöðvar. (Apríl)
 18. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/136/EB frá 25. nóvember 2009 um breytingu á tilskipun 2002/22/EB um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og
  -þjónustu (tilskipun um alþjónustu), tilskipun 2002/58/EB um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (tilskipun um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjar­skipti) og reglugerð (EB) nr. 2006/2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd.
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/140/EB frá 25. nóvember 2009 um breytingu á tilskipun 2002/21/EB um sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu, tilskipun 2002/19/EB um aðgang að rafrænum fjarskiptanetum og samtengingu þeirra og tilheyr­andi aðstöðu og tilskipun 2002/20/EB um heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu.
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1211/2009 frá 25. nóvember 2009 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC) og skrifstofu hans. (Apríl)
 19. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (endurreisn og skila­meðferð lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja).
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja og um breytingu á tilskipun ráðsins 82/891/EBE og tilskipunum 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ESB, 2012/30/ESB og 2013/36/ESB og reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 og (ESB) nr. 648/2012. (Mars)
 20. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (verðbréfamiðstöðvar og verðbréfauppgjör).
  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfa­uppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012. (Mars)
 21. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (Omnibus II).
  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/51/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipunum 2003/71/EB og 2009/138/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009, (ESB) nr. 1094/2010 og (ESB) nr. 1095/2010 að því er varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska verðbréfa­markaðs­eftirlitsstofnunin). (Apríl)
 22. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2017.
  Árlegur samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. (Desember)
 23. Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja.
  Endurflutt. (Febrúar)
 24. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018.
  Árlegur samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. (Febrúar)
 25. Tillaga til þingsályktunar um stefnu um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2018‒2022.
  Stefna ríkisstjórnarinnar um alþjóðlega þróunarsamvinnu árin 2018‒2022. Framhald af gildandi stefnumótun sem felst í þingsályktun um áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013‒2016. (Mars)
 26. Skýrsla utanríkisráðherra til Alþingis um utanríkismál.
  (Apríl)

 

Eldri Þingmálaskrár ríkisstjórna er að finna á vef Alþingis

Síðast uppfært: 15.12.2017
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn