Hoppa yfir valmynd

Siðareglur, hagsmunir og hagsmunaverðir

Núgildandi siðareglur ráðherra voru samþykktar í ríkisstjórn Íslands í desember 2023. Um siðareglur ráðherra er fjallað í VI. kafla laga um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. 

Sjá einnig Handbók um siðareglur ráðherra sem samin var af Siðfræðistofnun Háskóla Íslands að beiðni forsætisráðuneytisins og í samvinnu við ráðuneytið. Í handbókinni eru settar fram skýringar á siðareglum ráðherra ásamt raunhæfum dæmum um túlkun þeirra.

Siðareglur ráðherra

Inngangur.

Ríkisstjórnin hefur samþykkt meðfylgjandi siðareglur ráð­herra, sbr. 2. mgr. 24. gr. laga nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands. Siðareglurnar veita leiðsögn um það hvers konar framganga hæfir svo veigamiklu embætti en jafnframt gefa þær almenningi færi á að bera hegðun ráðherra saman við skráðar og útgefnar reglur. Þeim er ætlað að stuðla að trausti almennings á stjórnsýslunni.

Hver og einn ráðherra gætir að því fyrir sitt leyti að farið sé eftir reglunum. Ráðherra getur í vafatilvikum leitað ráðgjafar hjá forsætisráðuneytinu, sbr. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 115/2011.

Þeir sem telja ráðherra hafa brotið gegn siðareglunum geta komið ábendingum um það á framfæri við umboðsmann Alþingis en hann gætir þess meðal annars að stjórnsýslan fari fram í samræmi við siðareglur settar á grundvelli laga um Stjórnar­ráð Íslands, sbr. 1. mgr 2. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Telji einhver að brot á siðareglum hafi jafn­framt falið í sér að hann sjálfur hafi verið beittur rangsleitni er unnt að bera fram kvörtun við umboðsmann Alþingis, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 85/1997.

1. gr.

Frumskyldur.

a. Ráðherra hefur almannahagsmuni ávallt að leiðarljósi í störfum sínum.

b. Ráðherra hefur í heiðri lýðræðisleg gildi, mannréttindi og meginreglur réttarríkisins.

c. Ráðherra starfar í anda gagnsæis, sannsögli, ábyrgðar og heilinda.

d. Ráðherra sinnir starfi sínu af alúð, trúmennsku og heiðarleika. Hann beitir því valdi er fylgir embættinu á grundvelli laga og stjórnarskrár af hófsemi og sanngirni og án tillits til eigin hagsmuna.

2. gr.

Hagsmunatengsl og hagsmunaárekstrar.

a. Ráðherra notfærir sér ekki stöðu sína í eiginhagsmunaskyni eða í þágu hagsmuna tengdra aðila.

b. Ráðherra forðast árekstra milli almannahagsmuna annars vegar og fjárhagslegra eða persónulegra hagsmuna sinna eða fjölskyldu sinnar hins vegar og gætir þess að persónuleg tengsl hafi ekki áhrif á störf sín. Takist honum ekki að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra af þessu tagi skal hann upplýsa um þá.

c. Ráðherra upplýsir um fjárhagsleg hagsmunatengsl eða önnur slík tengsl sem valdið geta hagsmuna­árekstrum.

d. Ráðherra hefur ekki með höndum störf eða verkefni sem ósamrýmanleg eru embætti hans.

e. Ráðherra gætir hófs í viðtöku gjafa og þiggur ekki verðmætar gjafir persónulega í krafti embættis síns. Halda skal skrá um gjafir til ráðherra og skal hún birt opinberlega.

f. Ráðherra beitir sér fyrir því innan ráðuneytis og þeirra stofnana sem undir það heyra að tekið sé á hagsmuna­árekstrum þegar þeir koma upp og hann fær vitneskju þar um. Þá skal hann beita sér fyrir því að starfsfólk sé sér meðvitað um mögulega hagsmuna­árekstra og leiðir til að koma í veg fyrir þá.

3. gr.

Meðferð fjármuna.

a. Ráðherra sýnir ráðdeild við meðferð fjármuna hins opinbera og hvetur starfsfólk ráðu­neytis síns til hins sama.

b. Ráðherra nýtir ekki opinbera fjármuni eða gæði starfsins í persónulegum eða pólitískum tilgangi nema að svo miklu leyti sem lög og reglur leyfa.

c. Ráðherra efnir ekki til móttöku fyrir hópa og samtök, sem hefur í för með sér útgjöld, nema slíkt samræmist starfsemi ráðuneytis.

4. gr.

Háttsemi og framganga.

a. Ráðherra sýnir virðingu í samskiptum og leggur sig fram um að framganga hans sé til fyrirmyndar þannig að hún styðji við hugarfar heilinda og ábyrgðar hjá stjórnvöldum og almenningi.

b. Ráðherra hefur trúverðugleika embættis síns að leiðarljósi í allri framgöngu og virðir mannréttindi og mannlega reisn í hvívetna.

5. gr.

Faglegir stjórnarhættir.

a. Ráðherra leggur sig fram um að eiga gott samstarf við samráðherra og tryggir viðeigandi samráð við þá um stjórnarmálefni.

b. Ráðherra viðhefur faglega stjórnarhætti í hvívetna. Hann sér til þess að faglega sé staðið að skipun embættismanna og annars starfsfólks og leitar faglegs mats starfsfólks ráðuneytis síns áður en ákvarðanir eru teknar um einstök mál.

c. Ráðherra virðir hlutleysi og faglegt sjálfstæði embættismanna og annarra starfsmanna.

d. Ráðherra gerir skýran greinarmun á flokkspólitísku starfi, svo sem í tengslum við kosn­ingar, og verkefnum ráðuneytis síns hverju sinni. Hann felur starfsmönnum ráðuneyta, öðrum en aðstoðar­manni, ekki verkefni sem tengjast hinu fyrrnefnda.

e. Ráðherra sér til þess að brugðist sé við ábendingum starfsmanna um siðferðilega ámælisvert eða ólögmætt athæfi í ráðuneyti hans eða á starfssviði ráðuneytisins. Hann gætir þess að starfsmenn sem benda á slíkt gjaldi ekki fyrir það.

6. gr.

Gagnsæi og upplýsingamiðlun.

a. Ráðherra viðhefur gagnsæi um störf sín og ráðuneytis síns.

b. Ráðherra leggur sig fram um að gera upplýsingar aðgengilegar í samræmi við lög og almenn viðmið og hefur frumkvæði að birtingu upplýsinga sem eru í almannaþágu. Hann beitir sér fyrir því að upplýsingum sé miðlað af nákvæmni, heilindum og með skýrum hætti.

c. Ráðherra hefur frumkvæði að því að leiðrétta, eins fljótt og auðið er, rangar eða villandi upplýsingar, sem og hvers kyns misskilning er varðar málefni sem heyrir undir ráðherra.

d. Ráðherra viðhefur virkt og skipulegt samráð við almenning og hagaðila á forsendum jafnræðis og með almannahagsmuni að leiðarljósi. Hann tryggir gagnsæi um samskipti við hagaðila.

7. gr.

Ábyrgð og eftirfylgni.

a. Ráðherra ber ábyrgð gagnvart Alþingi og almenningi á ákvörðunum sínum og breytni. Honum ber að sýna samstarfsvilja séu störf hans tekin til skoðunar af hálfu Alþingis eða eftirlitsstofnana þess og eins þegar þingmenn óska eftir upplýsingum á grundvelli laga um þingsköp.

b. Forsætisráðherra tryggir reglubundna fræðslu fyrir ráðherra um siðareglur og stuðlar að virkri samræðu um þær innan ríkisstjórnar.

8. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi siðareglur ráðherra, nr. 646/2022.

 

Forsætisráðuneytinu, 6. desember 2023

 

Katrín Jakobsdóttir

Samkvæmt lögum nr. 64/2020, um varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands, ber ráðherrum, aðstoðarmönnum ráðherra, ráðuneytisstjórum, skrifstofustjórum og sendiherrum að tilkynna forsætisráðuneytinu um tiltekna hagsmuni sína, skuldir og ábyrgðir, auk sömu upplýsinga fyrir maka og ólögráða börn.

Forsætisráðuneytið birtir upplýsingarnar opinberlega að hluta, þ.e. um hagsmuni ráðherra, aðstoðarmanna ráðherra og ráðuneytisstjóra. 

Forsætisráðuneytið mælist til þess að hagsmunaskráningin sé yfirfarin og uppfærð í lok aprílmánaðar ár hvert. Þó ber að tilkynna jafnóðum ef umtalsverðar breytingar verða á þeim upplýsingum sem fram koma í hagsmunaskráningu.

Forsætisráðuneytið

Dómsmálaráðuneytið

Félags- og vinnaumarkaðsráðuneytið

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið

Heilbrigðisráðuneytið

Innviðaráðuneytið

Matvælaráðuneytið

Menningar- og viðskiptaráðuneytið

Mennta- og barnamálaráðuneytið

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið

Utanríkisráðuneytið

Samkvæmt lögum nr. 64/2020, um varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands, ber ráðherrum, aðstoðarmönnum ráðherra, ráðuneytisstjórum, skrifstofustjórum og sendiherrum að tilkynna forsætisráðuneytinu um tiltekna hagsmuni sína, skuldir og ábyrgðir, auk sömu upplýsinga fyrir maka og ólögráða börn.

Forsætisráðuneytið birtir upplýsingarnar opinberlega að hluta, þ.e. um hagsmuni ráðherra, aðstoðarmanna ráðherra og ráðuneytisstjóra.

 

Aukastörf

 • Ólafur Elínarson, aðstoðarmaður félags- og vinnumarkaðsráðherra.
  Situr í stjórn landsnefndar UN Women á Íslandi sem er ólaunað starf. Heimild veitt 23. febrúar 2022.

 • Þórlindur Kjartansson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra.
  Dómgæsla á vegum Körfuknattleikssambands Íslands. Greitt samkvæmt gjaldskrá. Heimild veitt 19. ágúst 2022.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir

 • Bókin Tölvuvæðing í hálfa öld - Upplýsingatækni á Íslandi 1964-2014 eftir Önnu Ólafsdóttur Björnsson, gjöf frá aðstandendum UT messunnar í kjölfar fyrirlesturs ráðherra á viðburðinum. 13. febrúar 2023.
 • Glendrornach Whiskey flaska, gjöf frá Ólafi Hand 25. apríl 2023.
 • Öskjur fyrir penna og bréfaklemmur, gjöf frá Suður Kóreu 5. júní 2023.
 • Bolli, bókin Vikings on a Prairie Ocean - The Saga of Lake, a Family and a Man eftir Glenn Sigurdson, hálsmen og súkkulaði frá Kanada eftir heimsókn ráðherra til landsins í ágúst. 
 • Kviss spil og gjafabréf í kjölfar þátttöku ráðherra í sjónvarpsþættinum Kviss.
 • Bókin Saga Héðins í kjölfar heimsóknar ráðherra í Héðinn.
 • Dagatal frá sendiráði Japans á Íslandi
 • Rauðvínsflaska frá sendiráði Bandaríkjanna á Íslandi í kjölfar undirritunar Artemis samnings við NASA. 8. desember 2023.
 • Rauðvínsflaska frá sendiráði Indlands á Íslandi. Jólagjöf. 12. desember 2023.
 • Kaldreyktur jólalax frá Bull Hill Capital. Jólagjöf. 12. desember 2023. 
 • Jólakúla úr súkkulaði frá sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi. Jólagjöf. 21. desember 2023.
 • Uppgjör bankamanns eftir Lárus Welding. Gjöf frá rithöfundi. 20. desember 2022.
 • Bolli, gjöf frá Hrafnseyri. 19. desember 2022.
 • Konfekt, jólagjöf frá sendiráði Bandaríkjanna. 15. desember 2022.
 • Vínflaska, jólagjöf frá sendiherra Indlands á Íslandi. 14. desember 2022.
 • Konfekt, þakkargjöf vegna framlags til morgunráðstefnu Framvís. 13. desember 2022. 
 • Dagatal 2023, gjöf frá sendiherra Japans á Íslandi. 12. desember 2022. 
 • Venjulegar konur - vændi á Íslandi eftir Brynhildi Björnsdóttur. Gjöf frá rithöfundi. 6. desember 2022. 
 • Næla, gjöf frá AURORA. 6. desember 2022. 
 • Iceland Travel Guide: Women's History - Be inspired by the women of Iceland, gjöf frá Fjalldísi Chim. 23. nóvember 2022.
 • Skriffærabox, gjöf frá Josephine Teo, ráðherra samskipta- og upplýsingamála, netöryggis og snjallvæðingar í Singapúr. 11. nóvember 2022.
 • Skrautdiskar, gjöf frá Chan Chun Sing, menntamálaráðherra Singapúr. 10. nóvember 2022.
 • Postulínsdiskar og dúkur. Gjöf frá Dr Tan See Leng, viðskipta- og iðnaðarráðherra Singapúr. 9. nóvember 2022. 
 • Reykelsi, gjöf frá sendiherra Svíðþjóðar við opnun á listasýningu. 21. október 2022.
 • Konfekt, gjöf frá Petru Baader fyrir hönd Baader samsteypunnar í Þýskalandi. 4. október 2022. 
 • Kerti, gjöf frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. 30. september 2022. 
 • Ísmolar frá Georg Jensen, gjöf frá NORDUnet Conference. 15. september 2022. 
 • Tréhestur, gjöf frá Ásgarði, vinnustofu fatlaðra í Mosfellsbæ og sjálfstæðisfélögunum í Mosfellsbæ. 29. ágúst 2022. 
 • Blómvöndur, þakkargjöf frá Listaháskóla Íslands við tilefni fyrsta dags kennslu við nýja kvikmyndadeild skólans. 22. ágúst 2022. 
 • Bolli, gjöf frá Nývest. 9. júlí 2022. 
 • Útskorinn þjóðarfugl Máritíusar, gjöf með ósk um stuðning við fulltrúa landsins í ICU Council frá ráðuneyti upplýsinga, samkipta og nýsköpunar á Máritíus. 9. júlí 2022. 
 • Bréfapressa, gjöf frá EMBL í kjölfar fundar með ráðherra. 9. júní 2022. 
 • Shapers, makers and originals bók, gjöf frá Southern Alberta Institute of Technology háskólanum í Kanada í kjölfar Global Energy Show ráðstefnunnar. 6. júní 2022. 
 • Næla, gjöf frá Calgary háskóla í kjölfar Global Energy Show ráðstefnunnar. 6. júní 2022. 
 • Súkkulaði, gjöf frá BPW á 17. Evrópuráðstefnu BPW. 30. maí 2022. 
 • Blómvöndur, gjöf frá Viðskiptaráði í kjölfar Viðskiptaþings. 17. maí 2022. 

Bjarni Benediktsson

1.1-16.10.2023

 • Panettone, gjöf frá Sigurjóni Aðalsteinssyni
 • Hortensíur og túlípanar, gjöf frá Bændasamtökunum.
 • iPad, gjöf frá gestgjöfum EBRD fundar. Ráðherra gaf sinn iPad áfram til sjálfboðaliða sem fylgdi sendinefnd Íslands eftir á fundinum.
 • Glerdiskur, gjöf frá Neil Gray, ráðherra í ríkisstjórn Skotlands.
 • Vefnaður. Gjöf frá H.E. B. Shyam, sendiherra Indlands, dags. 7. mars 2022
 • Kassi af döðlum. Gjöf frá Faisal Alibrahim, efnahagsráðherra Sádí-Arabíu, dags. 8. apríl 2022
 • Sturlunga saga I-III, bækur gefnar út af Hinu íslenzka fornritafélagi. Gjöf frá félaginu, apríl 2022.
 • Konfektkassi, kippa af Pepsi max, 1 boðsmiði á leik í Bestu deildinni og Unbroken töflur (1 staukur). Gjöf vegna þátttöku í þættinum Besti þátturinn, dags. 13. júní 202
 • Vefnaður. Gjöf frá orku- og auðlindamálaráðherra Indónesíu, dags. 15. júní 2022
 • Bókin Debatable Lands/Óræð lönd eftir Bryndísi Snæbjörnsdóttur og Mark Wilson. Gjöf frá Gagarín, dags. 21. júní 2022
 • Rauðvínsflaska og mánakökur. Gjöf frá HE Rulong, sendiherra Kína á Íslandi, dags. 7. september 2022
 • Fjórir miðar á 30 ára afmæli Stórsveitarinnar. Boð frá Stórsveitinni, dags. 18. september 2022
 • Bókin Venjulegar konur – Vændi á Ísland eftir Brynhildi Björnsdóttur. Gjöf frá höfundi á fundi með Stígamótum, dags. 21. september 2022
 • Kerti. Gjöf frá Vestfjarðarstofu, september 2022
 • Bolli. Gjöf frá Menningarsetrinu á Hrafnseyri, september 2022
 • Bækurnar Játning eftir Ólaf Jóhann Ólafsson og Lifað með öldinni eftir Jóhannes Nordal. Gjöf frá Ólafi Jóhanni Ólafssyni og Ingimar Jónssyni hjá Pennanum Eymundsson í tengslum við fund um stöðu íslenskrar útgáfu í stafvæddum heimi o.fl., dags, 11. nóvember 2022
 • Ostakarfa. Gjöf frá Mjólkursamsölunni, nóvember 2022.
 • Bjórinn Grýla (1 dós) og jólakúla. Gjöf frá Samtökum íslenskra handverksbrugghúsa, dags. 5. desember 2022
 • Dagatal. Jólagjöf frá sendiherra Japan, desember 2022
 • Rauðvínsflaska, kampavínsflaska, te og dagatal. Jólagjöf frá sendiherra Kína, desember 2022
 • Koníaksflaska. Jólagjöf frá sendiherra Indlands, desember 2022
 • Súkkulaði. Jólagjöf frá sendiherra Bandaríkjanna, desember 2022
 • Húskarlahangikjöt. Gjöf frá Kjarnafæði, desember 2022
 • Sýnisbók þess að Ísland er ekki barbaraland heldur land bókmennta og menningar eftir Jón Þorkelsson. Gjöf frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, desember 2022.
 • Tveir miðar á frumsýningu á Ellen B. Gjöf frá Þjóðleikhúsinu, desember 2022
 • Fjórir miðar á frumsýningu á Mátulegir. Gjöf frá Borgarleikhúsinu, desember 2022
 • Uppgjör bankamanns eftir Lárus Welding. Gjöf frá rithöfundi. 20. desember 2022.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson

 • Lítil, japönsk hirsla. Gjöf frá japanska sendiherranum á Íslandi. 31. mars 2022.
 • Kaffikrús með loki. Gjöf frá Félagi íslenskra félagsliða. 25. maí 2022.
 • Skel. Gjöf frá sjávarútvegsráðherra Nýja-Sjálands. 1. júlí 2022.
 • Afrit af litlu málverki eftir Jón Kr. Ólafsson söngvara. Gjöf frá Jóni sjálfum. 7. sept 2022.
 • Tvö kristalsglös. Gjöf á óformlegum ráðherrafundi á málefnasviði ráðherra félags- og atvinnumála EPSCO í Prag. 13.okt. 2022
 • Bókin Geðveikar batasögur II. Gjöf frá notendum Hugarafls. 18. nóv. 2022
 • Freyðivínsflaska. Gjöf frá indverska sendiherranum á Íslandi. 19. des 2022.
 • Bókin Uppgjör bankamanns eftir Lárusi Welding. Gjöf frá höfundi. 19. des 2022.
 • Rauðvínsflaska. Gjöf frá bandaríska sendiráðinu á Íslandi. 19. des 2022.

Lilja D. Alfreðsdóttir

Bókin Iceland as it is. Gjöf frá Eleven Experience, janúar 2023

Bækurnar Forystumaður úr Fljótum og Sumar í Glaumbæ, auk taupoka. Gjöf frá Safnahúsi Skagfirðinga, janúar 2023

Eintak af safnablaðinu Kvisti. Gjöf frá Tækniminjasafni Austurlands, febrúar 2023

Bækurnar Hryggdýr og Snorra-Edda. Gjöf frá Sigurbjörgu Þrastardóttur, febrúar 2023

Rit Fornleifastofnunar, Arcaheologia Islandica. Gjöf frá Fornleifastofnun, febrúar 2023

Bókin Innen Stadt Aussem. Gjöf frá menntamálaráðherra Þýskalands, mars 2023

Bókin Troubled Waters. Gjöf sem ráðherra var gefin í heimsókn til Berlínar, mars 2023

DVD-diskurinn Málarinn og sálmurinn hans um litinn. Gjöf frá Erlendi Sveinssyni, mars 2023

Hljómplatan Music from and inspired by the motion picture Tár. Gjöf frá Deutsche Grammofon, mars 2023

Bókin Læknir verður til. Gjöf frá Króníku og Henrik Geir Garcia, maí 2023

Bókin Tómið eftir sjálfsvíg – Bjargráð til að lifa með sorginni. Gjöf frá Önnu Margréti Bjarnadóttur, maí 2023

Bókin Abadakone. Gjöf frá National Gallery of Canada, maí 2023

Tækifæriskort. Gjöf frá Canada Council of the Arts, maí 2023

Þrjár bækur um Feneyjatvíæringinn í arkitektúr. Gjöf frá Miðstöð hönnunar og arkitektúrs, maí 2023

Taupoki, sápa, servíettur og ilmolía. Gjöf frá Rannsóknasetri skapandi greina, júní 2023

Bókin Alheimur úr engu – Hvers vegna eitthvað er til frekar en ekkert. Gjöf frá Náttúruminjasafni Íslands, júlí 2023

Áskrift að tónleikaröðum Sinfóníuhljómsveitar Íslands starfsárið 2023-2024. Gjöf frá Sinfóníuhljómsveit Íslands, september 2023

Bókin Monumenta Montenegrina Vaticana. Gjöf frá menningarmálaráðherra Svartfjallalands, september 2023

Bókin Emerging Ecologies. Gjöf frá MoMA safninu í New York, september 2023

Taupoki, konfekt og bókin Eesti. Gjöf frá menningarmálaráðherra Eistlands, október 2023

Eyrnalokkar. Gjöf frá sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, nóvember 2023

Lífeyrisbókin. Gjöf frá starfsfólki eignastýringar Arion banka, nóvember 2023

Dagatal. Gjöf frá sendiherra Japans á Íslandi, nóvember 2023

Bókin 88 Stories Around Iceland. Gjöf frá Ármanni Reynissyni, desember 2023

Súkkulaði. Gjöf frá sendiherra ESB á Íslandi, desember 2023

Vínflaska. Gjöf frá sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, desember 2023

Vínflaska, te og dagata. Gjöf frá sendiherra Kína á Íslandi, desember 2023

Vínflaska. Gjöf frá sendiherra Indlands á Íslandi, desember 2023

Bækurnar Snjór í Paradís, Hvítalogn, Högni  og Kynlegt stríð. Gjöf frá Forlaginu, desember 2023

Sendiherra Finnlands Bókin We are the North 25. febrúar 2022
Heimilisiðnaðarfélag Íslands Bókin Faldar og skart - faldbúningurinn og aðrir íslenskir þjóðbúningar eftir Sigrúnu Helgadóttur 25. febrúar 2022
Hið íslenska bókmenntafélag Bókin Íslenskar bókmenntir - saga og samhengi 8. mars 2022
Sendiherra Kanada Bókin Canada C3 - Connecting Candians Coast to Coast to Coast 25. mars 2022
Sendiherra Indlands Skrautvasi 31. mars 2022
Þórarinn Eldjárn Bókin Allt og sumt eftir Þórarinn Eldjárn 25. apríl 2022
Halla Helgadóttir Bókin Um haf innan eftir Helga Guðmundsson 25. apríl 2022
Bjartur & Veröld Bókin Reimleikar eftir Ármann Jakobsson 9. maí 2022
Skálholtsrannsóknir og Fornleifastofnun Íslands Fyrsta bindi bókar um fornleifarannsóknir í Skálholti eftir Gavin Murray  Lucas og Mjöll Snæsdóttur 23. maí 2022
Þórður Ingi Guðjónsson/Hið íslenska fornritafélag Sturlunga saga I-III 30. maí 2022
Sigríður Snævarr Bókin Nýttu kraftinn - hugmyndir, ráð og hvatning fyrir atvinnuleitendur og alla þá sem leita sér að nýjum tækifærum eftir Maríu Björk Óskarsdóttur og Sigríði Snævarr 13. júní 2022
Sendiherra Japans Tvö glös í öskju 20. júní 2022
Jóhann Sigurðsson Íslendingasögur - Íslendingaþættir I-V, fimm bindi í öskju 21. júní 2022
Hákon Hansson/Breiðdalssetur Bækurnar Íslensk bókmenntasaga 874-1960 og Hákon Finnsson - frá Brekkum á Rangárvöllum að Borgum í Hornafirði 12. júlí 2022
Sverrir Kristinsson Bókin Pastoral sinfónían eftir André Gide 20. júlí 2022
Bryony Matthew Þrjú eintök af bókinni Tæknitröll og íseldfjöll eftir Bryony Matthew 17. ágúst 2022
Gjöf frá nokkrum Siglfirðingum Bókin Húsin í bænum 24. ágúst 2022
Sendiráð Indlands Sjal og bókin Making of New India - Transformation Under Modi Government 31. ágúst 2022
Sendiráð Kína Bókin Xi Jinping - kínversk stjórnmál I 17. október 2022
Pétur Ásgeirsson Bókin Á norðurslóð - ferðasaga frá Grænlandi eftir Pétur Ásgeirsson og Ásgeir Pétursson 21. október 2022
Yrsa Sigurðardóttir Bókin Gættu þinna handa eftir Yrsu Sigurðardóttur 31. október 2022
Sögur útgáfa Á sporbaug - nýyrði Jónasar Hallgrímssonar eftir Önnu Sigríði Þráinsdóttur og Elínu Elísabetu Einarsdóttur, þrjár bækur og veggspjöld 1. nóvember 2022
Guðni Ágústsson Bókin Flói bernsku minnar eftir Guðna Ágústsson 4. nóvember 2022
Formaður þingmálanefndar georgíska þingsins Skrautplatti 8. nóvember 2022
Kerecis Listaverk úr fiskroði 10. nóvember 2022
Knútur Bruun Bókin Abstrakt geómetría á Íslandi 1950-1960 23. nóvember 2022
Esja forlag Bækurnar North Korea Naked og Iceland's Travel Guide - Women's History eftir Fjalldísi Ghim og bókin Living in Iceland - Foreigner Survival Guide eftir Fjalldísi Ghim og Hafþór Jóhannsson 23. nóvember 2022
Norræna félagið Bolli, poki og penni 7. desember 2022
Sendiherra Kína Te, vín og dagatal 12. desember 2022
Sendráð Bandaríkjanna Súkkulaði 20. desember 2022
Sendiherra Indlands Vínflaska 20. desember 2022
Lárus Welding Bókin Uppgjör Bankamanns eftir Lárus Welding 22. desember 2022
Þjóðminjasafn Íslands Taupoki og bókin Nesstofa við Seltjörn eftir Þorstein Gunnarsson 22. desember 2022
Bjartur bókaforlag Níu bækur eftir ýmsa höfunda 22. desember 2022
Miðstöð hönnunar og arkitektúrs Drykkur, servíettur og kerti 22. desember 2022
Sendiráð Georgíu Vínflaska 23. desember 2022
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Bókin Sýnisbók þess að Ísland er ekki barbaraland heldur land bókmennta & menningar 23. desember 2022

Sigurður Ingi Jóhannsson

 • Bókin Venjulegar konur – vændi á Íslandi e. Brynhildi Björnsdóttur. Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, talskona Stígamóta, afhenti ráðherra bókina í tilefni af málþingi um vændi á Íslandi, sem haldið var 22. september 2022.
 • Gjafir í tengslum við þing Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) í Montréal, sept. 2022:
  - Vasi frá flugmálayfirvöldum í Saudi-Arabíu.
  - Ermahnappar frá samgönguráðherra Hollands.
 • Lítil flaska af skosku viskíi og glas merkt skoska þinginu. Gjöf frá skoskri þingmannanefnd á Arctic Circle, okt. 2022.
 • Tveir miðar á óperuna La Traviata e. Verdi í Hörpu 6. nóv. Gjöf frá Íslensku óperunni. 
 • Dagatal 2023. Jólakveðja frá japanska sendiráðinu, des. 2022.
 • Vínflaska. Jólakveðja frá indverska sendiráðinu, des. 2022.
 • Tvær vínflöskur, te og dagatal. Jólakveðja frá kínverska sendiráðinu, des, 2022
 • Súkkulaði. Gjöf frá sendiráði Bandaríkjanna, des. 2022.
 • Bókin Uppgjör bankamanns e. Lárus Welding, des. 2022.
 • Dagatal 2023. Gjöf frá Loftmyndum ehf., des. 2022.
 • Síld. Gjöf frá Loðnuvinnslunni, des. 2022
 • Konfekt. Jólakveðja frá stjórn og starfsfólki Betri samgangna, des. 2022.
 • Bókin Cloacina – saga fráveitu e. Guðjón Friðriksson sagnfræðing. Gjöf frá Veitum.
 • Bókin Fákur – þarfasti þjónninn í Reykjavík - e. Helga Sigurðsson. Gjöf frá Hestamannafélaginu Fáki, des. 2021.
 • Fræðibækur um sauðfjár- og geitasjúkdóma e. Sigurð Sigurðarson dýralækni. Gjöf frá höfundi, des. 2021.
 • Dagatal 2022. Jólakveðja frá japanska sendiráðinu, des.2021
 • Léttvínsflaska, te og dagatal 2022. Jólakveðja frá kínverska sendiráðinu, des. 2021
 • Vínflaska. Jólakveðja frá indverska sendiráðinu, des. 2021.

Ásmundur Einar Daðason

 • Áfengisflaska. Nýársgjöf frá indverska sendiráðinu, 4. janúar 2022.
 • Skartgripaskrín. Gjöf frá japanska sendiráðinu, 12. apríl 2022.
 • Moltukassi. Gjöf frá Claudia Plakolm frá Austurríki, 16. maí 2022.
 • Blómvöndur. Gjöf frá Exampla, 23. nóvember 2022.
 • Jólaálfur. Gjöf frá SÁÁ, 1. desember 2022.
 • Vínflaska. Jóla- og nýársgjöf frá sendiherra Indlands, 16. desember 2022.
 • Dagatal 2023. Gjöf frá sendiherra Japans, 19. desember 2022.
 • Bókin Uppgjör bankamanns. Gjöf frá höfundi, Lárusi Welding, 19. desember 2022.
 • Bókin Vinir Ferguson & Vestfjarða. Gjöf frá höfundi, Karli G. Friðrikssyni, 27. desember 2022. 
 • Pakki af servíettum. Nýársgjöf frá Auðnast, 27. desember 2022.
 • Dagatal, vínflaska, tvær fígúrur tengdar Vetrarólympíuleikum 2022, kínverskt postulín. Jólagjöf frá kínverska sendiráðinu, dags. 15. desember 2021.
 • Vodka. Jólagjöf frá rússneska sendiráðinu, dags. 15. desember 2021.
 • Jólakúla. Jólagjöf frá Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra og Reykjadals, dags. 22. desember 2021.
 • Bókin Stórir draumar. Gjöf frá Rakel Lúðvísdóttur, Gísla Frey Valdórssyni, Söru Lind Guðbergsdóttur og Stefáni E. Stefánssyni, dags. 22. desember 2021.

Guðlaugur Þór Þórðarson

 • Leirkrús, margnota burðarpoki og lítið landakort af Þýskalandi. Gjöf frá sendiherra Þýskalands á Íslandi, 17. janúar 2024.
 • Bókin í stríði og friði fréttamennskunnar - Eða uppgjörið við alla mína fjölmiðlatíð. Gjöf frá höfundi, Sigmundi Erni Rúnarssyni, janúar 2024.
 • Bækurnar Byggðir Borgarfjarðar (4 bindi). Gjöf frá sveitarstjóra Borgarbyggðar, 21. febrúar 2024.
 • Bókin Skúli fógeti, 28. febrúar 2024.
 • Kínverskt útsaumað handverk, 28. febrúar 2024.
 • Bókin Seðlabankinn gegn Samherja - Eftirlit eða eftirför?, 6. mars 2024
 • Bókin Mín eigin lög - Framkvæmd stórnarskrárákvæða um meðferð lagafrumvarpa á Alþingi og í danska þinginu. Gjöf frá höfundi Dr. Hauki Anrþórssyni, 20. mars 2024.
 • Ljóðabókin Mold. Gjöf frá höfundi Sigurði Ingólfssyni 3. apríl 2024.
 • Tvær rauðvínsflöskur frá Georgíu. Gjöf frá forseta Georgíu í opinberri heimsókn forseta Íslands í mars 2024.
 • Kínverskur skrautdiskur. Gjöf frá héraðsstjóra Shanxi héraðs í Kína, 29. apríl 2024.
 • Japanskir sushiprjónar. Gjöf frá framleiðanda hjá NHK, Japan Broadcasting Corporation, 29. apríl 2024.
 • Bókin Barðastrandahreppur, göngubók. Gjöf frá höfundi, Elvu Björgu Einarsdóttur, 12. janúar 2023
 • Léttvínsflaska. Gjöf frá fulltrúa IIJ, 24. janúar 2023
 • Grænni tjöruhreinsir og olíuhreinsir, umhverfisvænir. Gjöfn frá Gefn, 26. janúar 2023
 • Bókin Mold ert þú - jarðvegur og íslensk náttúra. Gjöf frá höfundi, Ólafi G. Arnalds, 25. maí 2023
 • Bækurnar Saga Landsvirkjunar - Orka í þágu þjóðar og Landsvirkjun 1965-2005 - Fyrirtækið og umhverfi þess. Gjöf frá Landsvirkjun, ágúst 2023.
 • Írskt viskí. Gjöf frá Malcolm Noonan ráðherra náttúru- og minjaverndar á Írlandi, 24. nóvember 2023.
 • Dagatal 2024. Gjöf frá sendiráði Japans, desember 2023
 • HR súkkulaði jólakúla. Jólakveðja frá sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi, desember 2023
 • Léttvínsflaska, borðdagatal 2024 og krús með jurtatei. Jólakveðja frá sendiherra Kína á Íslandi, desember 2023
 • Léttvínsflaska. Jólakveðja frá sendiherra Indlands á Íslandi, desember 2023
 • Léttvínsflaska. Jólakveðja frá sendiráði Bandaríkjanna á Íslandi, desember 2023
 • Hleðslubanki. Jólakveðja frá starfsfólki Bláma, desember 2023
 • Bókin Landsvirkjun 1965-2005 - Gjöf frá Landsvirkjun.
 • Gylltur platti með mynd af franska þinghúsinu. Gjöf frá vinahópi frá franska þinginu, 1. mars 2022
 • Baum Kuchen sætabrauð. Gjöf frá fulltrúum Mitsubishi Corporation, BP og Simens Energy í Þýskalandi, 25. apríl 2022.
 • Minnisbók, músamotta og taupoki. Gjöf frá nemendum frá Penn háskólanum í Pennsylvaníu USA, 19. maí 2022.
 • Enskt te. Gjöf frá IIJ, japanskt gagnaverafyrirtæki, 5. júlí 2022.
 • Tebolli, málaður í tilefni krýningarafmælis Bretadrottningar. Gjöf frá breska sendiherranum, 15. ágúst 2022.
 • Lítið glerlistaverk. Gjöf frá Dr. Edith Heard frá EMBL, 15. ágúst 2022.
 • Tvö útskorin kristalsglös. Gjöf  í tengslum við óformlegan fund umhverfisráðherra ESB og EFTA ríkjanna 13.-14. júlí 2022.
 • Bókin Snæfellsjökull eftir Harald Sigurðsson. Gjöf frá þjóðgarðinum Snæfellsjökull, 24. ágúst 2022.
 • Bókin El Teide. Gjöf frá umhverfisráðherra Kanaríeyja og sendinefnd, 5. september 2022.
 • Bókin Water treasures of the Himalayas. Gjöf frá sendiherra Indlands á Íslandi, 27. september 2022
 • Tvö handblásin kristalsglös sem hönnuð eru af Rony Plesl í tilefni formennsku Tékklands í ESB - Gjöf í tengslum við fund orkumálaráðherra ESB og EFTA ríkjanna 12-13. október 2022.
 • Lítil flaska af skosku viskíi og glas merkt skoska þinginu. Gjöf frá skoskri þingnefnd, 15. október 2022.
 • Léttvínsflaska, skúkkulaðistykki og myndabók um Ungverjaland. Gjöf frá sendiherra Ungverjalands gagvart Íslandi, 22. nóvember 2022.
 • Dagatal 2023. Jólakveðja frá japanska sendiráðinu, 8. desember 2022.
 • Hálsbindi og ermahnappar. Jólakveðja frá sendiherra Ungverjalands gagnvart Íslandi, 12. desember 2022.
 • Léttvínsflaska. Jólakveðja frá sendiráði Bandaríkjanna, 15. desember 2022.
 • Freyðivín. Jólakveðja frá sendiherra Indlands, 15. desember 2022.
 • HR súkkulaði jólakúla. Jólakveðja frá sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi, 16. desember 2022.
 • Bókin Uppgjör bankamanns. Gjöf frá höfundi, Lárusi Welding, dags. 20. desember 2022.
 • Dagatal 2023. Gjöf frá Loftmyndum, desember 2022.
 • Jólastjarna og amarillis blóm. Gjöf frá Bændasamtökum Íslands, desember 2021
 • Léttvínsflaska og konfekt - Jólakveðja frá sendiráði Bandaríkjanna, desember 2021
 • Borðdagatal 2022. Gjöf frá Loftmyndum ehf., desember 2021
 • Dagatal 2022. Jólakveðja frá japanska sendiráðinu, desember 2021.
 • Vodkaflaska. Jólakveðja frá rússneska sendiráðinu, desember 2021
 • Léttvínsflaska. Jólakveðja frá kanadíska sendiráðinu, desember 2021
 • Léttvínsflaska, te og dagatal. Jólakveðja frá kínverska sendiráðinu, desember 2021
 • Koníaksflaska VSOP. Jólakveðja frá indverska sendiráðinu, desember 2021.

Svandís Svavarsdóttir

 • Bók og veggborði frá Íslandsstofu, 8. september 2022.
 • Glerskál frá sendinefnd frá Möltu, 21. september 2022.
 • Mynd og handtaska frá sjávarútvegsráðherra og sendinefnd Síerra Leóne, 22. september 2022.
 • Bolli, kerti, reykelsi, penni, kort, bæklingur og merktur poki frá ráðstefnuhöldurum. NJF ráðstefna á Selfossi 29. september 2022.
 • Tvö glös frá sendiherra Japans, 27. október 2022.
 • Freyðivínsflaska frá indverska sendiráðinu, 19. desember 2022.
 • Súkkulaðimolar frá bandaríska sendiráðinu, 19. desember 2022.
 • Kampavínsflaska, rauðvínsflaska, te og dagatal  frá kínverska sendiráðinu, 19. desember 2022.
 • Bók frá Lárusi Welding (Uppgjör bankamanns), 21. desember 2022.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir

16.10-2023-31.12.2023

 • Bolli, gjöf frá utanríkisráðherra Malaví
 • Bolli, gjöf frá sendiherra
 • Vínflaska, jólagjöf frá sendiherra Bandaríkjanna
 • Hleðslubanki, jólagjöf frá Bláma
 • Dagatal, gjöf frá sendiráði Japan
 • Vínflaska, dagatal og te, jólagjöf frá sendiherra Kína
 • Súkkulaðijólakúla, gjöf frá sendiherra Evrópusambandisins
 • Lax, jólagjöf frá Bull Hill Capital
 • Vínflaska, jólagjöf frá sendiherra Georgíu.
 • Flaska af koníaki. Jólagjöf frá sendiherra Indlands á Íslandi. Janúar 2022.
 • Bók og klútur. Gjöf frá sendiherra Kanada á Íslandi. Janúar 2022.
 • Flugvængur (skrautmunur). Gjöf af öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Mars 2022.
 • Döðlur og myndabók. Gjöf frá efnahagsráðherra Sádi-Arabíu. Júní 2022
 • Kaffi. Gjöf frá Sveinbirni Gissurarsyni. Júní 2022.
 • Sjal. Gjöf frá varaforsætisráðherra Taílands. Ágúst 2022. 
 • Sjal. Gjöf frá varautanríkisráðherra Indlands. Ágúst 2022.
 • Rauðvín og smákökur. Gjöf frá sendiherra Kína á Íslandi. September 2022. 
 • Glerskál. Gjöf frá forseta Slóveníu. September 2022. 
 • Skrautdiskur. Gjöf frá sendiherra Suður-Kóreu. Október 2022.
 • Bók um Xi Jinping, forseta Kína. Gjöf frá sendiráði Kína á Íslandi. Október 2022.
 • Dúkur. Afmælisgjöf frá utanríkisráðherra Ungverjalands. Nóvember 2022.
 • Glerskál. Gjöf frá framkvæmdastjóra Evrópuráðsins. Nóvember 2022.
 • Sjal. Gjöf frá forseta Evrópuráðsþingsins. Nóvember 2022. 
 • Sjal. Gjöf frá utanríkisráðherra Króatíu. Nóvember 2022. 
 • Bókin Faces of the North. Gjöf frá skipuleggjendum norðurslóðaráðstefnu í London. Nóvember 2022.
 • Blóm, bók og skál. Gjöf frá Írönum búsettum á Íslandi. Desember 2022. 
 • Bókin Woven with Brown Thread. Gjöf frá Gender Justice Unit í Malaví. Desember 2022. 
 • Flaska af freyðivíni. Jólagjöf frá sendiherra Indlands á Íslandi. Desember 2022.
 • Bækurnar Íslenska menntakonan verður til og Nýttu kraftin. Gjöf frá Sigríði Snævarr sendiherra. Desember 2022.
 • Dagatal, flaska af kampavíni og flaska af rauðvíni. Jólagjöf frá sendiráði Kína á Íslandi. Desember 2022.
 • Súkkulaði. Jólagjöf frá sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi. Desember 2022. 
 • Flaska af rauðvíni. Jólagjöf frá sendiráði Bandaríkjanna á Íslandi. Desember 2022.
 • Flaska af rauðvíni. Jólagjöf frá sendiráði Georgíu gagnvart Íslandi. Desember 2022.
 • Bókin Uppgjör bankamanns. Gjöf frá Lárusi Welding. Desember 2022. 
 • Konfekt. Jólagjöf frá sendiherra Sádi-Arabíu gagnvart Íslandi. Desember 2022.
   
 • Flaska af vodka. Jólagjöf frá sendiherra Rússlands á Íslandi. Desember 2021
 • Rauðvín, dagatal og te. Jólagjöf frá sendiráði Kína á Íslandi. Desember 2021.
 • Hvítvín og sýróp. Jólagjöf frá sendiráði Kanada á Íslandi. Desember 2021.
 • Bók og klútur. Jólagjöf frá sendiráði Póllands á Íslandi. Desember 2021.

Samkvæmt lögum nr. 64/2020, um varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands, er hagsmunavörðum, þ.e. einstaklingum sem tala máli einkaaðila gagnvart stjórnvöldum og leitast við að hafa áhrif á störf þeirra í atvinnuskyni, skylt að tilkynna forsætisráðuneytinu um sig og hlutverk sitt. Lögaðilum og fyrirtækjum er heimilt að senda tilkynningu um þá einstaklinga sem sinna hagsmunagæslu í umboði þeirra.

Leiðbeiningar um samskipti við hagsmunaverði.

 • María Jóna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins í 100% starfi og það ótímabundið.
  Starfstöð: Borgartún 35, 105 Reykjavík.


 • Bílgreinasambandið er samtök atvinnurekenda í sölu ökutækja, vöru og þjónustu þeim tengdum.
  Félagatal: https://www.bgs.is/is/um-bgs/felagsmenn/felagatal.
  Í Bílgreinasambandinu er fjöldi fyrirtækja þ.e. almenn bílaverkstæði, bílasölur, bílaumboð, hjólbarðaverkstæði, málningar- og réttingarverkstæði, ryðvarnarstöðvar, smurstöðvar, varahlutaslar og aðrir þjónustuaðilar í bílgreininni.
 • Hlutverk:
  1. Að vera í málsvari fyrir sambandsaðila um málefni bílgreinarinnar gagnvart öllum opinberum aðilum, samtökum, framleiðendum, öðrum viðskiptamönnum og almenningi.
  2. Að efla og þróa bílgreinina á Íslandi, með því að: a) halda utan um stefnumörkun í málefnum bílgreinarinnar b) vinna að eflingu menntunar til aukinnar þekkingar innan bílgreinarinnar c) vinna að eflingu faglegra vinnubragða inna bílgreinarinnar d) vinna að því að viðhafðir séu réttmætir viðskiptahættir innan bílgreinarinnar e) vera í forsvari fyrir bílgreinina við gerð kjarasamninga sem stuðli að gagnkvæmum hag samningsaðila f) að stofna til, skipuleggja og halda sýningar á bifreiðum, hlutum tengdum þeim og iðnaðinum í heild
  3. Að vera sambandsaðilum leiðbeinandi um gildi faglegra vinnubragða til aukinnar hagkvæmni og arðsemi í rekstri sambandsaðila.
  4. Vinna að umhverfisvernd og stuðla að bættri umferðarmenningu og auknu umferðaröryggi.
  5. Að láta til sín taka öll málefni sem hafa almenna þýðingu fyrir sambandsaðila og eflingu bílgreinarinnar í landinu.
 • Bílgreinasambandið er í forsvari atvinnulífsins í menntunarmálum bílgreina, skipar m.a. í prófnefndir og fræðslunefndir í bílgreinum.
 • Bílgreinasambandið er í forsvari fyrir atvinnulífið í kjarasamningum bílgreinarinnar.

 

 • Gunnar Þorgeirsson
  Stjórnarformaður Bændasamtaka Íslands, Borgartúni 25.
  Stjórnarformaður er kosinn á tveggja ára fresti, nú síðast 2022. Hlutverk hagsmunavarðar er viðvarandi og er hans hlutverk að vera málsvari bænda og fyrirtækja í landbúnaði.

 • Vigdís Häsler
  Framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands, Borgartúni 25.
  Hlutverk hagsmunavarðar er viðvarandi og er hennar hlutverk að vera málsvari bænda og fyrirtækja í landbúnaði.

 • Hilmar Vilberg Gylfason
  Yfirlögfræðingur Bændasamtaka Íslands, Borgartúni 25.
  Hlutverk hagsmunavarðar er viðvarandi og er hans hlutverk að vera málsvari bænda og fyrirtækja í landbúnaði.

 • Sverrir Falur Björnsson
  Hagfræðingur Bændasamtaka Íslands, Borgartúni 25.
  Hlutverk hagsmunavarðar er viðvarandi og er hans hlutverk að vera málsvari bænda og fyrirtækja í landbúnaði.

 • Katrín Pétursdóttir
  Lögfræðingur Bændasamtaka Íslands, Borgartúni 25.
  Hlutverk hagsmunavarðar er viðvarandi og er hennar hlutverk að vera málsvari bænda og fyrirtækja í landbúnaði.

Félag atvinnurekenda gætir hagsmuna stórra sem smárra aðildarfyrirtækja með því að vera einarður talsmaður viðskiptafrelsis og heilbrigðrar samkeppni. Í félaginu eru fyrirtæki úr ýmsum geirum atvinnulífsins, s.s. innflutningi, útflutningi, lyfjaframleiðslu, auglýsinga- og markaðsmálum, sjávarútvegi, fræðslu og þjálfun, fjarskiptaþjónustu, flutningum, ferðaþjónustu o.fl. Félagið rekur fjögur millilandaviðskiptaráð; Íslensk-kínverska viðskiptaráðið, Íslensk-indverska viðskiptaráðið, Íslensk-taílenska viðskiptaráðið og Íslensk-evrópska verslunarráðið.

Starfsmenn sem sinna hagsmunagæzlu á vegum félagsins:

 • Ólafur Stephensen framkvæmdastjóri,  starfsstöð í Kringlunni 7
 • Guðný Hjaltadóttir lögmaður, starfsstöð í Kringlunni 7
 • Páll Rúnar M. Kristjánsson lögmaður, starfsstöð hjá MAGNA lögmönnum, Höfðabakka 9
 • Jakob Falur Garðarsson, framkvæmdastjóri

Jakob Falur er í fullu starfi fyrir samtökin og hefur starfsstöð á skrifstofu Frumtaka að Borgartúni 35, 105 Reykjavík, og kemur fram fyrir hönd samtakanna.

 • Fyrirtæki í hótel- og gistiþjónustu (FHG) er sameiginlegur vettvangur þeirra sem stunda hótel- og gistiþjónustu á Íslandi. Markmið samtakanna er m.a. að stuðla að því að atvinnugreinin búi ávallt við heilbrigt rekstrarumhverfi sem tekur mið af því samkeppnisumhverfi sem gistiþjónusta býr við hverju sinni, innanlands jafnt sem erlendis.

 • Formaður:  Kristófer Oliversson

 • Varaformaður: Gyða Árný Helgadóttir

   
   
 • Ásthildur Lóa Þórsdóttir , kt. 201166-3309
  Hlutverk: Formaður stjórnar. Opinber talsmaður samtakanna.
  Starfið er ólaunað sjálfboðaliðastarf og viðvarandi milli árlegra aðalfunda samtakanna.
 • Guðmundur Ásgeirsson , kt. 280478-3509
  Hlutverk: Varaformaður stjórnar. Staðgengill formanns.
  Starfið er ólaunað sjálfboðaliðastarf og viðvarandi milli árlegra aðalfunda samtakanna.
 • Starfsstöð og lögheimili samtakanna er í Ármúla 6, 108 Reykjavík. Jafnframt er hagsmunagæslu á
  vegum samtakanna að miklu leyti sinnt utan fastrar starfsstöðvar.
 • Landssamband smábátaeigenda (LS) er samband félaga og svæðisfélaga smábátaeigenda á Íslandi.  Aðildarfélög eru 15.

   Samkvæmt 2. grein samþykkta félagsins er tilgangur þess að tryggja sameiginlega hagsmuni smábátaeigenda á öllum sviðum, vera opinber málsvari þeirra og stuðla að framförum á sviði fiskveiða, vöruvöndunar, öryggis- og tryggingamála og annarra mála er þá varða.

   Þá skal félagið sérstaklega vera málsvari félagsmanna, svæðisfélaga og undirfélaga þeirra gagnvart stjórnvöldum og stjórnvaldsaðgerðum er lúta að fiskveiðum, öryggismálum, tryggingamálum, málefnum vöruvöndunar og eftirlits og félagslegum réttindum.

   Til að tryggt sé að LS geti fylgt eftir þessum markmiðum er formanni og framkvæmdastjóra heimilt, að fengnu samþykki stjórnar, að höfða hvers konar dómsmál á framangreindum sviðum í nafni LS til þess að gæta hagsmuna svæðisfélaga, undirfélaga innan svæðisfélaga, félagsmanna og einstakra félagsmanna.

  Heimild þessi nær einnig til að áfrýja dómi til Hæstaréttar Íslands og þeirra dómstóla erlendis er fjalla um mannréttindamál.

   

  Samþykktir LS http://www.smabatar.is/samykktir.shtml

   

  Arthur Bogason, formaður LS

  Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS

  Hlutverk hagsmunavarðanna er viðvarandi meðan þeir gegna framangreindum störfum fyrir LS.

  Starfsstöð og lögheimili LS er að Hverfisgötu 105, 101 Reykjavík.

Landssamband ungmennafélaga (LUF) er samstarfs- og samráðsvettvangur frjálsra ungmennafélaga og veitir stjórnvöldum ráðgjöf og aðhald í málefnum ungs fólks.

LUF starfar sjálfstætt óháð pólitískum, trúarlegum eða efnahagslegum þrýstingi. LUF vinnur að sameiginlegum hagsmunamálum ungs fólks og frjálsra ungmennafélaga. LUF er málsvari þeirra gagnvart opinberum aðilum og alþjóðlegum stofnunum og hefur heimild til aðgerða, m.a. málshöfðunar, til verndar heildarhagsmunum ungs fólks.

LUF vinnur að því að efla ungmennastarf og umræðu um málefni ungs fólks á Íslandi og er fulltrúi aðildarfélaga í margvíslegu erlendu samstarfi.

Starfsstöð félagsins er á Laugavegi 176, 105 Reykjavík. 

Hagsmunaverðir sem starfa í umboði Landssambands ungmennafélaga (LUF):

 •  Geir Finnsson, forseti LUF.

Forseti LUF er kjörinn á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Forseti kemur fram fyrir hönd félagsins út á við. Starfið er tilfallandi sjálfboðastarf til ársins 2024.

 •  Eva Brá Önnudóttir, varaforseti LUF.

Varaforseti LUF er kjörinn á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Varaforseti kemur fram fyrir hönd félagsins í fjarveru forseta. Starfið er tilfallandi sjálfboðastarf til ársins 2024.

 •  Tinna Isebarn, framkvæmdastjóri LUF.

Framkvæmdastjóri LUF er ráðinn ótímabundið. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins í samræmi við ákvarðanir stjórnar. Starfið er viðvarandi.

 •  Sigurður Helgi Birgisson, lögmaður LUF.

Lögmaður LUF er ráðinn ótímabundið. Lögmaður félagsins annast hagsmunagæslu félagsmanna og aðildarfélaga. Starfið er viðvarandi.

 •  Viktor Ingi Lorange, verkefna- og samskiptastjóri LUF.

Verkefna- og samskiptastjóri LUF er ráðinn ótímabundið. Starfið er viðvarandi. 

 • Landssamtök skógareigenda eru aðildarfélag Bændasamtaka Íslands.
 • Tilgangur Landssamtaka skógareigenda er:
  1. Að sameina alla skógarbændur landsins í ein búgreinasamtök.
  2. Að bæta aðstöðu skógræktar sem atvinnugreinar í sem víðustum skilningi, bændastéttinni til hagsbóta.
  3. Að vera samtök og málsvari þeirra sem stunda skógrækt á bújörðum.
  4. Að annast samskipti og samningagerð fyrir hönd félagsmanna við opinbera aðila eða aðra þá sem þeir óska. Einnig við hliðstæð samtök erlendis.
  5. Að hvetja til rannsókna og fræðslu atvinnugreininni til hagsbóta.
  6. Að leita leiða til að koma afurðum skógarins í verð.


 • Stjórnarmenn eru kjörnir á árlegum aðalfundi sem haldinn skal fyrir 1. Nóvember ár hvert til eins árs í senn. Stjórn ræður framkvæmdastjóra sem annast umsjón með daglegum rekstri og heldur á prókúru. Framkvæmdastjóri er ráðinn ótímabundið. Formaður, varaformaður og gjaldkeri eru skráð sem raunverulegir eigendur.
  Félagið hefur aðsetur í Bændahöllinni við Hagatorg, 107 Reykjavík.


 • Stjórn:
  Jóhann Gísli Jóhannsson, formaður
  Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir, varaformaður
  Guðmundur Rúnar Vífilsson, gjaldkeri
  Björn Bjarndal Jónsson, ritari
  Naomi Bos, meðstjórnandi
  Framkvæmdastjóri: Hlynur Gauti Sigurðsson
 • Unnur Helga Óttarsdóttir, formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar
 • Árni Múli Jónasson, framkvæmdastjóri Landssamtakanna þroskahjálpar

Eftirtaldir aðilar sinna hagsmunagæslu Lífsvirðingar:

 • Ingrid Kuhlman, formaður stjórnar
 • Bjarni Jónsson, gjaldkeri
 • Hrefna Guðmundsdóttir, meðstjórnandi
 • Steinar Harðarson, meðstjórnandi
 • Sylviane Lecoultre, meðstjórnandi                                 

Stjórnarseta og starf fyrir Lífsvirðingu er ólaunað.

 • Breki Karlsson, formaður
 • Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri
   

   
 • Kristján Þórður Snæbjarnarson
 •  Margrét Halldóra Arnarsdóttir
Hlutverk Samáls, Samtaka álframleiðenda á Íslandi, er að vinna að hagsmunum og framþróun íslensks áliðnaðar og efla upplýsingastreymi og fræðslu um áliðnaðinn. 
 
 • Guðríður Eldey Arnardóttir er framkvæmdastjóri Samáls. 
 • Samál hefur aðsetur í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík. 
 
 • Samband garðyrkjubænda er aðildarfélag Bændasamtaka Íslands.

  Markmið Sambands garðyrkjubænda eru, samkvæmt 3. grein samþykkta félagsins:

  1. Að vera málsvari garðyrkjunnar og gæta hagsmuna hennar á innlendum sem erlendum vettvangi.
  2. Að stuðla að hvers konar fræðslu- og rannsóknarstarfsemi í garðyrkju.
  3. Að gæta hagsmuna félagsmanna í kjarasamningum, búvörusamningum og öðrum samningum við opinbera aðila.
  4. Að gæta þess að rekstrarumhverfi garðyrkjunnar verði sem best á hverjum tíma. 
  5. Að vera þjónustuvettvangur fyrir sameiginlega hagsmuni félagsmanna allra og einstakra hópa innan félagsins, eftir eðli máls hverju sinni.

 • Stjórnarmenn eru kjörnir á árlegum aðalfundi sem haldinn skal fyrir lok apríl, til eins árs í senn.  Stjórn ræður framkvæmdastjóra sem annast umsjón með daglegum rekstri og heldur á prókúru. Framkvæmdastjóri er ráðinn ótímabundið. Stjórn skráð sem raunverulegir eigendur.

 • Félagið hefur aðsetur í Bændahöllinni við Hagatorg, 107 Reykjavík.

  Stjórn:

  Axel Sæland, formaður

  Helga Ragna Pálsdóttir, varaformaður

  Óskar Kristinsson

  Sigrún Hrafnhildur Pálsdóttir

  Þórhallur Bjarnason

  Varastjórn:

  Óli Björn Finnsson

  Ragna Sigurðardóttir

  Framkvæmdastjóri:  Katrín María Andrésdóttir

 • Hagsmunaverðir Samiðnar hafa það hlutverk að koma fram fyrir hönd aðildarfélaga og deilda iðnaðarmanna sem eiga aðild að Samiðn.
 • Hilmar Harðarson, formaður stjórnar
 • Elmar Hallgríms Hallgrímsson, framkvæmdastjóri
 • Starfsstöð og lögheimili Samiðnar er að Stórhöfða 31, 110 Reykjavík.
 • Kristín Linda Árnadóttir, formaður Samorku
 • Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku
 • Starfsstöð Samorku er að Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

 • Megintilgangur Samorku er að starfrækja trúverðugan,fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi og hagsmuni orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu þeirra og rekstur, í þágu samfélagsins.  Samtökin hafa samskipti við stjórnvöld varðandi laga- og reglugerðarumhverfi orku- og veitufyrirtækja og veita umsagnir um mál sem snerta þau.   

  Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja um allt land.  Vegna fjölbreytileika aðildarfyrirtækjanna eru hagsmunirnir fjölbreyttir.  Starf hagsmunavarða felst í að hafa jákvæð áhrif á starfsumhverfi aðildarfyrirtækja og stuðla að því að þau geti sinnt sínu mikilvæga hlutverki fyrir samfélagið.

  Hlutverk hagsmunavarðanna er viðvarandi, á meðan þeir gegna framangreindum störfum fyrir Samorku.
      
 • Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður Samtaka atvinnulífsins
 • Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

 • Starfsstöð Samtaka atvinnulífsins er að Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

 • Hlutverk hagsmunavarða SA er að sinna hagsmunagæslu fyrir Samtaka atvinnulífsins og aðildarsamtök þeirra sem eru Samorka – Samtök orku- og veitufyrirtækja, Samtök ferðaþjónustunnar (SAF), Samtök fjármálafyrirtækja (SFF), Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS), Samtök iðnaðarins (SI) og SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ). Yfir 2000 fjölbreytt fyrirtæki eiga aðild að Samtökum atvinnulífsins og aðildarsamtökum þeirra. 
   
  Vegna fjölda og fjölbreytileika aðildarfyrirtækja SA eru hagsmunirnir að baki fjölbreyttir. Starf hagsmunavarða er að meginstefnu til fólgið í að hafa mótandi áhrif á starfsumhverfi atvinnulífsins og stuðla að samkeppnishæfum og arðsömum atvinnurekstri, líkt og m.a. er tilgangur samtakanna skv. 2. gr. samþykkta þeirra. 
   
  Hlutverk hagsmunavarðanna er viðvarandi, á meðan þeir gegna framangreindum störfum fyrir Samtök atvinnulífsins. 
   

 

 

 

 • Ágúst Elvar Bjarnason 
  Verkefnastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. 

 • Baldur Arnar Sigmundsson
  Lögfræðingur Samtaka ferðaþjónustunnar. 

 • Gunnar Valur Sveinsson
  Verkefnastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.

 • Jóhannes Þór Skúlason
  Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.

   
 • Skapti Örn Ólafsson
  Upplýsingafulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar.


 • Vilborg Helga Júlíusdóttir
  Hagfræðingur Samtaka ferðaþjónustunnar .


   
 • Starfsstöð Samtaka ferðaþjónustunnar er í Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

 • Samtök ferðaþjónustunnar – SAF - gæta hagsmuna ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi. Innan samtakanna starfar fjölbreyttur hópur fyrirtækja í ýmsum geirum. Auk stjórnar starfa innan SAF átta fagnefndir; afþreyinganefnd, bílaleigunefnd, flugnefnd, ferðasskrifstofunefnd, hópbifreiðanefnd, gististaðanefnd, siglingarnefnd og veitinganefnd. Allar nánari upplýsingar um SAF er að finna á heimasíðu samtakanna – www.saf.is
 • Katrín Júlíusdóttir, framkvæmdastjóri SFF

 • Elvar Orri Hreinsson, sérfræðingur í greiningum

 • Jóna Björk Guðnadóttir, yfirlögfræðingur

 • Kristín Lúðvíksdóttir, verkefnastjóri fjármálafræðslu

 • Margrét Arnheiður Jónsdóttir, lögfræðingur

 • Yngvi Örn Kristinsson, hagfræðingur 
   


 • Sjá aðildarfyrirtæki SFF: https://sff.is/um-okkur/adildarfelog/
   

Eftirtaldir aðilar eru hagsmunaverðir Samtaka fyrirtækja í landbúnaði:

 • Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri SAFL. Margrét starfar einnig sem sérfræðingur hjá Mjólkursamsölunni ehf.
 • Sigurjón R. Rafnsson, formaður SAFL. Sigurjón starfar einnig sem aðstoðarkaupfélagsstjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga.

Hlutverk hagsmunavarða Samtaka fyrirtækja í landbúnaði er viðvarandi, á meðan þeir gegna framangreindum störfum fyrir SAFL.

 • Starfsstöð Samtaka fyrirtækja í landbúnaði er að Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík.

Meðal þess sem Samtök fyrirtækja í landbúnaði fást við er:

 • Að efla ímynd og styrkja samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar.
 • Að stuðla að hagkvæmni íslensks landbúnaðar og íslenskra landbúnaðarfyrirtækja.
 • Að vera í forsvari gagnvart stjórnvöldum í málum er snerta hagsmuni og réttindi félagsmanna.
 • Að efla skilning og ímynd og stuðla að upplýstri umræðu um íslenskan landbúnað.
 • Að taka þátt í alþjóðasamstarfi og gæta hagsmuna íslensks landbúnaðar á erlendum vettvangi.
 • Að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna.
 • Að styðja við nýsköpun og menntun tengda landbúnaði.
 • Að vinna að eflingu rannsókna og sjálfbærni íslensks landbúnaðar.
 • Ólafur Marteinsson, formaður SFS
 • Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS

 • Starfsstöð SFS er að Borgartúni 35, 105 Reykjavík, Ólafur Marteinsson, formaður SFS er jafnframt framkvæmdastjóri Ramma hf. Gránugata 1-3, 580 Fjallabyggð. Hlutverk hagsmunavarðanna er viðvarandi, á meðan þeir gegna framangreindum störfum fyrir SFS.  

 • Fjölbreytt fyrirtæki í sjávarútvegi og fiskeldi eiga aðild að samtökunum. Samkvæmt samþykktum Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi er tilgangur samtakanna að gæta hagsmuna íslenskra fyrirtækja í sjávarútvegi með því: 

  - stuðla að hagkvæmni íslensks sjávarútvegs og íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja,
  - styðja við nýsköpun og menntun tengda sjávarútvegi,
  - efla skilning og ímynd og stuðla að upplýstri umræðu um íslenskan sjávarútveg,
  - taka þátt í alþjóðasamstarfi og gæta hagsmuna íslensks sjávarútvegs á erlendum vettvangi,
  - vera í forsvari gagnvart stjórnvöldum í málum er snerta hagsmuni og réttindi félagsmanna,
  - gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna,
  - vinna að eflingu hafrannsókna og sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins og
  - efla ímynd og styrkja samkeppnisstöðu íslensks sjávarútvegs á erlendum mörkuðum.
   
 • Sigurður Hannesson, framkvæmdarstjóri Samtaka iðnaðarins
 • Árni Sigurjónsson, formaður stjórnar Samtaka iðnaðarins
 • Starfsstöð Samtaka iðnaðarins er að Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

 • Samtök iðnaðarins vinna að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu samráði við þau 1400 fyrirtæki og félög sjálfstæðra atvinnurekenda sem eru innan samtakanna.

  Meðal þess sem Samtök iðnaðarins fást við er að:
  • Þjóna íslenskum iðnaði og gæta hagsmuna hans á innlendum og erlendum vettvangi
  • Hafa áhrif á stefnu stjórnvalda, fjármálastofnana, opinberra stofnana og annarra sem tengjast starfsemi iðnaðarins, með það að markmiði að íslenskum fyrirtækjum verði búin starfsaðstaða sem gerir þau samkeppnishæf á innlendum og erlendum mörkuðum, án hindrana og með arðbærum hætti.
  • Fylgjast vel með alþjóðlegri samningagerð á vegum opinberra aðila og aðstoða þá við að meta þá þætti slíkra samninga er varða hagsmuni iðnaðarins hér á landi og á erlendum mörkuðum.
  • Eiga samstarf við hliðstæð samtök erlendis og vera aðilar að alþjóðasamtökum þeirra til þess að fylgjast betur með og hafa áhrif á þróun atvinnulífs, starfsskilyrði og viðskipti á alþjóðavettvangi.
  • Leggja áherslu á að menntun starfsfólks og stjórnenda í iðnaði sé eins góð og kostur er og að hún stuðli að eðlilegri tækniþróun og falli að þörfum hans.
  • Stuðla að félagslegum, faglegum og efnahagslegum framförum í iðnaði með upplýsinga- og fræðslustarfsemi meðal sinna félaga m.a. um breytingar og túlkun á lögum og reglum sem snerta iðnaðinn hér á landi og á alþjóðavettvangi. Standa fyrir margvíslegri fag- og sérfræðiþjónustu við félaga sína m.a. á sviði markaðsmála, nýsköpunar, gæðamála og framleiðslu með útgáfu fræðsluefnis og kynningar- og fræðslufundum.
  • Vinna að viðskipta- og hagrannsóknum til þess að fylgjast með starfsskilyrðum iðnaðarins og samanburði við aðrar greinar atvinnulífsins innanlands og erlendis.
  • Gæta hagsmuna iðnaðarins við kjarasamningsgerð Samtaka atvinnulífsins.
  • Vera málsvari sinna félagsaðila út á við og álykta fyrir þá varðandi mál sem varða hagsmuni þeirra og opinbera umfjöllun.
  • Vinna að almennri kynningu á íslenskum iðnaði og hvetja með aðgerðum sínum almenning og opinbera aðila til þess að nýta innlenda framleiðslu að öðru jöfnu.
  • Standa vörð um hagsmuni félagsmanna og koma fram fyrir þeirra hönd gagnvart opinberum aðilum og öðrum stofnunum, samtökum og fyrirtækjum í þeim málum sem hagsmuni þeirra varða. Í því felst m.a. að samtökin geta komið fram fyrir hönd félagsmanna, eins eða fleiri, fyrir dómstólum og stjórnsýslunefndum í málum sem varða sameiginlega jafnt sem einstaklingsbundna hagsmuni þeirra.

 

 • Jón Ólafur Halldórsson, formaður SVÞ
 • Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri SVÞ
 • Benedikt S. Benediktsson, lögfræðingur SVÞ
 • Sara Dögg Svanhildardóttir, skrifstofustjóri SVÞ
 • Þóranna Kristín Jónsdóttir, markaðs- og kynningarstjóri SVÞ
 • Jón Ólafur Halldórsson, formaður SVÞ, er forstjóri Olíuverzlunar Íslands hf. en hann hefur starfsstöð að Skútuvogi 5, 104 Reykjavík.  Aðrir framangreindir hagsmunaverðir hafa allir starfsstöð á skrifstofu SVÞ að Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

  Hagsmunaverðir SVÞ koma fram fyrir hönd aðildarfyrirtækja SVÞ en félagatal samtakanna má finna á eftirfarandi vefsíðu: https://svth.is/felagatal/. 
   
 • Björn Brynjúlfur, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands
 • Ari Fenger, stjórnarformaður Viðskiptaráðs Íslands

 • Viðskiptaráð er með starfsstöð í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

  Ofangreindir hagsmunaverðir sinna viðvarandi verkefnum hjá Viðskiptaráði Íslands á meðan þeir gegn framangreindum störfum hjá ráðinu og sinna þeir hagsmunagæslu í samræmi við tilgang og lög þess. 

  Hlutverk og tilgangur Viðskiptaráðs er að gæta hagsmuna viðskiptalífsins, efla skilning á mikilvægi frjálsræðis í viðskiptum, lágmörkun opinberra afskipta, hagfellds skattaumhverfis og annarra þátta er miða að því að auka samkeppnishæfni Íslands.
 • Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBÍ. Starfsstöð er í Sigtúni 42, 105 Reykjavík.
  Formaður er kosinn til tveggja ára í senn, síðast 2021. Hlutverkið er viðvarandi launað starf í 100% starfshlutfalli.

 • Bergþór Heimir Þórðarson, varaformaður ÖBÍ. Starfsstöð er í Sigtúni 42, 105 Reykjavík
  Varaformaður er kosinn til tveggja ára í senn, síðast 2020. Hlutverkið er viðvarandi launað starf í 50% starfshlutfalli.

 • Eva Þengilsdóttir, framkvæmdastjóri ÖBÍ. Starfsstöð er í Sigtúni 42, 105 Reykjavík
  Framkvæmdastjóri er ráðin ótímabundið í 100% starfshlutfalli. Hlutverkið er viðvarandi.

 • Bandalagið samanstendur af 41 aðildarfélagi fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma og aðstandenda þeirra. Aðildarfélögin eru hagsmunasamtök ólíkra fötlunarhópa sem öll starfa á landsvísu. Hvert og eitt er með sérþekkingu á sínu sviði og veita margskonar fræðslu og stuðning. Samanlagður félagafjöldi þeirra er um 36 þúsund manns.

  Hlutverk ÖBÍ, og þar með skráðra hagsmunavarða þess, er að koma fram fyrir hönd fatlaðs fólks gagnvart opinberum aðilum í hverskyns hagsmunamálum svo sem varðandi löggjöf, framkvæmd hennar og í dómsmálum er snerta rétt þess. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) er leiðarljós í starfi bandalagsins.
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum