Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 1-200 af 17019 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 1089/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að minnisblöðum sem tekin voru saman og rituð af hálfu Sjúkratrygginga Íslands og send heilbrigðisráðuneytinu í tengslum við fyrirhugaðar samningaviðræður ríkisins við einkareknar heilsugæslustöðvar. Ákvörðun SÍ um að synja beiðni kæranda um aðgang að umbeðnum gögnum byggist á 5. tölul. 1. mgr. 10. gr. upplýsingalaga og 3. tölul. sömu greinar laganna. Af hálfu SÍ er vísað til þess að umrædd gögn snerti framkvæmd þjónustusamnings SÍ við kæranda og aðrar einkareknar heilsugæslustöðvar og verði nýtt í tengslum við fyrirhugaðar samningaviðræður þessara aðila. Verulegir hagsmunir séu í húfi fyrir ríkið þar sem samningarnir séu fjármagnaðir úr sameiginlegum sjóðum landsmanna. Opinberun slíkra skjala geti haft áhrif á samningastöðu ríkisins í fyrirhuguðum samningaviðræðum. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi vandséð hvernig afhending gagnanna gæti haft þau áhrif sem 5. tölul. 10. gr. upplýsingalaga áskilur. Þá taldi nefndin ekki unnt að fallast á það með Sjúkratryggingum Íslands að aðgangur kæranda að umræddum minnisblöðum yrði takmarkaður í heild eða að hluta með vísan til 3. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Var Sjúkratryggingum Íslands því gert að afhenda kæranda gögnin.


 • 1088/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Deilt var um afgreiðslu landlæknis á beiðni kæranda um aðgang að nánar tilgreindum og sundurliðuðum upplýsingum um spítalainnlagnir og legudaga vegna COVID-19, inflúensu og aukaverkana bólusetninga á tilteknu tímabili. Ákvörðunin var reist á því að umbeðnar upplýsingar væru ekki fyrirliggjandi hjá embættinu í skilningi 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga og jafnframt að meðferð beiðninnar útheimti svo mikinn tíma og vinnu að ekki sé fært að verða við henni, sbr. 1. tölul. 4. mgr. 15. gr. laganna. Að mati úrskurðarnefndar um upplýsingamál báru gögn málsins það ekki með sér að kæranda hefði verið leiðbeint og honum veitt færi á að afmarka beiðni sína nánar, sbr. 3. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 7. gr. og 10. gr. stjórnsýslulaga. Að mati úrskurðarnefndarinnar hafði beiðnin ekki hlotið þá málsmeðferð sem upplýsingalög gera kröfu um. Ákvörðun landlæknis var því felld úr gildi og lagt fyrir embættið að taka beiðnina til nýrrar og lögmætrar meðferðar.


 • 1087/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að skýrslu eftirlitsmanns með framkvæmdum við grunnskólann í Borgarnesi vegna vandamála sem komu upp á verktíma vegna hönnunar verksins. Synjun Borgarbyggðar var byggð á 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga, um að réttur almennings til aðgangs að gögnum taki ekki til bréfaskipta við sérfróða aðila í tengslum við réttarágreining eða til afnota í dómsmáli eða við athugun á því hvort slíkt mál skuli höfðað. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fékk ekki séð að hið umbeðna gagn fæli í sér sérfræðilega álitsgerð um réttarstöðu sveitarfélagsins vegna réttarágreinings eða dómsmáls sem hafi verið höfðað. Þá yrði ekki talið að um væri að ræða könnun á réttarstöðu sveitarfélagsins við mat á því hvort slíkt mál skuli höfðað eða vegna krafna sem hafi verið hafðar uppi við sveitarfélagið af öðrum. Var Borgarbyggð því gert að afhenda kæranda gagnið.


 • 1086/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Fjarskiptasjóður synjaði Sýn hf. um aðgang að gögnum úr botnrannsókn, sem sjóðurinn gerði samkomulag um að Farice ehf. annaðist í tengslum við lagningu nýs fjarskiptasæstrengs milli Íslands og Írlands. Synjun fjarskiptasjóðs var byggð á 9. gr. og 1. og 3. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst á það með fjarskiptasjóði að mikilvægir öryggishagsmunir íslenska ríkisins gætu staðið til þess að leynd ríkti um gögnin, sbr. 1. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Með hliðsjón af því að ákvæðið þyrfti að skýra tiltölulega rúmt taldi nefndin að fjarskiptasjóði hefði verið heimilt að synja kæranda um aðgang að gögnum úr botnrannsókn sem gerð var í efnahagslögsögu Írlands árið 2020.


 • 1085/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Skatturinn synjaði kæranda um aðgang að gögnum vegna fundar Skattsins (þá Tollstjóra) með innflytjendum og tollmiðlurum í tengslum við áreiðanleikakannanir Skattsins til að kanna gæði gagna í innflutningi. Synjunin var byggð á þagnarskylduákvæði 188. gr. tollalaga, nr. 88/2005, og 9. gr. upplýsingalaga. Að mati úrskurðarnefndar um upplýsingamál fól 188. gr. tollalaga í sér sérstaka þagnarskyldureglu að því er varðar upplýsingar um viðskipti einstakra manna og fyrirtækja, þ.m.t. hvers konar vitneskju sem ráða megi af samritum af sölu- og vörureikningum sem tollyfirvöld halda eftir. Taldi nefndin að gögnin féllu undir þagnarskylduákvæði tollalaga. Ákvörðun Skattsins var því staðfest.


 • 1084/2022. Úrskurður frá 21. júní 2022

  Kærðar voru tafir á afgreiðslu beiðna kæranda um viðbrögð Garðabæjar við nánar tilgreindum úrskurðum Persónuverndar og spurningum sem kærandi beindi til sveitarfélagsins í tengslum við þá. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að af upplýsingalögum yrði ekki leidd skylda stjórnvalda til að svara almennum fyrirspurnum sem hafa ekki tengsl við gögn í vörslum stjórnvalda, með vísan til þess hvernig hlutverk nefndarinnar væri afmarkað í 20. gr. upplýsingalaga. Var því kærunum vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 1083/2022. Úrskurður frá 21. júní 2022

  Isavia ohf. synjaði kæranda um aðgang að viðskiptaáætlun og tilboðsblaði tiltekins félags vegna samkeppni Isavia frá 2014 sem bar heitið „Commercial Opportunities at Keflavik Airport“. Kærandi var meðal þeirra sem tók þátt í samkeppninni. Synjunin byggðist aðallega á 9. gr. upplýsingalaga, þar sem upplýsingarnar vörðuðu mikilvæga og virka fjárhags- og viðskiptahagsmuni þess félags sem upplýsingarnar vörðuðu, auk þess sem þær hefðu verið veittar í trúnaði. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi upplýsingarnar ekki varða hagsmuni félagsins með þeim hætti að til greina kæmi að synja um aðgang að þeim. Þá áréttaði nefndin að aðili sem heyrir undir gildissvið upplýsingalaga gæti ekki heitið þeim trúnaði sem veitti honum upplýsingar og takmarkað með því aðgang almennings að gögnum samkvæmt 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga í víðtækari mæli en leiðir af 6.–10. gr. upplýsingalaga. Var Isavia því gert að veita kæranda aðgang að gögnunum.


 • 29. júlí 2022 / Stjórnsýslukærur - úrskurðir

  Stjórnsýslukæra þar sem kærður er óhóflegur dráttur á málsmeðferð Matvælastofnunar vegna útgáfu starfsleyfis til vinnslu hvalaafurða. - Úrskurður 29. júlí 2022

  Ú R S K U R Ð U R Matvælaráðuneytið (áður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið) vísar til kæru [A], fyrir hönd [B hf.] (hér eftir kærandi), dags. 1. september 2021, þar sem kærður er óhóflegur dráttu)...


 • 18. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 231/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er felld úr gildi. Kæranda er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 2. mgr. 37. gr. laga um útlendinga, sbr. 1. mgr. 40. gr. sömu laga. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 07. júlí 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 7/2021, úrskurður 28. júní 2022

  Vegagerðin ohf. gegn Skurn ehf.


 • 07. júlí 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 6/2021, úrskurður 7. júní 2022

  Vegagerðin ohf. gegn Fannarfelli ehf. og Betri kaupum ehf.


 • 07. júlí 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 5/2021, úrskurður 7. júní 2022

  Vegagerðin ohf. gegn Titaya ehf.


 • 04. júlí 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Auglýsing útboðs á EES-svæðinu. Jafnræði. Gagnsæi. Útboð ógilt. Álit á skaðabótaskyldu.


 • 01. júlí 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 17/2022

  Kærandi kærði ákvörðun embættis landlæknis um að synja honum um sérfræðileyfi í heimilislækningum. Byggði kærandi aðallega á því að beita skyldi ákvæðum eldri reglugerða um veitingu sérfræðileyfa um umsókn hans, m.a. vegna réttmætra væntinga. Ráðuneytið féllst ekki á málsástæður kæranda í því sambandi og taldi að beita skyldi ákvæðum núgildandi reglugerðar nr. 467/2015 við meðferð umsóknarinnar, líkt og embætti landlæknis hafði gert í ákvörðun sinni. Samkvæmt gögnum málsins væri ljóst að kærandi hefði ekki lokið viðurkenndu formlegu sérnámi í heimilislækningum, líkt og gerð er krafa um í reglugerð nr. 467/2015 fyrir veitingu sérfræðileyfis í greininni. Uppfyllti kærandi þannig ekki skilyrði reglugerðarinnar fyrir veitingu sérfræðileyfis. Var ákvörðun embættis landlæknis því staðfest.


 • 23. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 144/2022 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um styrk til bifreiðakaupa. Skilyrði 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 905/2021 um verulega hreyfihömlun ekki uppfyllt.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 88/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Buck (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 87/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Bliki (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 86/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Á grundvelli 3. mgr. 6. gr. laga, nr. 45/1996, um mannanöfn er fallist á beiðni XXX um að nota millinafnið Worms. Nafnið skal hins vegar ekki fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 85/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Elias (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Elías.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 84/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Vanadís (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 83/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Marla (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 82/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ljósbera (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 81/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ísvöld (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 80/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Adil (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 78/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um millinafnið Kobold er hafnað.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 77/2022 úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um millinafnið Hagg er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 76/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um millinafnið Ísjak er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 74/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Jósi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 73/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Alf (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 20. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 72/2022 Úrskurður 20. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Búálfur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 16. júní 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 10/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Tilboð. Valforsendur. Frávikstilboð. Lögvarðir hagsmunir.


 • 16. júní 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 2/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Viðmiðunarfjárhæðir. Útboðsskylda. Uppskipting innkaupa. Félagsþjónusta og önnur sértæk þjónusta.


 • 15. júní 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn um úthlutun byggðakvóta.

  Byggðakvóti. Úthlutun aflaheimilda. Skilyrði fyrir úthlutun. Heimilisfang eiganda báts. Byggðarlag.


 • 14. júní 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 13/2022

  Í málinu hafði sjúklingur kvartað til embættis landlæknis vegna aðgerðar sem framkvæmd hafði verið af kæranda. Var það niðurstaða embættis landlæknis að fullnægjandi ábending hefði ekki verið til staðar fyrir aðgerðinni og að kærandi hefði sýnt af sér vanrækslu. Í kæru byggði kærandi aðallega á því að sá óháði sérfræðingur, sem veitt hafði umsögn um málið hjá embætti landlæknis, hefði ekki næga faglega þekkingu til að leggja mat á málið auk þess sem hann hefði komist að rangri niðurstöðu. Í úrskurðinum vísaði ráðuneytið til þess að það hefði ekki heimild að lögum til að endurskoða læknisfræðilegt mat, heldur aðeins hvort málsmeðferð embættis landlæknis hefði verið í samræmi við lög. Gæti ráðuneytið þannig ekki lagt nýtt mat á læknisfræðilega niðurstöðu í áliti landlæknis. Að því er varðaði faglegt hæfi óháðs sérfræðings taldi ráðuneytið, með vísan til menntunar hans og reynslu, að hann hefði faglega þekkingu til að veita umsögn um kvörtun í málinu. Var málsmeðferð embættis landlæknis því staðfest.


 • 13. júní 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 16/2022

  A krafðist endurupptöku eða afturköllun á úrskurði ráðuneytisins nr. 14/2021 þar sem umsókn A um löggildingu heilbrigðisstéttarinnar B var synjað. Byggði A á því að ýmsir annmarkar hefðu verið á úrskurði ráðuneytisins í málinu. Að mati ráðuneytisins hafði úrskurðurinn ekki verið byggður á ófullnægjandi upplýsingum í skilningi 24. gr. stjórnsýslulaga. Þá væru ekki forsendur fyrir afturköllun á grundvelli 25. gr. sömu laga, enda yrði ekki talið að úrskurðurinn væri haldinn annmörkum sem gætu leitt til ógildingar hans. Var beiðni A því synjað.


 • 13. júní 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 15/2022

  Kærandi kærði synjun embættis landlæknis um að aðhafast ekki vegna bréfs sem embættið hafði sent til velferðarráðuneytisins í mars 2016, þar sem fjallað var með gagnrýnum hætti um kæranda. Í úrskurði ráðuneytisins sagði að það teldi ljóst að tilgangur bréfsins hefði aðeins verið að upplýsa ráðuneytið um tiltekin atriði. Bréfið hefði ekki haft neinar lögfylgjur í för með sér og ekki falið í sér töku stjórnvaldsákvörðunar í skilningi stjórnsýslulaga, sem væri kæranleg til ráðuneytisins. Embætti landlæknis hafði jafnframt tekið málið til nýrrar skoðunar og upplýst kæranda um að það myndi ekki aðhafast með bréfi í janúar 2022. Taldi ráðuneytið jafnframt að það bréf hefði ekki falið í sér ákvörðun sem væri kæranleg til ráðuneytisins. Var kærunni því vísað frá ráðuneytinu.


 • 10. júní 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 14/2022

  Í málinu krafðist kærandi endurupptöku á úrskurði nr. 15/2021 sem hún taldi m.a. hafa verið reistan á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum, sbr. 24. gr. stjórnsýslulaga. Byggði kærandi m.a. á því að embætti landlæknis hefði veitt sérfræðileyfi til annars aðila þar sem aðstæður væru sambærilegar máli hennar og að úrskurðurinn fæli í sér brot gegn jafnræðisreglu. Ráðuneytið aflaði upplýsinga um mál aðilans og komst að þeirri niðurstöðu að það mál og mál kæranda væru ekki sambærileg í lagalegu tilliti. Vísaði ráðuneytið jafnframt til þess viðurkennda sjónarmiðs að túlkun lægra settra stjórnvalds á tilteknum lagaákvæðum bindi ekki æðra stjórnvald á grundvelli jafnræðisreglu 10. gr. stjórnsýslulaga. Var það mat ráðuneytisins að skilyrði fyrir endurupptöku væru ekki fyrir hendi og var beiðni kæranda því synjað.


 • 1082/2022. Úrskurður frá 1. júní 2022

  Kærandi óskaði eftir upplýsingum frá Orkustofnun, en fyrir lá að hann var meðal umsækjenda um starf hjá stofnuninni. Þar sem ráðning í opinbert starf væri ákvörðun um rétt eða skyldu í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, var óhjákvæmilegt með vísan til 2. mgr. 4. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, að vísa henni frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 1081/2022. Úrskurður frá 1. júní 2022

  Kæranda var synjað um aðgang að tveimur tölvupóstum frá framkvæmdastjóra sænska fyrirtækisins Swerec til framkvæmdastjóra Úrvinnslusjóðs á þeim grundvelli að þeir innihéldu upplýsingar um mikilvæga virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni tiltekinna þjónustuaðila Úrvinnslusjóðs og fyrirtækisins Swerec og innihéldu persónulegar hugleiðingar framkvæmdastjóra Swerec, sem hefðu verið settar fram undir því fororði að efni hans kæmi einungis fyrir augu framkvæmdastjóra Úrvinnslusjóðs. Úrskurðarnefndin taldi að hvorugur pósturinn félli undir takmörkunarákvæði 9. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, og lagði fyrir Úrvinnslusjóð að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 1080/2022. Úrskurður frá 1. júní 2022

  Í málinu lá fyrir að Sveitarfélagið Ölfus hafði afgreitt þær gagnabeiðnir sem kærandi beindi að sveitarfélaginu og lágu til grundvallar kærum hans til úrskurðarnefndarinnar. Samkvæmt upplýsingum til úrskurðarnefndarinnar lágu ekki fyrir frekari gögn hjá sveitarfélaginu sem það teldi að féllu undir beiðnir kæranda. Þar sem ekki teldist um synjun að ræða í skilningi 20. gr. upplýsingalaga var kærunni vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 1079/2022. Úrskurður frá 1. júní 2022

  Seðlabanki Íslands synjaði kæranda um aðgang að tilteknum gögnum um Eignasafn Seðlabanka Íslands ehf. og Hildu ehf. Ákvörðun bankans var byggð á því að það væri ekki bankans að svara beiðnum um upplýsingar og gögn um starfsemi Eignasafns Seðlabanka Íslands og Hildu, því félögin hefðu verið aðskilin frá Seðlabanka Íslands. Úrskurðarnefndin taldi að það hefði ekki þýðingu í málinu þar sem beiðnum kæranda hefði sannarlega verið beint að Seðlabankanum, sem hefði borið að taka beiðnir hans til efnislegrar meðferðar á grundvelli IV. kafla upplýsingalaga, nr. 140/2012. Var beiðnum kæranda því vísað til Seðlabankans til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 1078/2022. Úrskurður frá 1. júní 2022

  Kæranda var synjað um aðgang að gögnum sem sýndu fram á hvað tvö hópbílafyrirtæki greiddu til Isavia ohf. í gjöld vegna afnota af svonefndum nær- og fjarstæðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Synjun Isavia studdist fyrst og fremst við 9. gr. upplýsingalaga, þar sem upplýsingarnar vörðuðu mikilvæga virka fjárhags- og viðskiptahagsmuni þeirra fyrirtækja sem upplýsingarnar vörðuðu. Úrskurðarnefndin taldi að Isavia hefði ekki fært fullnægjandi rök fyrir því hvernig afhending gagnanna kynni að vera til þess fallin að valda fyrirtækjunum tjóni. Var félaginu því gert að afhenda kæranda gögnin.


 • 1077/2022. Úrskurður frá 1. júní 2022

  Kærandi óskaði eftir tilteknum gögnum við Ísafjarðarbæ. Ísafjarðarbær taldi beiðnina vera svo til samhljóða beiðni sem kærandi hefði áður sent bænum, sem hefði verið svarað með fullnægjandi hætti. Úrskurðarnefndin taldi að beiðni kæranda væri a.m.k. að hluta til beiðni um gögn sem ekki hafði verið óskað eftir áður. Ekki lá fyrir að Ísafjarðarbær hefði afgreitt beiðnina með fullnægjandi hætti, svo sem með því að afmarka beiðnina við fyrirliggjandi gögn í vörslum sveitarfélagsins og meta rétt kæranda til aðgangs að þeim með hliðsjón af takmörkunarákvæðum laganna og hvort veita skuli aðgang að gögnum að hluta til. Var því ekki hjá því komist að vísa beiðni kæranda til Ísafjarðarbæjar til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 09. júní 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 79/2022 Úrskurður 9. júní 2022

  Beiðni um eiginnafnið Náttrós (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 08. júní 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 2/2020, úrskurður 23. maí 2022

  Reykjavíkurborg gegn Eygló Gunnarsdóttur


 • 08. júní 2022 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 2/2022

  [], Ísafjarðarbær


 • 08. júní 2022 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 1/2022

  Dælustöðvarvegur [], Mosfellsbæ


 • 08. júní 2022 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 12/2021

  Egilsgata [], Borgarnesi


 • 08. júní 2022 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 11/2021

  Egilsgata [], Borgarnesi


 • 03. júní 2022 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar Matvælastofnunar um vörslusviptingu á sauðfé á grundvelli 37. gr. laga nr. 55/2013 um velferð dýra.

  Vörslusvipting, lög um velferð dýra, málsmeðferðarreglur (meðalhóf, kæruréttur og upplýsingaréttur)


 • 03. júní 2022 / Úrskurðarnefnd kosningamála

  Úrskurður nr. 4/2022 - Kæra vegna sveitarstjórnarkosninga í Garðabæ

  Úrskurður nr. 4/2022 Kæra vegna sveitarstjórnarkosninga í Garðabæ


 • 02. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 142/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, sbr. 2. mgr. 74. gr. laga um útlendinga.


 • 02. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 143/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, sbr. 2. mgr. 74. gr. laga um útlendinga.


 • 02. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 204/2022 - Úrskurður

  Afhending gagna. Frávísun. Kæru vísað frá þar sem kæranda hafði hvorki verið synjað um aðgang að gögnum er varða mál hans né hafði aðgangur verið takmarkaður að einhverju leyti.


 • 02. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 181/2022 - Úrskurður

  Húsnæðisbætur. Staðfest ákvörðun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um að synja beiðni kæranda um greiðslu húsnæðisbóta aftur í tímann. Húsnæðisbætur greiddar frá umsóknarmánuði.


 • 02. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 161/2022 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Lán. Staðfest synjun Reykjanesbæjar á umsókn kæranda um lán til tryggingar húsaleigu. Þar sem kærandi leigði herbergi var réttur til húsnæðisbóta ekki til staðar og skilyrði greinar 4.5.7. í reglum Reykjanesbæjar um fjárhagsaðstoð því ekki uppfyllt.


 • 02. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 117/2022 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra. Staðfest ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar um að synja beiðni kæranda um áframhaldandi stoðþjónustu frá tilteknu fyrirtæki. Sú þjónusta sem Hafnarfjarðarbær bauð kæranda ekki í andstöðu við ákvæði 8. gr. laga nr. 38/2018.


 • 02. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 83/2022 - Úrskurður

  Húsnæðisbætur. Staðfest ákvörðun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um greiðslu húsnæðisbóta frá umsóknarmánuði.


 • 31. maí 2022 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 16/2021- Úrskurður

  Ráðning í starf. Mismunun á grundvelli kyns. Ekki brot.


 • 25. maí 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 17/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Valforsendur. Fjárhagslegt hæfi. Fyrri ákvörðun um að fella úr gildi stöðvun samningsgerðar. Hafnað kröfu um stöðvun samningsgerðar.


 • 25. maí 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 13/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Hæfi. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 75/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Sæmey (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 66/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Kenya (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 11/2022

  Í málinu höfðu tvö apótek kært ákvörðun Lyfjastofnunar um að synja þeim um undanþágu frá kröfu lyfjalaga um tvo lyfjafræðinga að störfum á almennum afgreiðslutíma. Í úrskurði ráðuneytisins var fallist á með Lyfjastofnun að umfang starfsemi apótekanna væru í heild mikil. Ráðuneytið tók einnig til skoðunar hvort veita mætti undanþágu frá kröfunni á tilteknum tímum dags. Að virtum gögnum málsins komst ráðuneytið þeirri niðurstöðu að umfang innan dags gæti aldrei talist „lítið“ í skilningi 5. mgr. 37. gr. lyfjalaga, sem væri forsenda fyrir því að veita mætti undanþágu frá kröfu laganna um tvo lyfjafræðinga að störfum. Taldi ráðuneytið þannig ekki unnt að veita apótekunum undanþágu frá kröfunni um tvo lyfjafræðinga að störfum frá klukkan 09-10 á virkum dögum. Var ákvörðun Lyfjastofnunar um að synja um undanþágu því staðfest.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 65/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Þórunnbjörg (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 54/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Fævý (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 53/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Stinne (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 44/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ísjak (kk.) er hafnað.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 71/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Jökli (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 70/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Vin (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 69/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Emmi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 68/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Senjor (kk.) er hafnað.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 67/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um millinafnið Skipstað er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 64/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Omel (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 63/2022 úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Esi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 62/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Hlýja (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 61/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Jónborg (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 60/2022 úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Jonna (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 59/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Sprettur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 58/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Adele (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 57/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ray (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 56/2022 Úrskurður 24. maí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Klöpp (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 23. maí 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 17/2019, úrskurður 7. apríl 2022

  Vegagerðin gegn Lárusi Heiðarssyni og Sigríði Björnsdóttur


 • 23. maí 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 16/2019, úrskurður 7. apríl 2022

  Vegagerðin gegn Eiríki Kjerúlf


 • 19. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 44/2022 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki talið afsakanlegt að kæra barst ekki fyrr né að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 19. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 169/2022 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki talið afsakanlegt að kæra barst ekki fyrr né að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 19. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 118/2022 - Úrskurður

  Nám. Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar bætur þar sem hann stundaði nám.


 • 19. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 116/2022 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta þar sem kærandi hafnaði starfi.


 • 19. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 112/2022 - Úrskurður

  Nám. Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar bætur þar sem hann stundaði nám.


 • 19. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 91/2022 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði vegna ótilkynntrar dvalar erlendis.


 • 19. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 40/2022 - Úrskurður

  Styrkur vegna hækkunar á starfshlutfalli starfsmanna. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að hafna umsókn fyrirtækis um styrk vegna hækkunar á starfshlutfalli tveggja starfsmanna. Laun starfsmanna ekki í samræmi við kjarasamning.


 • 19. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 39/2022 - Úrskurður

  Ráðningarstyrkur. Frávísun. Kæru vísað frá þar sem kærandi hafði ekki lögvarða hagsmuni af efnislegri úrlausn málsins.


 • 18. maí 2022 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál 21/2021 Úrskurður

  Kynbundin og kynferðisleg áreitni. Áreitni vegna trúarskoðana. Ekki fallist á brot.


 • 16. maí 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 10/2022

  Í málinu hafði kærandi kært synjun embættis landlæknis á því að verða við banni um að barn hennar fengi bólusetningu gegn Covid-19. Í úrskurði ráðuneytisins var talið að embætti landlæknis hefði afgreitt erindi kæranda með hliðsjón af ákvæðum barnalaga. Var það mat ráðuneytisins að afgreiðsla erindisins hefði ekki falið í sér töku ákvörðunar um réttindi eða skyldur í skilningi stjórnsýslulaga, sem væri kæranleg til ráðuneytisins á grundvelli þeirra laga. Þá hefði embættinu ekki borið að leggja málið í farveg stjórnsýslumáls sem lokið hefði með töku stjórnvaldsákvörðunar. Að þessu virtu var kærunni vísað frá ráðuneytinu.


 • Úrskurður nr. 3/2022 - Kæra vegna synjunar Þjóðskrár Íslands um skráningu á kjörskrá

  Úrskurður 3/2022 - Kæra vegna synjunar Þjóðskrár Íslands um skráningu á kjörskrá


 • Úrskurður nr. 2/2022 - Kæra vegna meðferðar persónuupplýsinga við birtingu framboðslista fyrir sveitarstjórnarkosningar

  Kæra vegna meðferðar persónuupplýsinga við birtingu framboðslista fyrir sveitarstjórnarkosningar


 • 12. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 651/2021 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem meira en ár leið frá því að kæranda var tilkynnt um kærða ákvörðun og þar til kæra barst nefndinni, sbr. 2. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga.


 • 12. maí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 24/2022 - Úrskurður

  Krafa leigusala um bætur.


 • 12. maí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 23/2022 - Álit

  Ákvörðunartaka: Lögmæti. Lokun á sorptunnuskýlu.


 • 12. maí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 19/2022 - Úrskurður

  Tryggingarfé: Skrifleg krafa. • 12. maí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 15/2022 - Álit

  Ákvörðunartaka. Húsfélag fimm eignarhluta. Mygla í þaki.


 • 12. maí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 4/2022 - Úrskurður

  Afsláttur af leigu. Leigulok. Tryggingarfé.


 • 12. maí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 1/2022 - Álit

  Hagnýting séreignar. Loftræstibúnaður á sameign. Tilhögun sorpgeymslu. Flóttaleið í sameign sumra. Spegilfilmur á rúður.


 • 12. maí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 192/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að leggja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til hliðar með vísan til 4. mgr. 44. gr. er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 11. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 47/2022 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma endurhæfingarlífeyris kæranda. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði fyrir greiðslum endurhæfingarlífeyris fyrr en frá fyrsta degi næsta mánaðar eftir að endurhæfing hófst, sbr. 1. mgr. 7. gr. laga um félagslega aðstoð og 1. mgr. 53. gr. laga um almannatryggingar.


 • 11. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 58/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 11. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 45/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 5% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 11. maí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 193/2022 Úrskurður

  Fallist er á beiðni kæranda um endurupptöku á máli hennar. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 10. maí 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að synja beiðni um svæðisbundna friðun fyrir allri veiði á jörð.

  Lax- og silungsveiði. Veiðisvæði. Synjun um svæðisbundna friðun felld úr gildi. Málsmeðferð. Lögboðin umsögn.


 • 09. maí 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um synjun á úthlutun á viðbótaraflaheimildum í makríl

  Úthlutun. Viðbótarheimildir. Makríll. Synjun. Staðfesting.
 • 06. maí 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 45/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Samkeppnisútboð. Biðtími. Tilboð. Óvirkni samnings. Stjórnvaldssekt.


 • 06. maí 2022 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 13/2021- Úrskurður

  Ráðning í starf. Mismunun á grundvelli kyns. Ekki fallist á brot. • 05. maí 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 15/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 05. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 208/2022 - Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Frávísun. Endanleg ákvörðun lá ekki fyrir.


 • 05. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 142/2022 - Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar á umsókn kæranda um félagslegt leiguhúsnæði. Skilyrði a-liðar 4. gr. reglna sveitarfélagsins um félagslegt leiguhúsnæði ekki uppfyllt.


 • 05. maí 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 43/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Samningskaup. Rannsóknir og þróun. Valdsvið kærunefndar. Frávísun.


 • 05. maí 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 39/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Útboðsgögn. Útboðsskylda. Frávísun.


 • 04. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 35/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar rökstuddi skoðunarlæknir niðurstöður sínar varðandi líkamlega færniskerðingu ekki á fullnægjandi máta.


 • 04. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 1336/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Úrskurðarnefndin telur rétt að kærandi láti reyna á endurhæfingu áður en til örorkumats kemur.


 • 04. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 111/2022 - Úrskurður

  Rekstur bifreiða. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma greiðslu uppbótar vegna reksturs bifreiðar.


 • 04. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 93/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt. Felld úr gildi ákvörðun stofnunarinnar að synja kæranda um örorkustyrk. Fallist á að skilyrði örorkustyrks væru uppfyllt og málinu heimvísað til ákvörðunar á tímalengd örorkustyrks.


 • 04. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 79/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt


 • 04. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 72/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 04. maí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 177/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 8. mgr. 70. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 04. maí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 181/2022 Úrskurður

  Fallist er á beiðni kæranda um endurupptöku á máli hans. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 04. maí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 168/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 68. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 04. maí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 139/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða henni endurkomubann til Íslands í fjögur ár er felld úr gildi.


 • 03. maí 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn um leyfi til sæbjúgnaveiða.

  Sæbjúgnaveiðar. Höfnun umsóknar um leyfi. Skilyrði fyrir veitingu leyfis. Aflareynsla. Meðafli.


 • Úrskurður nr. 1/2022 - Kæra vegna synjunar Þjóðskrár Íslands um skráningu á kjörskrá

  Kæra vegna synjunar Þjóðskrár Íslands um skráningu á kjörskrá.


 • 02. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 705/2021 - Úrskurður

  Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kæranda við son hennar.


 • 02. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 704/2021 - Úrskurður

  Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kæranda við dóttur sína.


 • 02. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 682/2021 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Barnaverndarstofu um að synja kærendum um leyfi til að taka barn í fóstur.


 • 02. maí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 672/2021 - Úrskurður

  Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kærenda við son þeirra.


 • 29. apríl 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 37/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Valforsendur. Lögvarðir hagsmunir. Kærufrestur.


 • 29. apríl 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 41/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Öllum tilboðum hafnað. Álit á skaðabótaskyldu. Skaðabótaskyldu hafnað.


 • 29. apríl 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 9/2022

  Kærandi kærði ákvörðun embættis landlæknis, um að veita honum áminningu vegna ólögmætra uppflettinga í sjúkraskrá, til ráðuneytisins. Í úrskurðinum vísaði ráðuneytið til þess að brot sem vörðuðu persónuvernd sjúklinga væru litin alvarlegum augum í lögum um sjúkraskrár og að brot kæranda hefðu lotið að þeim meginhagsmunum sem lögunum væri ætlað að vernda, þ.e. friðhelgi einkalífs sjúklinga. Var það einnig mat ráðuneytisins að aldur brotanna leiddi ekki til þess að embætti landlæknis hefði, á grundvelli meðalhófsreglna, borið að grípa til vægara úrræðis en áminningar. Var ákvörðun embættis landlæknis um að áminna kæranda því staðfest.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 675/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 101/2022 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta vegna tekna kæranda. Tekjuáætlun ekki í samræmi við rauntekjur.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 97/2022 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún mætti ekki á boðað námskeið. Kæranda bar að gera ráðstafanir varðandi dagvistun fyrir barn sitt.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 85/2022 - Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um greiðslu atvinnuleysisbóta frá umsóknardegi.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 78/2022 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta vegna tekna kæranda. Tekjuáætlun ekki í samræmi við rauntekjur.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 71/2022 - Úrskurður

  Almenn skilyrði. Sjálfstætt starfandi. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur þar sem greidd staðgreiðsla af reiknuðu endurgjaldi var undir 25% lágmarkinu.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 41/2022 - Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í þrjá mánuði þar sem hún hafnaði starfi.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 31/2022 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 27/2022 - Úrskurður

  Nám. Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar bætur þar sem hún stundaði nám. Ákvörðun stofnunarinnar um að leggja álag á endurgreiðslukröfuna var felld úr gildi.


 • 28. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 12/2022 - Úrskurður

  Nám. Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar bætur þar sem hún stundaði nám.


 • 28. apríl 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 176/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 61. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 27. apríl 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Valforsendur. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 32/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 8% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 10%.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 14/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 7% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 8%.


 • 27. apríl 2022 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 15/2021- Úrskurður

  Kyn. Launamismunun. Leiðréttingarkrafa. Uppsögn. Sönnunarregla. Brot.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 26/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 8% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 21/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfestar ákvarðanir Sjúkratrygginga Íslands um 8% og 0% varanlega læknisfræðilega örorku vegna tveggja slysa.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 708/2021 - Úrskurður

  Hjálpartæki. Staðfest afgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands á umsókn um styrk til kaupa á rafknúnum hjólastól með handstýringu (stýri).


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 687/2021 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 5% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 10%.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 656/2021 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands, um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu, um annað en varanlega örorku. Ákvörðun um varanlega örorku felld úr gildi og þeim hluta málsins vísað til Sjúkratrygginga Íslands til meðferðar að nýju.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 59/2022 - Úrskurður

  Hjálpartæki Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um styrk til kaupa á vinnustól.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 48/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um endurgreiðslu kostnaðar vegna sjúkrahjálpar úr slysatryggingum almannatrygginga.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 24/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 27. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 22/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 10% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 27. apríl 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 174/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að vísa frá umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 1. mgr. 101. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 27. apríl 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 167/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 70. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 27. apríl 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 158/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barns hennar um dvalarleyfi á grundvelli 58. gr. laga um útlendinga eru staðfestar.


 • 26. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 55/2022 Úrskurður 26. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Adríanna (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 52/2022 Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Eia (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 51/2022 Endurupptaka Úrskurður 25. apríl 2022

  Eiginnafnið Baltazar (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Baltasar.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 50/2022 Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Hafsjór (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 49/2022 Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Gaja (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 48/2022 Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Alpa (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 47/2022 Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Dolma (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 46/2022 úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Denný (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 45/2022 Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Rayna (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 43/2022 Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Benni (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 42/2022 Endurupptökubeiðni Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Theadór (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 41/2022 úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Jóda (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 40/2022 Úrskurður 25. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Tangi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 1076/2022. Úrskurður frá 31. mars 2022

  Hagstofa Íslands synjaði kæranda um aðgang að upplýsingum um árlegar tölur með skiptingu í allar flokkunarbreytur fyrir fjölda foreldra sem andast eftir kyni, aldursflokkum og dánarorsökum. Synjun Hagstofunnar byggist á 1. mgr. 10. gr. laga um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, nr. 163/2007, þar sem kveðið er á um þagnarskyldu um allar upplýsingar sem Hagstofan safnar til hagskýrslugerðar og snerta tilgreinda einstaklinga eða lögaðila. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að líta bæri á tilvitnað ákvæði sem sérstakt ákvæði um þagnarskyldu í framangreindum skilningi, sem gengi framar ákvæðum upplýsingalaga. Var því óhjákvæmilegt að vísa kærunni frá úrskurðarnefndinni.


 • 1075/2022. Úrskurður frá 31. mars 2022

  Deilt var um afgreiðslu Borgarbyggðar á beiðni um gögn sem varða lokun starfsemi og sölu húsnæðis við Brákarbraut sem var í eigu sveitarfélagsins. Beiðni kæranda um yfirlit úr málaskrá yfir öll gögn sveitarfélagsins vegna málsins á tilteknu tímabili var hafnað. Þá taldi sveitarfélagið sér óheimilt að veita kæranda aðgang gögnum varðandi tilboð sem sveitarfélaginu hefði borist í eignir við Brákarbraut með vísan til 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að Borgarbyggð væri skylt að veita kæranda aðgang að yfirliti yfir gögn í málaskrá sem varða lokun á starfsemi við Brákarbraut. Þá var það mat nefndarinnar að gögn um tilboð í eignir við Brákarbraut teldust ekki veita svo viðkvæmar upplýsingar um fjármál viðkomandi aðila að óheimilt sé að veita aðgang að þeim á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Var Borgarbyggð því gert að veita kæranda aðgang að gögnunum, en kærunni að öðru leyti vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 1074/2022. Úrskurður frá 31. mars 2022

  Sjúkratryggingar Íslands synjuðu beiðni kæranda um aðgang að samningi stofnunarinnar við Íslandshótel hf. um afnot af fasteign við Þórunnartún í Reykjavík um sérstaka hótelþjónustu fyrir einstaklinga í sóttkví vegna Covid-19-faraldursins. Ákvörðun Sjúkratrygginga byggðist á því að óheimilt væri að veita aðgang að samningnum á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að um aðgang kæranda að samningnum færi skv. 14. gr. upplýsingalaga þar sem kærandi væri eigandi fasteignarinnar. Hagsmunir kæranda af því að fá aðgang að samningnum voru taldir vega þyngra en hagsmunir Íslandshótela af því að hann færi leynt, m.a. þar sem samningurinn hefði verið gerður án samþykkis kæranda. Þá féllst úrskurðarnefndin ekki á að almannahagsmunir stæðu því í vegi að kæranda yrði veittur aðgangur að samningnum. Var Sjúkratryggingum því gert að afhenda kæranda samninginn.


 • 1073/2022. Úrskurður frá 31. mars 2022

  Kærandi óskaði eftir gögnum um hlutabótaleið stjórnvalda hjá Vinnumálastofnun. Stofnunin afhenti kæranda hluta af gögnunum en taldi sér ekki skylt að útbúa ný gögn eða samantektir til að verða við beiðni um fjölda starfsmanna einstakra fyrirtækja sem hefðu sótt um hlutabætur og heildarfjárhæð sem greidd hefði verið til starfsmanna einstakra fyrirtækja. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að af svörum Vinnumálastofnunar yrði ekki annað ráðið en að í kerfum stofnunarinnar lægju upplýsingarnar fyrir og að þær væri unnt að kalla fram með tiltölulega einföldum hætti. Ekki yrði séð að vinna við samantekt gagnanna væri frábrugðin eða eðlisólík þeirri vinnu sem upplýsingalög krefðust almennt af stjórnvöldum við afgreiðslu beiðna um upplýsingar. Ákvörðun Vinnumálastofnunar var því felld úr gildi og lagt fyrir stofnunina að taka beiðni kæranda til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 7/2021 A gegn Háskóla Íslands

  Ár 2022, 22. apríl, lauk áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema, þau Einar Hugi Bjarnason lögmaður og formaður nefndarinnar, Daníel Isebarn Ágústsson lögmaður og Eva Halldórsdóttir lögmaður málinu nr. 7/2021 A gegn Háskóla Íslands.


 • 22. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 679/2021 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um greiðslur til kæranda.


 • 22. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 674/2021 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um greiðslur til kæranda.


 • 22. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 100/2022 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um greiðslur til kæranda.


 • 11. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 665/2021 - Úrskurður

  Ákvörðun barnaverndar um að loka máli barns felld úr gildi og vísað til nýrrar meðferðar.


 • 11. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 62/2022 - Úrskurður

  Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála. Kærufrestur liðinn.


 • 6/2021 A gegn Háskólanum á Akureyri

  Ár 2022, 4. apríl, lauk áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema, þau Einar Hugi Bjarnason lögmaður og formaður nefndarinnar, Daníel Isebarn Ágústsson lögmaður og Eva Halldórsdóttir lögmaður málinu nr. 6/2021 A gegn Háskólanum á Akureyri


 • 5/2021 A gegn Háskóla Íslands

  Ár 2022, 4. apríl, lauk áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema, þau Einar Hugi Bjarnason lögmaður og formaður nefndarinnar, Eva Halldórsdóttir lögmaður og Daníel Isebarn Ágústsson lögmaður málinu 5/2021 A gegn Háskóla Íslands.


 • 4/2021 A gegn Háskóla Íslands

  Ár 2022, 7. mars, lauk áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema, þau Einar Hugi Bjarnason lögmaður og formaður nefndarinnar, Daníel Isebarn Ágústsson lögmaður og Eva Halldórsdóttir lögmaður málinu 4/2021 A gegn Háskóla Íslands.


 • 07. apríl 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 123/2021 - Álit

  Stækkun eignarhluta. Breytingar á sameign.


 • 07. apríl 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 101/2021 - Álit

  Hugtakið hús: Eitt hús eða fleiri.


 • 07. apríl 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 17/2022 - Úrskurður

  Riftun leigjanda: Óíbúðarhæft leiguhúsnæði.


 • 07. apríl 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 13/2022 - Úrskurður

  Riftun leigjanda.


 • 07. apríl 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 11/2022 - Úrskurður

  Krafa leigjanda um afslátt af leigugjaldi og úrbætur leigusala.


 • 07. apríl 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 10/2022 - Álit

  Skaðabótaábyrgð húsfélags.


Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira