Hoppa yfir valmynd
9. júní 2015 Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Bréf frá kröfuhöfum LBI hf., Kaupthing hf. og Glitni hf.

Fjármála- og efnahagsráðherra, sem formanni stýrinefndar um losun fjármagnshafta, hefur borist erindi frá lögfræðilegum ráðgjafa tiltekinna kröfuhafa Kaupþings hf., Glitnis hf. og LBI hf. (gamla Landsbankans). Bréfin bárust í kjölfar upplýsingafunda tiltekinna meðlima framkvæmdahóps um losun fjármagnshafta með kröfuhöfum föllnu bankanna þriggja og slitastjórnum þeirra sem hófust í desember 2014. Í síðari hluta marsmánaðar undirrituðu tilteknir kröfuhafar og ráðgjafar þeirra sem og slitastjórnir sérstakar trúnaðaryfirlýsingar vegna umræddra funda og hafa þeir átt sér stað með reglulegu millibili síðan.

Á umræddum fundum var framangreindum aðilum tilkynnt að framkvæmdahópur um losun fjármagnshafta áætlaði að mæla með því við stjórnvöld að lagður yrði á sérstakur stöðugleikaskattur sem tæki mið af heildareignum umræddra fyrirtækja í slitameðferð. Stöðugleikaskatturinn yrði hannaður þannig að tilteknar fjárfestingar í erlendri mynt sem væru til þess fallnar að draga úr áhættu við losun fjármagnshafta myndu dragast frá skatti. Var framangreindum aðilum gert ljóst að ákvörðun þess efnis hefði ekki verið tekin og áfram yrði unnið að greiningu á greiðslujafnaðarvandanum með tilliti til umfangs skattheimtu. Þá var framangreindum aðilum kynnt að samkvæmt greiningu framkvæmdahópsins væri örðugt fyrir fjármálafyrirtæki í slitameðferð að fá staðfesta nauðasamninga samkvæmt gildandi lögum og lýsti framkvæmdahópurinn því yfir að sem hluta af markmiðum stjórnvalda um endanleika aðgerða þætti rétt að leggja til við stjórnvöld að lögum yrði breytt svo nauðasamningsumleitanir kröfuhafa gætu borið árangur, kysu þeir að ljúka skuldaskilum með þeim hætti.

Framkvæmdahópurinn þróaði stöðugleikaskilyrði, sem er í reynd er sniðmát sem ætlað er að greina og taka á þeim greiðslujafnaðarvanda og áhættu m.t.t. greiðslujafnaðar sem hvert og eitt fjármálafyrirtæki í slitameðferð skapar. Stöðugleikaskilyrðin eru þríþætt. Í fyrsta lagi að gerðar verði ráðstafanir sem draga nægilega úr neikvæðum áhrifum af útgreiðslum andvirðis eigna í íslenskum krónum, að öðrum innlendum eignum fallinna fjármálafyrirtækja í erlendum gjaldeyri verði breytt í langtímafjármögnun að því marki sem þörf krefur og að tryggt verði, í þeim tilvikum sem það á við, að lánafyrirgreiðsla stjórnvalda í erlendum gjaldeyri sem veitt var nýju bönkunum í kjölfar hruns á fjármálamarkaði verði endurgreidd.

Lögfræðilegur ráðgjafi hópa kröfuhafa Kaupthing hf., LBI hf., og Glitnis hf. sem tóku þátt í upplýsingafundum með tilteknum fulltrúum framkvæmdahópsins sendi erindi til formanns stýrinefndar um losun fjármagnshafta þann 7. júní 2015 vegna Kaupthings hf. og í dag 8. júní vegna LBI hf. og Glitnis hf. Í bréfinu eru raktar tilteknar aðgerðir sem umræddir kröfuhafar styðja og munu leitast við að fá framkvæmdar í krafti eigna sinna með það að markmiði að undanþága frá gjaldeyrislögum verði veitt vegna skuldaskila framangreindra fyrirtækja. Framkvæmdahópur um losun fjármagnshafta telur að þær aðgerðir sem um ræðir í framangreindum bréfum falli að stöðugleikaskilyrðunum sem mótuð voru. Umræddar aðgerðir eru margar hverjar skilyrtar eða háðar frekari áreiðanleikakönnun. Þá varða sumar aðgerðir vilja þriðju aðila til að ráðast í slíkar aðgerðir sem og mögulegar breytingar á gildandi lögum. Að því gefnu að umræddar aðgerðir verði framkvæmdar er það mat framkvæmdahópsins að forsendur fyrir undanþágu frá gjaldeyrishöftum séu fyrir hendi.

Í tengslum við málefni framangreindra fyrirtækja er rétt að taka fram að það er Seðlabanki Íslands sem veitir undanþágu frá lögum um gjaldeyrismál. Við mat á beiðni um undanþágu skal Seðlabankinn horfa til þess hvaða afleiðingar takmarkanir á fjármagnshreyfingum hafa fyrir umsækjanda, hvaða markmið eru að baki takmörkunum og hvaða áhrif undanþága hefur á stöðugleika í gengis- og peningamálum. Þegar um er að ræða undanþágu vegna fjármálafyrirtækja í slitameðferð skal Seðlabanki Íslands hafa samráð við fjármála- og efnahagsráðherra sem ber að kynna efnahagsleg áhrif undanþágunnar fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis.

Hér að neðan fylgir samantekt á meginefni erinda framangreindra fyrirtækja.

Erindi kröfuhafa Kaupþings

A.      Afsal eigna og lágmörkun framtíðaráhættu gagnvart greiðslujöfnuði

1.       Útgáfa skuldabréfs til íslenskra stjórnvalda að fjárhæð 84 milljarðar króna til þriggja ára. Skuldabréfið ber 5,5% vexti. Umframkrónustaða Kaupthings er greidd inn á skuldabréfið með fjársópsákvæði ársfjórðungslega. Skuldabréfið er veðtryggt og skal veðhlutfall ávallt nema að minnsta kosti 115% af höfuðstóli. Heimilt er að draga frá allt að 5 milljarða af skuldabréfinu á líftíma þess, enda sé um að ræða kostnað sem sannanlega hafi verið stofnað til á Íslandi við rekstur Kaupthings og vegna lágmarksgreiðslna til innlendra kröfuhafa. Undir frádráttarheimildina falla ekki hvatagreiðslur og skal allur innlendur kostnaður staðfestur af endurskoðanda Kaupthings.

2.       Framsal krafna Kaupthings á hendur innlendum aðilum sem og eignarhluta í innlendum félögum og öðrum eignum. Um er að ræða verðmæti að nafnverði 114,8 milljarða en bókfært virði þeirra nemur um 14,4 milljörðum. Hluti þessara eigna verður endugreiddur í erlendri mynt. Þær eignir sem ekki er unnt að framselja, svo sem ágreiningskröfur við innlenda aðila, eru framseldar á grundvelli fjársópsákvæðis sem rennur til stjórnvalda ef mismunurinn á tildæmdum kröfum og töpuðum ágreiningsmálum verður á tímabilinu.

3.       Kröfuhafar Kaupthings munu beita sér fyrir því að Arion banki hf. verði settur í sölumeðferð og seldur fyrir árslok 2016 að því gefnu að markaðsaðstæður séu ákjósanlegar. Kröfuhafar Kaupthings munu styðja gerð hagnaðarskiptasamning við stjórnvöld vegna eignarhlutar í Arion banka hf. þannig að skipting allrar fjárhagslegrar afkomu af bankanum renni til stjórnvalda í eftirfarandi hlutföllum, (i) afkoma á bilinu umfram 100 til 140 milljarðar skal rennur einn þriðji  til stjórnvalda, (ii) afkoma umfram 140 milljarða allt að 160 milljörðum rennur til helminga til stjórnvalda og (iii) afkoma umfram 160 milljarðar rennur að þremur fjórðu hlutum til stjórnvalda.

B. Langtímafjárfestingar

4.       Kaupthing mun endurfjármagna fyrirgreiðslu stjórnvalda til Arion banka hf. í erlendri mynt og bjóða Arion banka hf. að umbreyta þeirri skuld í alþjóðlega viðurkennd fjármögnunarbréf samkvæmt EMTN fjármögnunarramma á markaðskjörum, með gjalddaga að lágmarki 7 árum liðnum frá útgáfu. Um er að ræða um 55,1 ma. króna. Þá mun Kaupthing bjóðast til að skuldbreyta innstæðum sínum í erlendri mynt Arion banka hf. að fjárhæð um 43,8ma  í samskonar útgáfu á markaðskjörum.

Erindi kröfuhafa Glitnis

1.       Tillaga kröfuhafa Glitnis hefur það að markmiði að hlutleysa greiðslujafnaðaráhrif af skuldaskilum Glitnis. Forsendur kröfuhafa Glitnis byggja á upplýsingum eins og þær voru aðgengilegar þeim 8. júní og kunna að taka breytingum í þeim tilgangi að ná framangreindu markmiði.

A. Afsal eigna og lágmörkun framtíðaráhættu gagnvart greiðslujöfnuði

2.       Greiðsla um 58ma í reiðufé. Heimilt er að draga frá allt að 5 milljarða, enda sé um að ræða kostnað sem sannanlega hafi verið stofnað til á Íslandi við rekstur Glitnis hf. og vegna lágmarksgreiðslna til innlendra kröfuhafa. Undir frádráttarheimildina falla ekki hvatagreiðslur og skal allur innlendur kostnaður staðfestur af endurskoðanda Glitnis.

3.       Framsal krafna og annarra réttinda á hendur innlendum aðilum að bókfærðu virði um 59ma sem eru að nafnverði hátt í 200ma. Kröfur sem ekki er unnt að framselja verða framseldir með sama hætti og kröfuhafar Kaupthings áætla.

4.       Útgáfa skilyrts veðtryggðs skuldabréfs að fjárhæð 119ma til þriggja ára. Skuldabréfið ber 5.5% vexti. Greiðsluákvæði við eignasölu í krónum fyrir gjalddaga. Skuldabréfið er veðtryggt og skal veðhlutfall ávallt nema að minnsta kosti 115% af höfuðstóli hverju sinni.

5.       Kröfuhafar Glitnis munu beita sér fyrir því að Íslandsbanki hf. verði settur í sölumeðferð og seldur fyrir árslok 2016 að því gefnu að markaðsaðstæður séu ákjósanlegar. 

6.       Verði Íslandsbanki seldur til innlendra aðila skal skipta afkomu milli stjórnvalda og Glitnis með eftirfarandi hætti: (i) afkoma á bilinu umfram 85 til 119 milljarðar skal rennur einn þriðji  til stjórnvalda, (ii) afkoma umfram 119 milljarða allt að 136 milljörðum rennur til helminga til stjórnvalda og (iii) afkoma umfram 136 milljarðar rennur að þremur fjórðu hlutum til stjórnvalda.

7.       Verði Íslandsbanki seldur til erlendra aðila skal 60% söluandvirðis renna til stjórnvalda í erlendri mynt, en þó ekki meira en sem nemur 60% af bókfærðu virði bankans miðað við skráð evru 5. júní 2015. Þó skal við erlenda skal eigið fé bankans umfram 23% eiginfjárhlutfall renna að öllu leyti til stjórnvalda. Stjórnvöld geta gert kröfu um nánar tilgreindar takmarkanir á ráðstöfunarheimildum nýrra erlendra eigenda Íslandsbanka vegna áhrifa á greiðslujöfnuð.

B. Langtímafjárfestingar

8.       Kröfuhafar Glitnis munu beita sér fyrir því að innlán Glitnis í erlendri mynt í innlendum bönkum verði endurfjármögnum samkvæmt EMTN útgáfuramma til að lágmarki 7 ára á markaðskjörum. Um er að ræða um 40ma.

9.       Kröfuhafar Glitnis munu leggja til endurgreiðslu og endurfjármögnun fyrirgreiðslu stjórnvalda við Íslandsbanka í erlendri mynt. Endurfjármögnunin verður í formi víkjandi láns í erlendri mynt til að minnsta kosti 10 ára. Fyrirgreiðsla stjórnvalda til Íslands nemur um 21ma.

10.   Að því gefnu að stjórn Íslandsbanka leggi það til og að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins eru kröfuhafar Glitnis tilbúnir til að endurfjármagna arðgreiðslur úr Glitni í erlendri mynt með fjármögnun í formi sambærilegs víkjandi láns í erlendri mynt að fjárhæð allt að 16ma. Allt á markaðskjörum. Um 37ma renna til stjórnvalda við þessa ráðstöfun og mynda hluta af því þeirri eftirgjöf sem fjallað er um undir lið 2. Við þessa aðgerð yrði eigið fé Íslandsbanka um 23%.

11.   Við erlenda sölu Íslandsbanka stendur ríkissjóði til boða lánafyrirgreiðsla í erlendri mynt til 10 ára frá Glitni ef hann svo kýs, á markaðskjörum að hámarki 319m evra.

Erindi kröfuhafa LBI hf.

1.       Tillaga kröfuhafa LBI byggir á þeirri forsendu að kröfuhafar LBI hafi þegar komið til móts við greiðslujafnaðarvandamál Íslands með lengingu í skuldabréfi Landsbankans og Avens viðskiptunum við Seðlabanka Íslands þegar lengt var í fjármögnun ríkissjóðs og veittur 37% afsláttur af gengi krónu gagnvart evru.

2.       Tillaga kröfuhafa LBI tekur jafnframt mið af því að töluverður hluti krónueigna LBI stendur til tryggingar ágreiningskröfum og óvíst er hvenær þeim málum lýkur.

A.      Afsal eigna og lágmörkun framtíðaráhættu gagnvart greiðslujöfnuði

3.       LBI mun afhenda lausafé búsins í krónum að frádregnum (i) krónum sem standa til tryggingar ágreiningskröfum sem eru í dag tæplega 50ma og (ii) innlendum rekstrarkostnaði (að undanskildum hvatagreiðslum) og greiðslu lágmarkskrafna. Þá munu kröfuhafar LBI beita sér fyrir því að tilteknar innlendar eignir búsins verði framseldar stjórnvöldum en um er að ræða eignir að virði rúmlega 10ma. Til viðbótar mun LBI afhenda stjórnvöldum útgreiðslur í krónum úr tilteknum þrota- og slitabúum.

4.       Kröfuhafar LBI munu beita sér fyrir því og eftir atvikum fjármagna fullnaðargreiðslur í reiðufé á öllum forgangskröfum LBI fyrir árslok. Fyrirgreiðsla kröfuhafa LBI er m.a. háð skilyrði um endurgreiðslu Avens skuldabréfsins.

B.      Langtímafjárfestingar

5.       Þá munu kröfuhafar LBI beita sér fyrir einhliða útgáfu breytiréttar til handa Landsbanka Íslands hf. sem gilda mun í 15 mánuði frá staðfestum nauðasamningi. Breytirétturinn veitir Landsbanka Íslands hf. einhliða rétt á að breyta útistandandi veðskuldabréfi í óveðtryggða markaðsfjármögnun samkvæmt EMTN fjármögnunarramma. Markaðskjör skulu ákvörðuð af óháðum alþjóðalega viðurkenndum fjárfestingarbanka.

 Áhugasömum er bent á ítarlegar fréttatilkynningar á heimasíðu ráðuneytisins http://eng.fjarmalaraduneyti.is Íslenskar þýðingar eru í vinnslu.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira