Hoppa yfir valmynd

Mál nr. 13/2020B. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 13. ágúst 2020
í máli nr. 13/2020B:
Vinnuföt ehf.
gegn
Ríkiskaupum,
Ríkislögreglustjóra og
Hiss ehf.

Lykilorð
Endurupptökubeiðni hafnað.

Útdráttur
Hafnað var kröfu um að mál kærunefndar útboðsmála nr. 13/2020, sem lauk með úrskurði 22. maí 2020, yrði endurupptekið.

Með bréfi 24. maí 2020 kröfðust Vinnuföt ehf. endurupptöku á máli kærunefndar útboðsmála nr. 13/2020 sem lauk með úrskurði 22. maí 2020. Ríkiskaup og ríkislögreglustjóri (hér eftir vísað til sameiginlega sem varnaraðila) sendu athugasemdir sínar vegna endurupptökubeiðninnar með tölvubréfi 3. júní 2020 og lögðust gegn endurupptöku málsins. Endurupptökubeiðandi setti fram frekari athugasemdir með tölvubréfi 8. júní 2020. Hiss ehf. hefur ekki komið á framfæri athugasemdum vegna endurupptökubeiðninnar.

I

Í september 2019 auglýstu varnaraðilar útboð nr. 20783 og óskuðu eftir tilboðum í einkennisfatnað fyrir lögreglu. Í grein 1.1.1 í útboðsgögnum kom fram að útboðið skiptist í sjö flokka, þar á meðal í flokk 1 „hlífðarfatnaður/regnfatnaður“, flokk 2 „buxur fyrir útkallslögreglu“ og flokk 5 „skyrta/bolur undir öryggisvesti“. Heimilt var að bjóða í einstaka flokka og áskildi kaupandi sér rétt til að taka tilboði í einn eða fleiri hluta. Í grein 1.3.4 kom fram að fjárhagsstaða bjóðanda skyldi vera það trygg að hann gæti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda. Var meðal annars gerð sú krafa að ársvelta bjóðanda árið 2018 samkvæmt ársreikningi 2018 skyldi vera að lágmarki því sem næmi tvöföldu boðnu verði. Í grein 1.4 kom fram að velja skyldi hagkvæmasta tilboð á grundvelli verðs og gæða, þar sem verð gæti mest gefið 30 stig og gæði 70 stig. Kom fram að við mat á gæðum skyldi horfa til sniðs fatnaðar, styrks, eiginleika og frágangs og saumaskapar samkvæmt nánari leiðbeiningum um hvernig matið skyldi fara fram og stigagjöf vegna þess. Skyldi fata- og búninganefnd ríkislögreglustjóra annast matið og skyldi henni heimilt að leita ráðgjafar sérfræðinga við það mat. Í grein 1.4.1 kom fram að verðtilboð skyldu innihalda allan kostnað og gjöld að undanskildum virðisaukaskatti. Í grein 1.6 voru jafnframt gerðar ýmsar kröfur til boðins fatnaðar. Kom þannig meðal annars fram í grein 1.6.1 að boðnar buxur í flokki 1 skyldu hafa buxnaskálmar sem hægt væri að þrengja að ökkla og skyldi vera hægt að klæðast buxunum auðveldlega í skóm, t.d. með því að hafa skálmarnar opnanlegar að hnjám og renndar saman með rennilás. Þá kom fram að svart/hvítur endurskinsborði skyldi vera á buxnaskálmum. Í grein 1.6.2 kom meðal annars fram að boðnar buxur skyldu vera með vösum fyrir hnéhlífar sem skyldu fylgja með hverjum buxum auk skálma sem skyldi vera hægt að þrengja um ökkla. Jafnframt var gerð sú krafa að buxurnar skyldu vera með svart/hvítum endurskinsborða á buxnaskálmum. Í grein 1.6.5 kom fram að búkur boðinna flíka skyldi vera úr teygjanlegu og hnökrafríu öndunarefni og að ermar skyldu vera úr slitsterku efni með rifvörn. Bolur skyldi ná niður fyrir mitti og hálsmál hafa standkraga, sem skyldi vera opnanlegur niður að brjóstlínu og lokanlegur. Í grein 1.6.8 kom fram að bjóðendur skyldu bjóða einkenni sem væru að fullu sambærileg þeim einkennum sem lögreglan noti í dag. Þeir bjóðendur sem kysu að bjóða önnur einkenni skyldu skila inn sýnishornum af þeim einkennum sem þeir hygðust bjóða. Ef engum sýnishornum af einkennum yrði skilað væri gert ráð fyrir að bjóðandi myndi nota sömu einkenni og lögreglan noti í dag, sem nánar voru talin upp í nokkrum liðum í greininni.

Í útboðinu bárust tilboð frá fimm bjóðendum. Með bréfi 6. mars 2020 voru bjóðendur upplýstir um að ákveðið hefði verið að taka tilboðum frá Hiss ehf. í flokkum 1, 2 og 5 þar sem tilboð þess fyrirtækis hefðu hlotið flest stig samkvæmt valforsendum útboðsgagna. Með tölvubréfi 9. mars 2020 óskaði endurupptökubeiðandi eftir því að fá upplýsingar um þann stigafjölda sem tilboð hans hefðu fengið í útboðinu. Með tölvubréfi varnaraðila 16. mars 2020 var upplýst að tilboð endurupptökubeiðanda í flokkum 1, 2 og 5 hefðu verið metin ógild þar sem þau hefðu ekki fullnægt kröfum útboðsgagna.

II

Endurupptökubeiðandi kærði útboð varnaraðila nr. 20783 auðkennt „Einkennisfatnaður lögreglu“ með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 20. mars 2020, þar sem þess var krafist að kærunefnd útboðsmála stöðvaði hið kærða útboð um stundarsakir þar til endanlega hefði verið skorið úr kæru. Þá var þess krafist að felld yrði úr gildi ákvörðun varnaraðila um val á tilboðum í flokkum 1, 2 og 5 í hinu kærða útboði og að kærunefnd léti í ljós álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart endurupptökubeiðanda. Varnaraðilar og Hiss ehf. kröfðust þess að öllum kröfum endurupptökubeiðanda yrði vísað frá eða hafnað.

Endurupptökubeiðandi byggði á því við meðferð málsins fyrir nefndinni að Hiss ehf. hefði ekki fullnægt kröfum útboðsgagna um fjárhagslegt hæfi. Samkvæmt ársreikningi fyrirtækisins fyrir árið 2018 hefði ársvelta þess numið ríflega 104 milljónum króna, en tilboð fyrirtækisins í flokka 1, 2 og 5 í útboðinu hefði verið ríflega 150 milljónir króna. Hefði ársvelta fyrirtækisins árið 2018 því ekki náð tvöföldu boðnu verði samkvæmt tilboðum þess. Jafnvel þó að miðað hefði verið við að kröfur um veltu ættu við um tiltekna hluta útboðsins samkvæmt 4. mgr. 71. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup yrði að horfa til þess að Hiss ehf. hefði fengið samning um nokkra hluta sem ætti að framkvæma samtímis. Jafnframt benti endurupptökubeiðandi á að Hiss ehf. hefði fengið fullt hús stiga fyrir verð í flokki 1 þrátt fyrir að hafa boðið hæsta verðið. Því hefði val á tilboði Hiss ehf. ekki verið í samræmi við meginreglu laga um opinber innkaup um hagkvæmni. Þá hefði tilboð endurupptökubeiðanda uppfyllt lágmarkskröfur útboðsgagna og varnaraðilum verið óheimilt að ógilda tilboð hans. Verulegt ósamræmi hefði verið í rökstuðningi varnaraðila fyrir ógildi tilboðs endurupptökubeiðanda í flokkum 1 og 2 þar sem ekki hefði verið byggt á sömu rökum fyrir ógildi tilboðs í málatilbúnaði fyrir kærunefnd og í upphaflegum rökstuðningi varnaraðila. Þá hefði embætti lögreglu og ríkislögreglustjóra átt í verulegum viðskiptum við Hiss ehf. 2019 og 2020 og því þekkt vel til fatnaðar fyrirtækisins. Varnaraðilar hefðu í raun fyrir fram verið búnir að ákveða að ganga til samninga við Hiss ehf. Jafnframt byggði endurupptökubeiðandi á því að þau föt sem hann hefði boðið í útboðinu væru notuð af fjölmörgum aðilum hérlendis og erlendis með góðum árangri og því skyti það skökku við að sömu föt hefðu ekki verið talin uppfylla gæðakröfur útboðsgagna í hinu kærða útboði. Þá benti endurupptökubeiðandi á að hann hefði lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins þar sem röngum staðhæfingum hefði verið haldið fram um þann fatnað sem hann hefði boðið auk þess sem þátttaka í útboðinu hefði haft í för með sér kostnað sem hann krefðist að fá bættan.

Varnaraðilar byggðu á því við meðferð málsins hjá nefndinni að tilboð endurupptökubeiðanda í flokkum 1, 2 og 5 hefðu verið ógild þar sem þau hefðu ekki fullnægt lágmarkskröfum útboðsgagna. Við prófun á fatnaði hefðu skálmar í boðnum buxum endurupptökubeiðanda í flokki 1 ekki opnast nægjanlega til þess að hægt væri að klæðast þeim auðveldlega í skóm auk þess sem skór þeirra sem lögðu mat á fatnaðinn hefðu fests í innra lagi buxnanna. Þá hefðu buxur ekki uppfyllt skilmála um endurskinsborða. Því hefðu boðnar buxur ekki fullnægt kröfum í grein 1.6.1 í útboðsgögnum. Þá hefðu boðnar buxur í flokki 2 verið bláar að lit en útboðsgögn hefðu gert kröfu um svartan lit. Jafnframt hefði vantað hnéhlífar og ekkert endurskin verið á þeim eins og skylt hefði verið samkvæmt grein 1.6.2 í útboðsgögnum. Í flokki 5 hefði búkur boðinna skyrta ekki verið úr teygjanlegu efni og efni á ermum þeirra hefði ekki verið slitsterkt. Þá hefðu skyrturnar verið opnanlegar lengra en krafa hafi verið gerð um. Því hefðu skyrturnar ekki fullnægt lágmarkskröfum greinar 1.6.5. í útboðsgögnum.
Byggt var á því að Hiss ehf. hefði fullnægt kröfum útboðsgagna um lágmarksveltu þegar horft væri til ársveltu fyrirtækisins fyrir rekstrarárið 2019 samkvæmt ársreikningi fyrir það ár. Undirbúningur hins kærða útboðs hefði hafist snemma árs 2019 en framkvæmd þess tafist fram á árið 2020. Hefði því verið eðlilegra að horfa til fjárhagslegrar stöðu fyrirtækisins á árinu 2019 en á árinu 2018 eins og gerð hefði verið krafa um í útboðsgögnum, enda hefði skipt mestu máli að horft væri til raunverulegrar stöðu bjóðenda á opnunardegi tilboða. Þegar horft væri til ársreiknings fyrirtækisins fyrir árið 2019, sem og til tilboðs fyrirtækisins í flokka 1, 2 og 5, hefði það fullnægt kröfum um fjárhagslega getu. Þá hefði verið lögð mun meiri áhersla á gæði en verð og hefði tilboð Hiss ehf. verið hagkvæmast samkvæmt valforsendum útboðsgagna í flokki 1 þrátt fyrir að það hefði verið hærra að fjárhæð en önnur tilboð. Auk þess hefði ekkert annað gilt tilboð borist í þeim flokki.

Hiss ehf. byggði einkum á því við meðferð málsins fyrir nefndinni að endurupptökubeiðandi hefði ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn kærunnar þar sem tilboð hans í flokkum 1, 2 og 5 hefðu verið ógild og því hefðu tilboð hans aldrei getað komið til álita. Vegna þessa hefði úrlausn í málinu engin réttaráhrif fyrir endurupptökubeiðanda. Það að hafa sótt útboðsgögn og lagt fram tilboð dygði ekki eitt og sér til þess að aðili teldist hafa lögvarða hagsmuni af niðurstöðu kærumáls. Þá hefði fyrirtækið uppfyllt kröfur um fjárhagslegt hæfi vegna ársins 2019 og hefði borið að líta til þess þar sem útboðið hefði tafist vegna atvika sem fyrirtækið hefði ekki haft stjórn á. Þá var byggt á því að kröfur útboðsgagna um fjárhagslegt hæfi hefðu einungis gilt um hvern og einn hluta útboðsins samkvæmt 4. mgr. 71. gr. laga nr. 120/2006 og því hefði fyrirtækið uppfyllt kröfur vegna hvers og eins hluta, eða a.m.k. í flokkum 1 og 5, þó einungis væri horft til ársreiknings vegna ársins 2018 miðað við fjárhæð tilboða hans án virðisaukaskatts. Þá hefði verið gert ráð fyrir því að gerður yrði samningur við bjóðendur til þriggja ára. Væri boðnu verði í tilboði Hiss ehf. deilt niður á samningstímann uppfyllti það kröfur um fjárhagslegt hæfi.

III

Kærunefnd útboðsmála kvað upp úrskurð í málinu 22. maí 2020. Áður hafði nefndin með ákvörðun 30. mars 2020 stöðvað hið kærða útboð um stundarsakir á grundvelli þess að verulegar líkur hefðu verið leiddar að því að Hiss ehf. hefði ekki fullnægt kröfum um fjárhagslegt hæfi líkt og þær voru settar fram í útboðsgögnum.

Í forsendum úrskurðar kærunefndar útboðsmála kom meðal annars fram að endurupptökubeiðandi hefði lögvarða hagsmuni af því að leyst yrði úr kæru hans, þar með talið kröfu um að nefndin léti í ljós álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart honum.

Nefndin taldi að skýra bæri útboðsgögn, sbr. meðal annars greinar 1.1.1 og 1.3.4, á þá leið að gerð hefði verið krafa um að ársvelta bjóðenda samkvæmt árituðum ársreikningi ársins 2018 skyldi að lágmarki nema tvöfaldri þeirri fjárhæð sem tilgreind hefði verið í tilboði bjóðenda í hvern og einn hluta útboðsins án virðisaukaskatts. Tilboð Hiss ehf. í flokki 1 hefði numið 50.160.122 krónum, í flokki 2 70.715.904 krónum og í flokki 5 32.424.899 krónum, án virðisaukaskatts í öllum tilvikum. Samkvæmt ársreikningi Hiss ehf. vegna ársins 2018, sem bar með sér að vera áritaður í samræmi við kröfur útboðsgagna, hefði ársvelta fyrirtækisins það ár verið 104.330.037 krónur. Samkvæmt því hefði ársvelta fyrirtækisins árið 2018 náð tvöföldu boðnu verði samkvæmt tilboðum fyrirtækisins í flokkum 1 og 5, en veltan hefði ekki verið nægilega mikil til þess að kröfur til tilboðs í flokki 2 teldust uppfylltar. Ekki yrði talið að líta mætti til ársreiknings Hiss ehf. vegna ársins 2019 við mat á því hvort kröfur til tilboðs í flokki 2 teldust uppfylltar með hliðsjón af 5. mgr. 66. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og 4. mgr. 74. gr. sömu laga. Að virtum skýrum kröfum útboðsgagna og meginreglunni um jafnræði bjóðenda væri það mat kærunefndar útboðsmála að Hiss ehf. hefði einungis fullnægt kröfum útboðsgagna um fjárhagslegt hæfi í flokkum 1 og 5 í hinu kærða útboði, en ekki í flokki 2 eins og þær hefðu verið fram settar. Vegna þessa hefði varnaraðilum verið óheimilt að taka tilboði fyrirtækisins í flokki 2 í hinu kærða útboði. Samkvæmt þessu var fallist á kröfu endurupptökubeiðanda um að felld yrði úr gildi ákvörðun varnaraðila um val á tilboði í flokki 2 í hinu kærða útboði, en kröfum hans hvað varðaði val á tilboði í flokkum 1 og 5 hafnað.

Hvað varðaði tilboð endurupptökubeiðanda í flokkum 1, 2 og 5 í útboðinu þá taldi kærunefndin að tilboð hans hefði ekki fullnægt kröfum greinar 1.6. í útboðsgögnum, sem gerð er grein fyrir hér að framan. Því hafði meðal annars verið haldið fram af hálfu varnaraðila að boðnar buxur í flokkum 1 og 2 hefðu ekki fullnægt kröfum um endurskinsborða á buxnaskálmum. Af hálfu endurupptökubeiðanda hefði því ekki verið mótmælt að sýnishorn af boðnum buxum hefði skort endurskinsborða, en bent hefði verið á að endurskin væri hluti af einkennum sem sett væru á fatnaðinn eftir á og að þess hefði ekki verið krafist í útboðsgögnum að sýnishorn skyldu vera með einkennum. Nefndin tiltók að í grein 1.2.4 í útboðsgögnum kæmi fram að bjóðandi skyldi leggja fram sýnishorn af hverri boðinni flík sem hann byði í útboðinu í tilteknum stærðum en að öðrum kosti teldist tilboð hans ógilt og yrði ekki tekið til frekara mats. Samkvæmt þessu hefði verið gerð krafa um að framlögð sýnishorn sýndu þann fatnað sem boðinn væri í endanlegri mynd. Þá yrði ekki ráðið af grein 1.6.8 í útboðsgögnum að endurskinsborði hefði verið hluti af einkennum sem heimilt hefði verið að setja á fatnað eftir á. Óumdeilt væri að sýnishorn af þeim buxum sem endurupptökubeiðandi bauð í flokkum 1 og 2 hefðu ekki verið með endurskinsborða eins og útboðsgögn áskildu. Yrði því að miða við að tilboð endurupptökubeiðanda í framangreindum flokkum hefði ekki fullnægt kröfum útboðsgagna að þessu leyti. Varnaraðilar byggðu jafnframt á því að boðnar skyrtur samkvæmt tilboði endurupptökubeiðanda í flokki 5 hefðu ekki fullnægt kröfum greinar 1.6.5 í útboðsgögnum þar sem þær hefðu ekki verið úr teygjanlegu eða slitsterku efni, auk þess sem þær hefðu verið opnanlegar lengra en krafa hefði verið gerð um. Nefndin taldi að endurupptökubeiðandi hefði ekki fært fyrir því nein rök að mat varnaraðila að þessu leyti væri rangt. Yrði því að leggja til grundvallar að tilboð endurupptökubeiðanda í umræddan flokk hefði ekki heldur fullnægt kröfum útboðsgagna. Með hliðsjón af þessu hefðu varnaraðilar sýnt fram á að endurupptökubeiðandi hefði ekki átt raunhæfa möguleika á því að verða fyrir valinu í hinu kærða útboði. Yrði því ekki talið að varnaraðilar væru skaðabótaskyldir gagnvart endurupptökubeiðanda, sbr. 1. mgr. 119. gr. laga nr. 120/2016.

IV

Þann 8. júní 2020 tilkynntu varnaraðilar að þeir hefðu tekið tilboði Hiss ehf. í flokka 1 og 5 í kjölfar útboðs nr. 20783.

V

Endurupptökubeiðandi byggir endurupptökubeiðni sína á því að úrskurður kærunefndar útboðsmála 22. maí 2020 hafi verið byggður á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Í úrskurði sínum hafi kærunefndin ranglega talið að tilboð endurupptökubeiðanda hafi ekki fullnægt kröfum útboðsgagna í flokkum 1 og 2 þar sem tilboð hans í buxur hefði ekki verið með endurskinsborða líkt og útboðsgögn áskildu. Bjóðendum útboðsins hafi verið heimilt að spyrja varnaraðila í útboðskerfi á tilboðsfresti og fá skýringar á einstökum liðum útboðsgagnanna. Af spurningu nr. 28 frá 19. nóvember 2019, og svari við henni 10. desember 2019, megi ráða að ekki hafi verið gerðar kröfur um endurskinsborða í framlögðum sýnishornum, en spurningin var svohljóðandi:

Do the samples need to be marked with the same marking as in the final versions? For instance with reflectors and insignia etc.

Svar varnaraðila var eftirfarandi:

No

Endurupptökubeiðandi telur ljóst að fyrrgreint svar geri það að verkum að ófullnægjandi hafi verið fyrir kærunefndina að byggja niðurstöðu sína á því að hann hafi ekki uppfyllt kröfur útboðsgagna í flokki 1 og 2. Jafnframt vísar hann til þess að skýra beri ákvæði í útboðsgögnum með hliðsjón af andskýringarreglunni þannig að óskýr ákvæði skuli túlkuð þeim í óhag sem samið hefur þau einhliða. Í grein 1.2.4 í útboðsgögnum komi fram að bjóðandi skuli leggja fram sýnishorn af hverri boðinni flík í stærðum L og XL fyrir karla og M og L fyrir konur. Þá komi fram í grein 1.6.8 að bjóðendur skuli bjóða einkenni sem séu að fullu sambærileg þeim einkennum sem lögreglan noti í dag. Þá segi að ef engum sýnishornum af einkennum sé skilað, sé gert ráð fyrir að bjóðandi muni nota sömu einkenni og lögreglan noti í dag. Endurupptökubeiðandi telur að skilja verði fyrrgreind ákvæði svo að endurskin sé hluti af þeim einkennum lögreglu sem sett séu á eftir á. Hvergi sé minnst á að sýnishorn hafi átt að vera í endanlegri mynd. Jafnframt vísar endurupptökubeiðandi til þess að kærunefnd útboðsmála hafi ekki rannsakað málið nægjanlega, sbr. 10. gr. laga nr. 37/1993, svo sem hvað valdið hefði ógildingu annarra tilboða en Hiss ehf. í flokki 1, og því sé rökstuðningur nefndarinnar ekki í samræmi við þær kröfur sem gerðar séu til efnis rökstuðnings, sbr. 22. gr. laga nr. 37/1993. Að auki vísar endurupptökubeiðandi til röksemda sem hann hafði áður teflt fram fyrir nefndinni, sem raktar eru hér að framan. Aukinheldur gerir endurupptökubeiðandi athugasemdir við það að tilboði Hiss ehf. í flokka 1 og 5 hafi verið tekið af varnaraðilum 8. júní 2020, áður en niðurstaða um endurupptöku málsins lá fyrir.

Í athugasemdum varnaraðila segir að skilyrði fyrir endurupptöku séu ekki til staðar. Þau rök sem endurupptökubeiðandi tefli fram fyrir endurupptöku séu of seint fram komin auk þess sem þau varpi ekki nýju ljósi á atvik málsins. Jafnframt vísa varnaraðilar til röksemda sem þeir höfðu áður teflt fram fyrir nefndinni, sem raktar eru hér að framan.

VI

Ákvæði 108. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup fjallar um meðferð mála hjá kærunefnd útboðsmála. Samkvæmt 7. mgr. 108. gr. laganna gilda stjórnsýslulög nr. 37/1993 um meðferð kærumála að öðru leyti en kveðið er á um í lögum nr. 120/2016. Um endurupptöku mála fyrir kærunefnd útboðsmála fer því eftir 24. gr. laga nr. 37/1993. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. greinarinnar á aðili máls rétt á því að mál sé tekið til meðferðar á ný, eftir að stjórnvald hefur tekið ákvörðun, ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik.

Í forsendum úrskurðar kærunefndar útboðsmála 22. maí 2020 er rakið að sýnishorn boðinna buxna endurupptökubeiðanda í flokkum 1 og 2 hafi ekki haft endurskinsborða á buxnaskálmum, og að því hafi ekki verið mótmælt af hálfu endurupptökubeiðanda. Taldi hann hins vegar að endurskin væri hluti af einkennum sem sett væru á fatnaðinn eftir á og að í útboðsgögnum hefði þess ekki verið krafist að sýnishorn skyldu vera með einkennum. Í forsendum úrskurðarins er rakið að grein 1.2.4 í útboðsgögnum hafi mælt fyrir um það að bjóðandi skyldi leggja fram sýnishorn af hverri boðinni flík sem hann byði í útboðið í tilteknum stærðum en að öðrum kosti teldist tilboð hans ógilt og yrði ekki tekið til frekara mats. Samkvæmt ákvæðinu væri gerð krafa um það að framlögð sýnishorn sýndu þann fatnað sem boðinn væri í endanlegri mynd. Þá yrði ekki ráðið af grein 1.6.8 í útboðsgögnum að endurskinsborði hefði verið hluti af þeim einkennum sem heimilt hefði verið að setja á fatnað eftir á. Af þeim sökum hefði tilboð endurupptökubeiðanda í framangreindum flokkum ekki fullnægt kröfum útboðsgagna að þessu leyti.

Endurupptökubeiðandi vísar einkum í endurupptökubeiðni sinni til spurningar 19. nóvember 2019 og svars varnaraðila í útboðskerfi 10. desember sama ár, sem rakin eru hér að framan, sem hann túlkar á þá leið að ekki hafi verið gerð krafa um það að sýnishorn fatnaðar þyrftu að hafa endurskinsborða svo að tilboð fullnægði kröfum útboðsgagna. Umrædd spurning laut að því hvort sýnishorn fatnaðar þyrftu að vera merkt með sams konar hætti og í lokaútgáfu, svo sem hvað varðaði endurskinsmerki og einkenni. Varnaraðilar svöruðu spurningunni neitandi. Svarið verður ekki skilið á þann hátt að varnaraðilar hafi fallið frá þeirri skýru kröfu samkvæmt útboðsgögnum að endurskinsborðar skyldu vera á sýnishornum fatnaðar. Hefur endurupptökubeiðandi ekki bent á nein atriði sem haggað geta fyrrgreindum forsendum úrskurðar kærunefndar útboðsmála sem þýðingu hafa fyrir efnislega niðurstöðu málsins. Er kröfu endurupptökubeiðanda um endurupptöku málsins því hafnað.

Ákvörðunarorð:

Hafnað er kröfu Vinnufata ehf. um endurupptöku á máli kærunefndar útboðsmála nr. 13/2020, Vinnuföt ehf. gegn Ríkiskaupum, Ríkislögreglustjóra og Hiss ehf.

Reykjavík, 13. ágúst 2020


Ásgerður Ragnarsdóttir

Sandra Baldvinsdóttir

Auður Finnbogadóttir

 Úrskurðir, ákvarðanir og aðrar úrlausnir sem birtast á vef Stjórnarráðsins eru á ábyrgð viðkomandi stjórnvalds. 
Stjórnarráðið ber ekki ábyrgð á efni frá sjálfstæðum stjórnvöldum umfram það sem leiðir af lögum.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira