Hoppa yfir valmynd

Mál nr. 36/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 26. nóvember 2021
í máli nr. 36/2021:
TRS ehf.
gegn
Sveitarfélaginu Árborg,
Fasteignafélagi Árborgar slf.,
Sandvíkursetri ehf.,
Verktækni ehf.,
Leigubústöðum Árborgar ses., og
Selfossveitum bs.

Lykilorð
Efni tilboðs óljóst. Ógilt tilboð.

Útdráttur
Varnaraðilar buðu út gerð rammasamning um þjónustu iðnaðarfólks, þ.á m. vegna rafvirkjavinnu. Var tilboði kæranda í útboðinu hafnað sem ógildu þar sem hann hefði ekki fyllt inn alla liði í tilboðsskrá auk þess sem ekki hafi verið sýnt fram á að kærandi fullnægði kröfum útboðsgagna um jákvæða eiginfjárstöðu. Að mati kærunefndar útboðsmála var tilboð kæranda ekki fyllt út í samræmi við fyrirmæli útboðsgagna. Þá var talið að efni tilboðsins væri óljóst og því ekki samanburðarhæft við önnur tilboð, sbr. 48. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Við þessar aðstæður hefði varnaraðilum ekki verið skylt að leita nánari skýringa á efni tilboðsins þar sem það hefði getað haft í för með sér röskun á jafnræði bjóðenda. Því var ekki talið að varnaraðilar hefðu brotið lög við val á tilboðum og öllum kröfum kæranda í málinu hafnað.

Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. september 2021 kærði TRS ehf. rammasamningsútboð Sveitarfélagsins Árborgar, Fasteignafélags Árborgar slf., Sandvíkurseturs ehf., Verktækni ehf., Leigubústaða Árborgar ses., og Selfossveitna bs. (hér eftir vísað sameiginlega til sem varnaraðila) auðkennt „Þjónusta iðnaðarfólks í Árborg“. Kærandi krefst þess að ákvörðun varnaraðila um að hafna tilboði hans í hinu kærða útboði verði felld úr gildi „og lagt verði fyrir varnaraðila að ganga til samninga við kæranda.“ Þá er þess einnig krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda, „verði ekki gengið til samninga við kæranda.“ Einnig er krafist málskostnaðar.

Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerð 11. október 2021 kröfðust þeir að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Kærandi skilaði andsvörum 9. nóvember 2021.

Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 18. október 2021 var stöðvun samningsgerðar, sem komist hafði á með kæru í málinu, aflétt að kröfu varnaraðila.

I

Í júní 2021 buðu varnaraðilar út gerð rammasamnings um þjónustu iðnaðarfólks í átta flokkum, þ.á m. vegna rafvirkjavinnu. Skyldi gerður samningur við fimm lægstbjóðendur í hverjum flokki fyrir sig. Í grein 0.9.2 var gerð sú krafa að eiginfjárstaða bjóðenda skyldi vera jákvæð samkvæmt síðasta ársreikningi. Í grein 0.2 kom fram að innifalið í tilboði bjóðenda skyldi vera allt það sem þyrfti til að veita þjónustu eins og hún væri skilgreind í útboðsgögnum. Tilboð skyldi gera með því að fylla út alla viðeigandi hluta tilboðsheftis. Í grein 1.10 kom fram að bjóðendur skyldu fylla út tilboðshefti, þ. á m. tilboðsskrár, þeirra flokka sem boðið væri í og önnur eyðublöð, eins og texti segði til um. Verulegir ágallar á skilum umbeðinna upplýsinga gæti leitt til höfnunar tilboðs. Óheimilt væri að bjóða einingaverð sem væru undir raunkostnaði fyrir viðkomandi lið. Verktaki skyldi afhenda gögn sem staðfesti að svo væri ekki ef verkkaupi óskaði eftir því. Ef slíkum gögnum væri ekki skilað þrátt fyrir beiðni verkkaupa væri heimilt að hafna viðkomandi tilboði. Jafnframt kom fram að bjóðendur skyldu fylla inn heildartilboð sitt í viðkomandi liði í tilboðsskrá. Einingaverð í tilboðsskrá væru bindandi fyrir verktaka. Ef reikningsskekkjur kæmu fram í tilboðsskrá skyldi gera viðeigandi leiðréttingar í niðurstöðutölum tilboðs. Í grein 0.12.4 kom fram að bjóðendur skyldu meðal annars leggja fram undirritaða tilboðsskrá og tilboðsblað og útfyllt tilboðshefti. Í grein 0.12.6 kom meðal annars fram að tilboð skyldu sett fram samkvæmt meðfylgjandi tilboðshefti, þ.á m. tilboðsskrár, og í samræmi við skilmála útboðsins. Verkkaupi áskildi sér rétt til að hafna tilboðum sem ekki væru sett fram í samræmi við útboðsgögn. Í grein 0.11 kom fram að við mat tilboða skyldi verð gilda 100% en við mat verðtilboða og val á samningsaðila myndi verkkaupi gefa dagvinnu 80% vægi á móti 20% vægi yfirvinnu vegna tímavinnu starfsfólks.

Tilboð voru opnuð 17. ágúst 2021 og bárust tilboð frá fjórum bjóðendum í flokk rafvirkjavinnu, þ.á m. frá kæranda. Af gögnum málsins verður ráðið að kærandi hafi í tilboðsskrá tilgreint einingaverð vegna dagvinnu, en ekki vegna yfirvinnu. Með bréfi 22. september 2021 tilkynntu varnaraðilar kæranda að tilboði hans hefði verið „hafnað sem ógildu“ þar sem kærandi hefði ekki fyllt út í alla liði tilboðsskrár. Því hafi tilboðið verið ósamanburðarhæft við önnur tilboð. Þá hefði kærandi ekki skilað inn síðasta ársreikningi fyrirtækisins sem sýndi fram á að eiginfjárstaða þess væri jákvæð, eins og útboðsgögn hafi áskilið.

II

Kærandi byggir á því að hann hafi skilað inn tilboði með tilgreindum dagvinnutaxta og yfirvinnutaxta að fjárhæð núll krónur. Því hafi tilboðið verið samanburðarhæft. Auk þess sé það meginregla í útboðsrétti að ef um óútfyllta liði sé að ræða í tilboðsskrá verði að líta svo á að þeir séu innifaldir í öðrum liðum. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir hafi borist frá varnaraðilum vegna meintra annmarka á tilboðinu, en varnaraðilum hefði borið að beina fyrirspurn til kæranda um þetta ef varnaraðilar töldu vafa á því hvernig bæri að skilja tilboðið. Þá hafi kærandi aldrei farið fram á að breyta eða bæta við tilboð sitt. Varnaraðilum hefði í samræmi við óskráða rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins átt að rannsaka hvað fælist í tilboði kæranda, teldu þeir vafa vera um efni þess. Þá hafi kærandi í tilboði sínu veitt varnaraðilum upplýsingar um að fyrirtækið hefði fengið útnefningu sem „Framúrskarandi fyrirtæki“ samkvæmt greiningu Creditinfo. Hann hafi því veitt varnaraðilum upplýsingar um að eiginfjárstaða hans væri jákvæð, og ef varnaraðilar væru í vafa um það, hafi þeim borið að kalla eftir upplýsingum frá kæranda um það.

III

Varnaraðili byggir á því að í tilboðsskrá sem bjóðendur skyldu fylla út væri sjálfgefin niðurstaða samtölureita, sem ekki væri fyllt í, núll. Í tilboði kæranda hafi ekki verið fyllt út í einingaverð tilboðsskrár fyrir næturvinnu og því hafi núll verið í samtölureitum. Varnaraðilar telji því óljóst hvert efni tilboðs kæranda hafi verið, t.d. hvort kærandi hafi ætlað sér að láta sama einingaverð og hann bauð í dagvinnu gilda fyrir næturvinnu, eða hvort hann hygðist ekki krefjast neinnar greiðslur fyrir næturvinnu. Líklegast hafi kærandi þó gert mistök og honum láðst að fylla inn einingaverð í næturvinnu. Vegna þessa hafi tilboðið ekki verið fyllt út í samræmi við fyrirmæli útboðsgagna. Tilboðið hafi því verið ósamanburðarhæft við önnur tilboð í sama flokki og ógilt samkvæmt 82. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Ekki hafi verið heimilt að gefa kæranda tækifæri á því að skýra tilboð sitt eða leiðrétta að þessu leyti, eða varnaraðilum skylt að rannsaka nánar hvað í tilboðinu hafi falist, því það hefði getað raskað jafnræði bjóðenda.

Þá er byggt á því að í tilboði kæranda hafi ekki verið að finna heildstætt skjal þar sem fram kæmi að eigið fé fyrirtækisins væri jákvætt, eins og útboðsgögn hafi gert kröfu um, heldur hafi einungis í einu skjali verið að finna upplýsingar um að kærandi hafi hlotið viðurkenninguna „Framúrskarandi fyrirtæki“ án þess að frekar hafi verið upplýst hvað fælist í því. Varnaraðilum hefði væntanlega borið að kalla eftir frekari gögnum frá kæranda varðandi fjárhagslegt hæfi, en það hafi ekki verið gert þar sem það hefði legið fyrir frá upphafi að tilboð kæranda hefði verið ógilt vegna annmarka á útfyllingu tilboðsskrár.

IV

Hér á undan hefur verið greint frá helstu ákvæðum útboðsgagna um skil tilboða, en af þeim verður ráðið að bjóðendur hafi átt að skila með tilboðum sínum tilboðskrá þar sem fyllt væri inn einingaverð fyrir vinnu meistara, sveins og nema, bæði fyrir dagvinnu og yfirvinnu. Í tilboði kæranda fylgdi tilboðsskrá þar sem tilgreind voru einingaverð í dagvinnu en ekkert var ritað í reit þar sem tilgreina átti einingaverð fyrir yfirvinnu. Kærandi byggir á því að í þessu felist að hann hafi boðið núll krónur í yfirvinnu.

Að mati kærunefndar útboðsmála er tilboðsskrá sú sem kærandi skilaði með tilboði sínu ekki fyllt út í samræmi við fyrirmæli útboðsgagna. Þá er efni tilboðsins óljóst, en af því verður t.d. ekki skýrlega ráðið hvort í því felist að ekkert eigi að greiða fyrir yfirvinnu eða hvort sami taxti gildi fyrir dagvinnu og yfirvinnu. Verður því að miða við að tilboð kæranda hafi ekki verið samanburðarhæft við önnur tilboð, sbr. 48. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Við þessar aðstæður verður ekki talið að varnaraðilum hafi verið skylt að leita nánari skýringa á efni tilboðsins þar sem það hefði getað haft í för með sér röskun á jafnræði bjóðenda í andstöðu við meginreglu 15. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Af framansögðu leiðir að varnaraðilum var rétt að hafna tilboði kæranda. Verður því ekki talið að varnaraðili hafi brotið gegn lögum við val á tilboði í hinu kærða útboði og verður því öllum kröfum kæranda hafnað.

Úrskurðarorð:

Öllum kröfum kæranda, TRS ehf., vegna rammasamningsútboðs, varnaraðila, Sveitarfélagsins Árborgar, Fasteignafélags Árborgar slf., Sandvíkurseturs ehf., Verktækni ehf., Leigubústaða Árborgar ses., og Selfossveitna bs. auðkennt „Þjónusta iðnaðarfólks í Árborg“, er hafnað.


Reykjavík, 26. nóvember 2021


Reimar Pétursson (sign)

Kristín Haraldsdóttir (sign)

Auður Finnbogadóttir (sign)

 Úrskurðir, ákvarðanir og aðrar úrlausnir sem birtast á vef Stjórnarráðsins eru á ábyrgð viðkomandi stjórnvalds. 
Stjórnarráðið ber ekki ábyrgð á efni frá sjálfstæðum stjórnvöldum umfram það sem leiðir af lögum.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum