Hoppa yfir valmynd

Mál nr. 28/2023. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 1. september 2023
í máli nr. 28/2023:
Smith & Norland hf.
gegn
Reykjavíkurborg,
Vegagerðinni og
Fálkanum Ísmar ehf.

Lykilorð
Samkeppnisútboð. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.

Útdráttur
Kærunefnd útboðsmála féllst á kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar, sbr. 2. mgr. 107. gr. og 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup.

Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 9. júní 2023 kærði Smith & Norland hf. samkeppnisútboð Reykjavíkurborgar (hér eftir „varnaraðili“) og Vegagerðarinnar nr. 15789 auðkennt „Endurnýjun gönguljósa í Reykjavík“ og þá ákvörðun Reykjavíkurborgar 1. júní 2023 að ganga að tilboði Fálkans Ísmar ehf. í hinu kærða útboði.

Kærandi krefst þess að ákvörðun varnaraðila um að taka tilboði hagsmunaaðila verði felld úr gildi. Þá krefst kærandi þess að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Verði ekki litið á að kæra hafi í för með sér sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar samkvæmt 1. mgr. 107. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup krefst kærandi þess jafnframt að samningsgerð milli varnaraðila og Fálkans Ísmar ehf. verði stöðvuð um stundarsakir þar til endanlega hefur verið leyst úr kæru, sbr. 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016.

Varnaraðili krefst þess í athugasemdum sínum 22. júní 2023 að sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar í útboðinu verði aflétt hið fyrsta. Þá krefst varnaraðili þess aðallega að öllum kröfum kæranda verði vísað frá kærunefnd útboðsmála. Til vara krefst varnaraðili þess að öllum kröfum kæranda verði hafnað. Jafnframt gerir varnaraðili þá kröfu að kærunefndin úrskurði kæranda til greiðslu málskostnaðar á grundvelli síðari málsliðar 3. mgr. 111. gr. laga nr. 120/2016.

Vegagerðin lagði fram athugasemdir 28. júní 2023 og tók undir og gerir að sínum kröfur, málsástæður og lagarök varnaraðila, sem fram koma í athugasemdum hans 22. júní 2023.

Fálkinn Ísmar ehf. (hér eftir „hagsmunaaðili“) krefst þess í athugasemdum sínum 29. júní 2023 að kærunefnd útboðsmála aflétti banni við samningsgerð í hinu kærða útboði með vísan til 2. mgr. 107. gr. laga nr. 120/2016. Þá krefst hagsmunaaðili þess jafnframt að vísa beri öllum kröfum kæranda frá kærunefndinni en í öllu falli verði að hafna öllum kröfum kæranda.

Kærandi sendi kærunefnd útboðsmála tölvuskeyti 21. júlí 2023.

Í þessum hluta málsins verður tekin afstaða til fyrrgreindra krafna varnaraðila um að sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar verði aflétt, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.

I

Málavextir eru þeir að þann 29. mars 2023 auglýsti varnaraðili hið kærða útboð á Evrópska efnahagssvæðinu og innanlands, þ. á m. á vef borgarinnar. Tilboðsfrestur var til 27. apríl 2023. Í grein 0.1 í útboðslýsingu kom fram að óskað væri eftir tilboðum í endurnýjun gönguljósa á sex staðsetningum í Reykjavík, þ.m.t. stýrikassa gönguljósa, skynjara, ljósker og hnappabox samkvæmt útboðsgögnum. Þá kom fram í sömu grein að um væri að ræða almennt útboð þar sem hvaða fyrirtæki sem er gæti lagt fram tilboð.

Í grein 0.1.4 var fjallað um áætlað ferli útboðsins. Í þrepi I yrði lagt mat á hæfi bjóðenda út frá hæfiskröfum samkvæmt grein 0.4 og undirgreinum 0.4.1 til 0.4.3. Varnaraðili áskildi sér jafnframt rétt til þess að taka afstöðu til höfnunar tilboðs eða frekari viðræðna hvenær sem er á áætluðu ferli útboðsins, sbr. þrep I-IV, að því gefnu að bjóðandi tilboðs uppfyllti kröfur um hæfi. Þá áskildi varnaraðili sér rétt til þess að semja við þann aðila sem á hagkvæmasta gilda tilboð, sbr. grein 0.8, án frekari samningsviðræðna og myndi þá ekki framkvæma þrep II-IV.

Samkvæmt þrepi II myndi varnaraðili hefja samningsviðræður við þá bjóðendur sem ættu tilboð sem hefðu ekki verið hafnað af kaupanda samkvæmt þrepi I. Markmið þessara viðræðna væri að gefa þeim bjóðendum tækifæri til að laga upphafleg tilboð sín betur að þörfum kaupanda. Í samningsviðræðum þessum væri bjóðendum heimilt að leggja fram nýtt eða endurbætt tilboð („síðari tilboð“) en bjóðendum væri það ekki skylt. Ef tilboð uppfyllti ekki allar kröfur kaupanda til þjónustunnar, en kaupandi hefði engu að síður gefið bjóðanda tækifæri til þess að endurbæta tilboð sitt þannig að það uppfyllti allar kröfur, skyldi bjóðandi sýna fram á það með endurbættu tilboði en að öðrum kosti yrði því hafnað. Jafnframt kom fram að kaupandi myndi upplýsa alla bjóðendur í þrepi II skriflega yrðu breytingar á matskröfum kaupanda til þjónustunnar samkvæmt útboðsgögnum á þessu stigi ferlisins og veita bjóðendum nægilegan frest til að breyta tilboðum sínum og leggja þau fram aftur, eins og við ætti.

Samkvæmt þrepi III skyldu bjóðendur leggja fram ný eða síðari tilboð á grundvelli samningsviðræðna í fyrra þrepi. Kaupandi áskildi sér rétt til þess að framkvæma aftur fyrra þrep teldi kaupandi mögulegt að aðlaga ný eða síðari tilboð bjóðenda enn betur að þörfum kaupanda. Þegar hann hafi metið það svo að samningsviðræðum væri lokið yrði þrep IV framkvæmt.

Að því er varðar þrep IV þá kom fram í útboðslýsingu að þegar kaupandi mæti endurbætt tilboð á þann veg að ekki sé þörf á að bjóðandi geri frekari úrbætur eða aðlaganir á þeim til að mæta þörfum og kröfum kaupanda myndu þau tilboð teljast endanleg að mati kaupanda. Í kjölfar þess myndi kaupandi framkvæma endanlegt mat á þeim tilboðum og velja samningsaðila í samræmi við forsendur fyrir vali tilboðs samkvæmt grein 0.8 í útboðslýsingu, enda uppfyllti tilboðið kröfur, skilyrði og viðmið sem fram kæmu í útboðsgögnum og teldist ekki ógilt eða óaðgengilegt, sbr. 66. gr. laga nr. 120/2016, þ.m.t. kröfur um hæfi bjóðanda samkvæmt greinum 0.4.1 til 0.4.3.

Í grein 0.4 í útboðslýsingu var fjallað um hæfi bjóðenda. Í grein 0.4.1 voru gerðar kröfur um hæfi vegna starfsréttinda og tekið fram að bjóðandi skyldi vera skráður í fyrirtækjaskrá, en ef um væri að ræða erlent fyrirtæki skyldi fyrirtæki sýna fram á fullnægjandi skráningu í heimaríki sínum með vottorði. Í grein 0.4.2 voru gerðar kröfur til fjárhagslegs hæfis og skyldi bjóðandi vera í skilum með opinber gjöld, lífeyrissjóðsiðgjöld og jafnframt vera með jákvætt eigið fé og ársveltu sem næmi a.m.k. 30.000.000 krónum án virðisaukaskatts. Í grein 0.4.3 voru gerðar kröfur vegna tæknilegrar og faglegrar getu, og skyldi bjóðandi hafa tveggja ára reynslu af sambærilegum verkefnum, þ.e. inn- og útflutningi, sölu og afhendingu á tæknivörum, sem og veita ráðgjöf og þjónustu eftir að búnaður sé kominn í gagnið. Við mat á hæfi og reynslu bjóðanda væri heimilt að taka tillit til hæfi og reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda. Þá var tekið fram í öllum greinum að tilboðum yrði hafnað ef bjóðendur uppfylli ekki framangreindar kröfur.

Í grein 0.8 komu fram forsendur fyrir vali tilboðs, en samið yrði við þann aðila sem ætti hagkvæmasta gilda tilboði á grundvelli lægsta verðs.

Kafli 2 í útboðslýsingu fjallar um tæknilýsingu þess búnaðar sem óskað væri eftir í hinu kærða útboði. Í grein 2.1 var tekið fram að uppfylli boðnar vörur ekki kröfur samkvæmt þessum kafla yrði viðkomandi tilboði hafnað. Í grein 2.1.2, sem bar heitið „Flokkur 1 – Stýrikassar“ var tekið fram að stýrikassi skyldi geta tengst miðlægri stýritölvu umferðarljósa (MSU) kaupanda og skyldi sú tenging fara fram í gegnum OCIT-O V3 profile 4 (eða nýrra) eða Canto v1.3 (eða nýrra) vegna forgangskerfis neyðarbíla og/eða almenningsvagna. Heimilt væri að notast við OCIT-O V2 svo lengi sem stýrikassinn verði uppfærður í OCIT-O V3 profile 4 af bjóðanda, innan 12 mánaða frá því að bindandi samningur komst á, kaupanda að kostnaðarlausu. Þá skyldi netbeinir með OpenVPN stuðningi fylgja til að tengjast þráðlaust við MSU. Stýrikassi skyldi þá vera CE vottaður og uppfylla öryggisstig SIL3 samkvæmt ÍST EN 61508. Þá skyldi láta í té ýmis gögn þegar stýrikassi væri tekinn í notkun og að tilteknum stöðlum yrði fylgt.

Tilboð á þrepi I voru opnuð 27. apríl 2023 og átti Reykjafell ehf. lægsta tilboðið. Kærandi átti næstlægsta tilboðið en hæsta tilboðið átti hagsmunaaðili. Kostnaðaráætlun varnaraðila nam 26.750.000 krónum án virðisaukaskatts og voru öll tilboð undir þeirri fjárhæð. Í kjölfar opnunar tilboða hófst varnaraðili handa við að leggja mat á tilboð bjóðenda og virkjaði að því loknu þrep II og bauð öllum bjóðendum á fund 17. maí 2023 til að ræða endurbætur á tilboðum þeirra. Að loknum þessum fundum með bjóðendum var viðræðum lýst lokið af hálfu varnaraðila á þessu þrepi útboðsins og öllum bjóðendum veitt heimild til þess að endurbæta tilboð sín. Var bjóðendum veittur frestur til 24. maí 2023 til að skila endurbættum tilboðum. Allir þrír bjóðendur skiluðu endurbættum tilboðum sem opnuð voru 24. maí 2023. Þá átti hagsmunaaðili lægsta tilboðið, þar á eftir kom tilboð Reykjafells ehf. og loks tilboð kæranda. Tilboð hagsmunaaðila nam 13.326.515 krónum án virðisaukaskatts, tilboð Reykjafells nam 13.972.080 krónum án virðisaukaskatts og tilboð kæranda nam 16.823.588 krónum án virðisaukaskatts.

Á fundi innkaupa- og framkvæmdaráðs varnaraðila 1. júní 2023 var samþykkt tillaga skrifstofu framkvæmda og viðhalda frá 26. maí 2023 um að ganga að tilboði lægstbjóðanda, þ.e. hagsmunaaðila, og var sú ákvörðun tilkynnt bjóðendum þann sama dag.

II

Kærandi telur að framkvæmd innkaupaferlisins hafi farið á svig við reglur laga nr. 120/2016 og útboðsskilmála, jafnræði bjóðenda hafi verið raskað og að verulegar líkur séu á því að tilboð hagsmunaaðila uppfylli ekki tæknilýsingu útboðsins, auk þess sem tilboð hagsmunaaðila flokkist sem óeðlilega lágt, sem hafi átt að meta sem slíkt. Kærandi telur því að ákvörðun varnaraðila um að ganga að tilboði hagsmunaaðila sé ólögmæt og að varnaraðili hafi ekki fylgt boðuðu ferli útboðsins. Kærandi telji að síðari tilboð hafi verið opnuð 24. maí 2023, samkvæmt opnunarskýrslu þann sama dag, en engu að síður hafi varnaraðili treyst sér til þess að leggja til að gengið yrði til samninga við hagsmunaaðila tveimur dögum síðar, þ.e. 26. maí 2023. Þannig virðist sem þrep III og IV hafi verið framkvæmd á tveimur dögum, þ.m.t. tæknilegt mat á hvort búnaðurinn uppfylli tæknilýsingu útboðsgagna. Telji kærandi óhugsandi að átt hafi sér stað fullnægjandi mat á því hvort búnaður hagsmunaaðila uppfyllti tæknikröfur útboðslýsingar og almennar öryggiskröfur.

Kærandi byggir á því að mati varnaraðila á búnaði hagsmunaaðila hafi verið ábótavant, og byggir jafnframt á því að búnaður hagsmunaaðila uppfylli í raun ekki tæknikröfur útboðslýsingar. Eigi það við kröfur útboðslýsingar um tengingu framboðins stýrikassa við miðlæga stýritölvu umferðarljósa (SCALA) og við forgangskerfi hennar (STREAM). Vísar kærandi í þessum efnum til þess að varnaraðili hafi keypt miðlæga stýritölvu umferðarljósa af Siemens í kjölfar útboðs árið 2005. Hún sé með opinn hugbúnað (SCALA) sem framleiðendur búnaðar, svo sem stýrikassa umferðarljósa, geti tengt búnað sinn við. Árið 2016 hafi varnaraðili keypt forgangskerfi fyrir neyðarbíla og almenningsvagna (STREAM) af kæranda. Árið 2019 hafi varnaraðili keypt svonefndan MOTION-hugbúnað í tengslum við uppfærslu á hinni miðlægu stýritölvu, vegna fyrirhugaðrar innleiðingar á MOTION-kerfi í Reykjavíkurborg, sem feli í sér rauntímastýringu á umferðarflæði, sem og þjónustu í tengslum við uppfærslu tölvunnar til endanlegrar gerðar (alumferðarstýrt kerfi, sem lýst hafi verið í útboðsgögnum árið 2005). Hægt sé að tengja stýrikassa við tölvuna í gegnum OCIT-O samskiptastaðal sem hafi verið þróaður af ODG (OCIT Developer Group), sem nokkrir helstu framleiðendur umferðarljósabúnaðar standi að. Núverandi útgáfa af OCIT-O hjá varnaraðila sé OCIT-O V2 en fyrirhuguð sé uppfærsla í V3, þótt óljóst sé hvenær það verði. Til að tengjast STREAM forgangskerfinu sé síðan notaður samskiptastaðallinn CANTO, sem framleiðandi Siemens búnaðar, Yunex Traffic, hafi þróað og selji tengileyfi við gegn vægu gjaldi til annarra framleiðanda stjórnkassa. Núverandi útgáfa CANTO hjá varnaraðila sé CANTO V1.3.

Kærandi bendir á að útboðslýsingin geri nánar tilgreindar kröfur til þess að framboðinn búnaður geti tengst miðlægri stýritölvu umferðarljósa hjá Reykjavíkurborg og forgangskerfi hennar, sbr. grein 2.1.2.1. Samkvæmt upplýsingum kæranda lúti framboðin lausn hagsmunaaðila að því að tengjast kerfi borgarinnar í gegnum OCIT-O samskiptabúnað og þá væntanlega einnig forgangskerfinu STREAM. Kærandi viti fyrir víst að STREAM kerfið styðji ekki samskipti í gegnum OCIT-O V2, en samkvæmt upplýsingum kæranda hafi sá búnaður sem hagsmunaaðili hafi boðið í hinu kærða samkeppnisútboði, frá framleiðandanum Cross, aldrei verið tengdur við forgangskerfið STREAM. Búi Cross því ekki yfir reynslu af því að tengjast forgangskerfi STREAM. Það sé algert grundvallaratriði að framboðinn búnaður geti tengst forgangskerfinu, líkt og útboðslýsingin beri með sér. OCIT-O V2 geti ekki nýst hagsmunaaðila til að tengjast STREAM og kærandi hafi jafnframt fengið þær upplýsingar frá Yunex að ekki hafi enn verið tekin ákvörðun um hvort STREAM komi til með að styðja OCIT-O V3. Því geti síðari málsgrein greinar 2.1.2.1, um uppfærslu OCIT-O V3, einungis átt við um tengingar við SCALA en ekki STREAM. Til þess að bjóðandi verði talinn uppfylla útboðsskilmálana að þessu leyti og bjóða fullnægjandi tengingu við forgangskerfi neyðarbíla eða almenningsvagna, sé nauðsynlegt að bjóðandi geti boðið CANTO samskiptabúnaðinn. Þá þurfi OCIT-O tengingarnar sem boðnar séu að vera í samræmi við allar þær kröfur sem fram komi í útboðslýsingu. Kærandi telji allar líkur á að hagsmunaaðili hafi ekki uppfyllt þessa þætti útboðslýsingar, en enginn matsskýrsla virðist liggja fyrir í málinu.

Þá telur kærandi að mati varnaraðila á tilboði hagsmunaaðila hafi verið ábótavant. Bjóðendum hafi verið gefinn 12 mánaða aðlögunartími í grein 2.1.2 í útboðslýsingu til þess að uppfæra OCIT-O búnaðinn svo tryggt sé að hann eigi snurðulaus samskipti við þann búnað sem sé fyrir hjá varnaraðila, en kærandi telji næsta víst að hagsmunaaðili hafi ekki sýnt fram á það í útboðsferlinu að hann uppfylli þessi skilyrði útboðslýsingar, svo tryggt sé að búnaður hans geti tengst miðlægri stýritölvu og forgangskerfi borgarinnar. Þá sé óljóst þrátt fyrir 12 mánaða aðlögunartíma hvenær uppfært verði í OCIT-O V3 og hverjir eiginleikar uppfærslunnar verði.

Það sé ekki í samræmi við lög nr. 120/2016 að kaupandi láti hjá líða að ganga úr skugga um hvort boðinn búnaður uppfylli raunverulega þá tæknilýsingu sem útboðið grundvallist á, sbr. 49. gr. laganna. Þvert á móti hvíli skylda á kaupanda að tryggja að tilboð uppfylli kröfur, skilyrði og viðmið, sem fram komi í útboðsgögnum áður en ákvörðun um gerð samnings sé tekin, sbr. 1. mgr. 66. gr. laga nr. 120/2016. Þá skuli kaupandi haga forsendum fyrir vali tilboðs þannig að virk samkeppni sé sem best tryggð en kaupandi verði að geta sannreynt upplýsingar frá bjóðendum til að meta hversu vel tilboðin uppfylli forsendur útboðsgagna, sbr. 6. mgr. 79. gr. laganna. Þessar kröfur taki til allra þátta útboðsskilmála, einnig hvort raunhæft sé að bjóðandi uppfylli kröfur á aðlögunartíma.

Þá sé það brot á aðalmarkmiði laganna, um að tryggja jafnræði og efla virka samkeppni, að taka ákvörðun um að ganga að tilboði eins fyrirtækis og semja við það en treysta svo á, og jafnvel gera við fyrirtækið samninga um, að ef búnaðurinn reynist svo á einhvern hátt ekki uppfylla tæknikröfur útboðsins, t.a.m. með því að hann geti ekki tengst núverandi kerfi umferðarstýringar, þá sé það á ábyrgð fyrirtækisins að bæta úr með varanlegum lausnum og bera kostnað af vinnu í tengslum við það. Kærandi bendi sérstaklega á þetta þar sem fyrir liggi að Hafnarfjarðarbær hafi kosið að fara þessa leið með samningum við hagsmunaaðila í kjölfar verðfyrirspurnar árið 2022, sem að mati kæranda bendi til þess að bærinn og ráðgjafar hans efist um hvort framboðinn búnaður hagsmunaaðila uppfylli gerðar kröfur.

Það sé lögbundið verkefni varnaraðila að ganga úr skugga um að það tilboð sem lagt sé til að samið sé um uppfylli útboðsskilmála, ekki síst tæknilýsingar. Þrátt fyrir þrýsting um að hleypa nýjum aðilum inn í viðskipti um gönguljós í Reykjavík eða taka lágum tilboðum, þá geti varnaraðili ekki vikist undan þeirri skyldu sinni með því að slá matinu á frest og leggja þess í stað ábyrgð á seljandann að leysa þau vandamál sem af því kunna að hljótast að boðinn búnaður uppfylli ekki tæknilýsingu. Þá liggi fyrir að með því að hleypa tilteknum bjóðanda þannig inn í samningsferli, með loforði um að hann leysi síðar vandkvæði af ófullnægjandi búnaði, sé grafið undan tilgangi útboða og aðalmarkmiði þeirra um jafnræði bjóðenda. Sé þá ónefnt það hlutverk varnaraðila að tryggja öryggi gönguljósa, sem byggir ekki síst á traustu samspili við þau kerfi sem fyrir séu.

Í því útboðsferli sem hér um ræði hafi átt að meta hvort framboðinn búnaður uppfyllti tæknilýsingu eftir opnun síðari tilboða 24. maí 2023. Samkvæmt bréfi umhverfis- og skipulagssviðs varnaraðila þann 26. maí 2023 hafi á þeim degi verið lagt til að samið yrði við hagsmunaaðila. Miðað við þann hraða sem hafi verið á útboðsferlinu eftir opnun síðari tilboða, telji kærandi ólíklegt að gaumgæfilegt mat hafi farið fram á því hvort búnaður hagsmunaaðila uppfylli tæknilýsingu. Telji kærandi því að tilboð hagsmunaaðila hafi falið í sér verulega fyrirvara og frávik frá ákvæðum útboðsgagna. Því telji kærandi að bæði að matsferlið hafi verið andstætt lögum og útboðsskilmálum auk þess sem tilboðið hafi ekki staðist þær kröfur sem útboðsgögnin geri, og hafi því verið ógilt samkvæmt 1. mgr. 81. gr. laga nr. 120/2016.

Kærandi byggir jafnframt á því að tilboð hagsmunaaðila sé óeðlilega lágt í skilningi laga nr. 120/2016. Varnaraðila hafi því borið að skoða það sérstaklega og óska skýringa á fjárhæð tilboðsins eða, eftir atvikum, hafna tilboðinu, sbr. 1. mgr. 81. gr. laga nr. 120/2016. Í málinu liggi fyrir að kostnaðaráætlun varnaraðila hafi numið 26.750.000 krónum. Upphaflegt tilboð hagsmunaaðila hafi numið 75% af kostnaðaráætlun en eftir viðræður í þrepi II hafi fjárhæðin lækkað um þriðjung og síðara tilboð hagsmunaaðila því numið undir 50% af kostnaðaráætlun. Slík lækkun verði að teljast mjög óvenjuleg og ljóst að tilboðið sé orðið óeðlilega lágt í skilningi fyrrnefnds ákvæðis laga nr. 120/2016. Rétt sé að hafa í huga að tilboð kæranda hafi verið um þremur milljónum króna hærra en síðara tilboð hagsmunaaðila, en kærandi hafi áratuga reynslu af innflutningi og sölu, uppsetningu og framkvæmd búnaðar af því tagi sem um ræði, og sé sá aðili sem hafi sett upp þá stýritölvu sem aðilar þurfi að tengjast til að uppfylla öryggiskröfur. Kostnaður kæranda af þeim tengingum, þjálfun starfsfólks og öðru tengdu uppsetningu sé því mun lægri en hjá bjóðendum sem nú hasli sér völl á þessum markaði. Kærandi velti fyrir sér hvort um félagsleg undirboð sé að ræða í þeim eina tilgangi að komast inn á markaðinn, en slíkt feli ávallt í sér röskun á samkeppni og brot gegn jafnræði fyrirtækja.

Ekki fáist séð að varnaraðili hafi sinnt þeirri skyldu sinni, sem mælt sé fyrir um í 81. gr. laga nr. 120/2016, og óskað skýringa og metið sérstaklega þær upplýsingar sem lagðar séu fram af hálfu bjóðanda vegna hins lága tilboðs. Síðara tilboð hagsmunaaðila virðist hafa verið opnað 24. maí 2023 og aðeins tveimur dögum síðar hafi verið lagt til að semja við hagsmunaaðila. Telji kærandi að varnaraðili hafi farið á svig við skyldur sínar samkvæmt 81. gr. laga nr. 120/2016 og ekki metið tilboð hagsmunaaðila í samræmi við skyldur er varði óeðlilega lág tilboð. Þá telur kærandi að fullyrðingar varnaraðila um að OCIT-O v3 verði bætt við sem samskiptastaðli við STREAM forgangskerfið í nálægri fjarlægt standist ekki.

III

Varnaraðili krefst þess að kröfum kæranda verði vísað frá kærunefnd útboðsmála og byggir á því að kæra málsins sé of seint fram komin, sbr. 1. mgr. 106. gr. laga nr. 120/2016. Málatilbúnaður kæranda byggi á því að tilboð hagsmunaaðila hafi ekki uppfyllt áskilnað greinar 2.1.2 í útboðslýsingu þar sem þeir stýrikassar sem hann hafi boðið geti ekki uppfyllt tæknilegar kröfur ákvæðisins. Bendir varnaraðili á að í framkvæmd kærunefndar útboðsmála hefur nefndin lagt áherslu á að bjóðendur hafi skamman frest til þess að kynna sér útboðsgögn eftir að þau hafi verið gerð aðgengileg og þar til kærufrestur vegna athugasemda sem varða efni þeirra byrjar að líða, sbr. t.d. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 24/2021. Ef bjóðandi í opinberum innkaupum sé þeirrar skoðunar að skilmáli útboðsgagna sé ólögmætur verði hann því að beina kæru til nefndarinnar innan kærufrests og geti ekki borið því við eftir opnun tilboða að víkja beri skilmálunum til hliðar, sbr. t.d. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 7/2021. Það sama eigi við um gildi tilboða annarra bjóðenda í útboði sem kærandi máls telji að geti ekki uppfyllt kröfur útboðsgagna og kæranda hafi mátt vera kunnugt um.

Umrædda kröfu sé að finna í útboðslýsingu sem hafi verið birt 29. mars 2023 og hinn 27. apríl hafi tilboð á þrepi I verið opnuð og þannig upplýst um alla bjóðendur í útboðinu. Kærandi telji sig búa yfir upplýsingum um að hagsmunaaðili geti ekki uppfyllt kröfu greinar 2.1.2 útboðslýsingar með þeim búnaði sem félagið hafi boðið. Frá upphafi útboðsins hafi legið fyrir þær kröfur sem kærandi byggi nú á að hagsmunaaðili uppfylli ekki og frá 27. apríl 2023 hafi kærandi vitað eða mátt vita að hagsmunaaðili væri þátttakandi í útboðinu. Þrátt fyrir það hafi engar athugasemdir verið gerðar við þátttöku hagsmunaaðila í útboðinu fyrr en með kæru 9. júní 2023. Þá hafi verið liðinn kærufrestur samkvæmt 1. mgr. 106. gr. laga nr. 120/2016, og skipti engu þótt kærandi krefjist ógildingar á þeirri ákvörðun að ganga að tilboði hagsmunaaðila þar sem sú krafa lúti allt að einu að atriðum sem hafi legið ljós fyrir í síðasta lagi 27. apríl 2023.

Til vara krefst varnaraðili þess að öllum kröfum kæranda verði hafnað. Varnaraðili vísar til þess að samkvæmt grein 2.1.2 í útboðslýsingu skuli stýriskassi bjóðenda geta tengst miðlægri stýritölvu umferðarljósa (MSU) varnaraðila og Vegagerðarinnar, og skuli sú tenging fara í gegnum OCIT-O V3 profile 4 (eða nýrra) eða Canto v1.3 (eða nýrra) vegna forgangskerfis neyðarbíla og almenningsvagna. Heimilt sé að notast við OCIT-O V2 samskiptastaðal svo lengi sem stýriskassinn verði uppfærður í OCIT-O V3 profile 4 af bjóðanda innan 12 mánaða frá því bindandi samningur hefur komist á, kaupanda að kostnaðarlausu. Varnaraðili bendir á að það hafi ekki verið ófrávíkjanleg krafa útboðslýsingar að stýriskassi gæti tengst miðlægri stýritölvu umferðarljósa í gegnum OCIT-O V3 við endanlegt samþykki tilboðs. Ástæða aðlögunartímans sé sú að OCIT-O V3 profile 4 sé nýleg uppfærsla OCIT samskiptastaðalsins og sé því bæði fyrirtækjum og kaupendum gefinn sanngjarn frestur til að aðlaga búnað sinn að uppfærðum staðli. Hagsmunaaðili hafi lagt fram með tilboði sínu skjöl sem sýni fram á að stýrikassar félagsins geti tengst miðlægri stýritölvu umferðarljósa í gegnum OCIT samskiptastaðla, þ.e. Cross RS4 stýrikassa. Í yfirlýsingu frá Ulm í Þýskalandi, sem hagsmunaaðili hafi lagt fram með tilboði sínu, sé sérstaklega tekið fram að umræddir stýrikassar séu tengdir miðlægri stýritölvu borgarinnar í gegnum OCIT-O V2 samskiptastaðal. Því uppfylli hagsmunaaðili kröfu greinar 2.1.2 í útboðslýsingu og hafi ekki verið sýnt fram á annað í málinu.

Játa verði kaupendum svigrúm við að ákvarða hvaða kröfur til tæknilegra eiginleika vara beri að gera hverju sinni samkvæmt útboðsgögnum, þó þannig að gætt sé að markmiðum og meginreglum laga nr. 120/2016, sbr. 1. og 15. gr. laganna. Varnaraðili hafi ákveðið að gefa bjóðendum færi á að aðlaga þá stýrikassa sem þeir hygðust bjóða uppfærðum OCIT samskiptastaðli. Fyrir því séu málefnalegar ástæður sem ekki hafi verið bornar brigður á.

Þá bendir varnaraðili á að starfsmaður hans hafi spurt starfsmann framleiðandans Yunex 10. febrúar 2022, í tengslum við rekstur stýritölvunnar, hvort OCIT-O V3 yrði bætt við sem samskiptastaðli við STREAM í náinni framtíð. Í svari starfsmanns Yunex, dags. 22. febrúar 2022, hafi komið fram að OCIT-O V3 hefði verið innleiddur fyrir SCALA 8.3 og STREAM 3.3. Af þessu sé ljóst að ekki sé fullt samræmi í svörum framleiðandans Yunex, en rétt sé að geta þess að í kröfu 2.1.2 í útboðslýsingu hafi ekki verið tilgreint sérstaklega að stýrikassar ættu að geta tengst STREAM. Telji varnaraðili samkvæmt framangreindu að tilboð hagsmunaaðila hafi uppfyllt kröfur útboðslýsingar og hafi átt hagkvæmasta gilda tilboðið þar sem hann hafi boðið lægsta verðið. Varnaraðila hafi því verið rétt og skylt að samþykkja tilboð félagsins í útboðinu.

Varnaraðili telur jafnframt að hann hafi lagt fullnægjandi mat á tilboð hagsmunaaðila, enda sé engin krafa um það í lögum um opinber innkaup um lágmarkstíma yfirferðar á tilboðum, heldur sé lagt í hendur kaupanda að taka þann tíma sem hann telur sig þurfa til að meta gildi tilboða innan gildistíma þeirra. Bendir varnaraðili á að útboðið hafi verið framkvæmt í þrepum og að loknu þrepi I hafi varnaraðili farið yfir tilboð bjóðenda með tilliti til hæfis, fjárhags- og tæknikrafna. Að lokinni þeirri yfirferð hafi verið ljóst að einungis fáein atriði hafi staðið eftir út af hjá bjóðendum varðandi kröfur útboðslýsingar og hafi þau atriði verið rædd á fundum með bjóðendum í þrepi II. Að öðru leyti hafi endanleg tilboð bjóðenda verið sams konar tilboðum þeirra á þrepi I. Af þessum sökum hafi verið unnt að ljúka yfirferð á endanlegu tilboði hagsmunaaðila á skömmum tíma.

Varnaraðili hafnar jafnframt því að tilboð hagsmunaaðila hafi verið óeðlilega lágt. Samkvæmt 1. mgr. 81. gr. laga nr. 120/2016 þá skuli kaupandi óska eftir að bjóðandi skýri verð eða kostnað sem fram komi í tilboði ef að það virðist óeðlilega lágt miðað við verk, vöru eða þjónustu. Í ákvæðinu séu einnig nefnd atriði sem skýringar bjóðanda geti einkum varðað. Þá samkvæmt 2. mgr. sama ákvæðis skuli kaupandi meta upplýsingar sem bjóðandi leggi fram og megi einungis hafna tilboði á þeim grundvelli að það sé óeðlilega lágt ef þau sönnunargögn sem lögð séu fram skýri ekki með viðunandi hætti hið lága verð, að teknu tilliti til þeirra atriða sem nefnd séu í 1. mgr. 81. gr. laga nr. 120/2016. Af texta 1. mgr. ákvæðisins verði ráðið að skyldubundið mat sé lagt á herðar kaupanda að óska eftir skýringum ef fjárhæð tilboðs virðist við fyrstu sýn vera óeðlilega lágt. Slíkt mat skuli ráðast af atvikum og aðstæðum hverju sinni og gildi engin föst viðmið um slíkt, sbr. t.d. úrskurð kærunefndar útboðsmála í máli nr. 19/2022. Varnaraðili hafi óskað eftir skýringum á fjárhæð tilboðs hagsmunaaðila 30. maí 2023. Skýringar hafi borist samdægurs þar sem útskýrt hafi verið að félagið hafi fengið búnað frá framleiðanda á sérlega hagstæðum kjörum og að felldir hefðu verið niður tilteknir kostnaðarliðir. Varnaraðili hafi tekið þessar skýringar gildar og ekkert hafi komið fram sem bendir til þess að þær séu rangar. Varnaraðili bendi jafnframt á að ekki sé ýkja mikill munur á fjárhæðum tilboða bjóðenda þannig að tilboð hagsmunaaðila hafi að því leyti verið mjög frábrugðið öðrum tilboðum í útboðinu.

Varnaraðili krefst þess jafnframt að kærandi verði úrskurðaður til greiðslu málskostnaðar á grundvelli síðari málsliðar 3. mgr. 111. gr. laga nr. 120/2016. Kæran sé að mati varnaraðila bersýnilega tilefnislaus, en sýnt hafi verið fram á að tilboð hagsmunaaðila sé gilt og kærufrestur hafi verið liðinn þegar kæra hafi borist. Hafi kæranda mátt vera það ljóst er hann kærði málið til kærunefndar útboðsmála.

Vegagerðin lagði fram athugasemdir í málinu 28. júní 2023. Þar kemur fram að varnaraðili, Reykjavíkurborg, hafi annast og verið í forsvari fyrir umrædd innkaup af hálfu kaupenda í umræddu útboði. Að höfðu samráði við lögmann borgarinnar hafi það verið skilningur beggja aðila að borgin myndi skila greinargerð af hálfu varnaraðila, en Vegagerðin gæti fyrir sitt leyti lagt fram sínar athugasemdir teldi hún þörf á viðbótum. Vegagerðin taki undir og geri að sínum kröfur, málsástæður og lagarök varnaraðila, sem fram komi í greinargerð borgarinnar 22. júní 2023. Vegagerðin telji ekki þörf á að frekari athugasemdum á þessu stigi málsins.

Hagsmunaaðili tekur í athugasemdum sínum undir með sjónarmiðum og málsástæðum varnaraðila, þ.m.t. um frávísun á öllum kröfum kæranda, enda hafi kærufrestur verið liðinn þegar kæra hafi borist kærunefnd útboðsmála. Fullyrðingum kæranda sé alfarið hafnað um að sá búnaður sem hagsmunaaðili hafi boðið standist ekki kröfur útboðsgagna. Þær fullyrðingar fái ekki stoð í gögnum málsins. Þá séu skilmála 12 mánaða aðlögunartíma vegna uppfærslna eðlilegir og sanngjarnir og hafi gert bjóðendum kleift að gera tilboð á jafnræðisgrundvelli. Hafi kærandi talið að þessi fyrirmæli í skilmálum útboðsgagna færu í bága við lög nr. 120/2016 hafi kæranda borið þá þegar að gera athugasemdir eða kæra skilmálana til kærunefndar útboðsmála. Hagsmunaaðili hafni því jafnframt sem röngu og ósönnuðu að tilboð hans hafi verið óeðlilega lágt. Hagsmunaaðili hafi lagt fram fullnægjandi skýringar á fjárhæð tilboðsins þegar eftir því hafi verið óskað. Verði einnig að hafa í huga að næst lægsta tilboðið hafi verið litlu hærra en tilboð hagsmunaaðila, auk þess sem tilboð kæranda hafi verið vel undir kostnaðaráætlun.

IV

Kæra málsins barst á lögbundnum biðtíma samkvæmt 1. mgr. 95. gr. reglugerðar nr. 340/2017 og hafði því í för með sér sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar samkvæmt 1. mgr. 107. gr. laga nr. 120/2016, sbr. 1. mgr. 9. gr. sömu laga. Í 1. mgr. 107. gr. laganna kemur fram að ef ákvörðun um val tilboðs er kærð innan lögboðins biðtíma sé gerð samnings óheimil þar til kærunefnd útboðsmála hefur endanlega leyst úr kærunni. Samkvæmt 2. mgr. sama ákvæðis getur kærunefnd, hvort heldur að kröfu varnaraðila eða að eigin frumkvæði, ákveðið að aflétta banni við samningsgerð, en við slíka ákvörðun gilda ákvæði 110. gr. eftir því sem við á. Í því felst að einungis á að viðhalda stöðvun hafi verulegar líkur verið leiddar að broti gegn lögum um opinber innkaup eða reglum settum samkvæmt þeim við tiltekin innkaup sem leitt getur til ógildingar ákvörðunar eða annarra athafna varnaraðila.

Varnaraðili heldur því fram að kærufrestur í málinu hafi verið liðinn við móttöku kæru kæranda og vísar til þess að við opnun tilboða 27. apríl 2023 hafi legið fyrir sá búnaður sem hver og einn bjóðenda byði í hinu kærða samkeppnisútboði. Telur varnaraðili að hið sama gildi um það og um kærufrest vegna útboðsskilmála, sem sé 20 dagar frá því að aðili vissi eða hafi mátt vita um þá útboðsskilmála sem hann telji ólögmæta. Kröfu varnaraðila verður að skilja sem svo, að kærandi hafi átt að beina kæru til kærunefndar útboðsmála vegna tilboðs hagsmunaaðila strax á fyrstu stigum útboðsins og eigi síðar en 20 dögum eftir að tilboð voru opnuð 27. apríl 2023. Á það verður ekki fallist, enda lýtur krafa kæranda ekki að meintu ólögmæti útboðsskilmála heldur að því hvort búnaður hagsmunaaðila uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í útboðslýsingu. Þá verður ekki lögð sú krafa á bjóðendur í opinberum innkaupum að þeir kæri tilboð annarra bjóðenda innan 20 daga frá opnun þeirra sökum þess að þeir telji að tilboð annarra uppfylli ekki kröfur útboðsgagna. Verður slíkri túlkun ekki fundinn staður í 1. mgr. 106. gr. laga nr. 120/2016 um kærufrest né öðrum ákvæðum laganna. Verður því að hafna þessum sjónarmiðum varnaraðila.

Varnaraðili boðaði til hins kærða útboðs í mars 2023. Í titli útboðslýsingar er greint frá því að um sé að ræða samkeppnisútboð, sbr. 36. gr. laga nr. 120/2016. Af hálfu kæranda hafa að því er séð verður ekki verið bornar brigður á að varnaraðila hafi verið heimilt að viðhafa þetta innkaupaferli um hin fyrirhuguðu innkaup. Þá eru heldur ekki að því er séð verður af hálfu kæranda bornar brigður á að áfangaskipting innkaupaferlisins hafi samræmst þeim reglum sem um hana gilda.

Kærandi byggir kröfur sínar á hinn bóginn á því að framboðinn stýrikassi hagsmunaaðila uppfylli ekki kröfur útboðslýsingar, en kærandi kveðst hafa upplýsingar um það að búnaður hagsmunaaðila, sem framleiddur er af fyrirtækinu Cross, hafi hvergi verið tengdur forgangskerfi STREAM, auk þess sem Yunex hafi ekki átt í samvinnu við Cross um slíka tengingu.

Í 1. mgr. 49. gr. kemur fram að tæknilýsingar skulu vera í útboðsgögnum. Í tæknilýsingu skuli koma fram hvaða eiginleika verk, vara eða þjónusta þurfi að uppfylla. Þessir eiginleikar geti vísað til sérstaks ferlis eða aðferðar við framleiðslu eða afhendingu viðkomandi verka, vara eða þjónustu eða til sérstaks ferlis á öðru stigi vistferils þeirra, jafnvel þótt slíkir þættir séu ekki hluti af þeim, að því tilskildu að þeir tengist efni samningsins og séu í réttu hlutfalli við verðgildi hans og markmið. Í 3. mgr. 49. gr. segir svo að tæknilýsingar skulu veita fyrirtækjum jöfn tækifæri og þær megi ekki leiða til ómálefnalegra hindrana á samkeppni við opinber innkaup.

Í grein 2.1.2.1 í útboðslýsingu kemur fram að framboðinn stýrikassi skuli geta tengst miðlægri stýritölvu umferðarljósa (MSU) kaupanda, þ.e. varnaraðila, og skuli sú tenging fara í gegnum OCIT-O V3 profile 4 (eða nýrra) eða Canto v1.3 (eða nýrra) vegna forgangskerfis neyðarbíla og/eða almenningsvagna. Heimilt sé að notast við OCIT-O V2 svo lengi sem stýrikassinn verði uppfærður í OCIT-O V3 profile 4 af bjóðanda, innan 12 mánaða frá því að bindandi samningur er kominn á, kaupanda að kostnaðarlausu.

Kærunefnd útboðsmála hefur kynnt sér tilboð hagsmunaaðila í málinu. Meðal gagna sem fylgdu tilboði hagsmunaaðila er lýsing framleiðandans Cross á þeim stýrikassa sem deilt er um, þ.e. Cross RS 4S. Þar kemur meðal annars fram að hann sé „OCIT compatible“ sem virðist benda til þess að stýrikassi hagsmunaaðila geti vissulega tengst miðlægri stýritölvu í gegnum OCIT samskiptastaðla. Jafnframt fylgdi með tilboði hagsmunaaðila yfirlýsing frá borginni Ulm í Þýskalandi, sem dagsett er 17. september 2020. Þar kemur fram að stýrikassi Cross RS 4S hafi verið settur upp á sex stöðum í borginni. Verk þetta hafi innifalið í sér afhendingu, uppsetningu og gagnsetningu búnaðarins á sex gatnamótum og að stýrikassarnir hafi verið tengdir viðeigandi búnaði sem veitir almenningssamgöngum forgang, auk þess sem stýrikassarnir séu tengdir við Sitraffic Scala í gegnum OCIT 2.0. Í útboðslýsingu var ekki séð að tilgreint hafi verið sérstaklega að stýrikassarnir ættu að geta tengst forgangskerfinu STREAM, svo sem kærandi heldur fram. Að virtum gögnum málsins og eins og mál þetta liggur fyrir nú, þykir því mega fallast á það mat varnaraðila að hagsmunaaðili hafi nægjanlega sýnt fram á það með tilboði sínu að hinn boðni búnaður uppfylli kröfu greinar 2.1.2 í útboðslýsingu um mögulega tengingu við miðlæga stýritölvu umferðarljósa varnaraðila. Þá verður á þessu stigi ekki dregin í efa geta hagsmunaaðila til að uppfæra framboðinn búnað innan þess aðlögunartíma sem miðað var við í útboðsgögnum. Virðist því á þessu stigi máls sem ekki séu nægjanleg efni til að fallast á þann málatilbúnað kæranda að tilboð hagsmunaaðila samrýmist ekki útboðsgögnum.

Kærandi ber einnig fyrir sig að mat varnaraðila á tilboði hagsmunaaðila hafi verið ábótavant og bendir í því sambandi á að aðeins tveir dagar hafi liðið frá því að endanleg tilboð voru opnuð og þar til varnaraðili lagði til að samþykkt yrði að ganga til samninga við hagsmunaaðila. Í þessu sambandi þykir þurfa að líta til þess að hið kærða samkeppnisútboð fór fram þannig að því var skipt í nokkur þrep og hefur þeim þeim þegar verið lýst. Að mati kærunefndar útboðsmála þykir eins og málið liggur fyrir nú mega miða við að varnaraðili hafi lagt fullnægjandi mat á tilboð allra bjóðenda í hinu kærða útboði, auk þess sem fundað var með öllum bjóðendum þar sem óskað var frekari skýringa á tilboðum þeirra og þeim veitt tækifæri á að endurbæta tilboð sín.

Þá hefur kærandi borið því við að tilboð hagsmunaaðila hafi verið óeðlilega lágt, en það hafi lækkað úr 19.996.095 krónum á þrepi I í útboðinu niður í 13.326.515 krónur á þrepi II. Kostnaðaráætlun varnaraðila hafi hins vegar verið 26.750.000 krónur. Samkvæmt 1. mgr. 81. gr. laga nr. 120/2016 ber kaupanda að óska eftir því að bjóðandi skýri verð eða kostnað sem fram komi í tilboði ef tilboð virðist óeðlilega lágt miðað við verk, vöru eða þjónustu og geta skýringarnar einkum varðað þau atriði sem eru tilgreind í a- til f-lið 1. mgr. ákvæðisins. Í 2. mgr. 81. gr. kemur fram að kaupandi skuli meta upplýsingarnar sem lagðar eru fram með viðræðum við bjóðanda og aðeins megi hafna tilboði á þessum grunni ef sönnunargögnin sem lögð eru fram skýra ekki með viðunandi hætti hið lága verð eða kostnað sem lagður er til, að teknu tilliti til þeirra atriða sem um geti í 1. mgr. í 3. mgr. 81. gr. er mælt fyrir um að kaupandi skuli hafna tilboði komist hann að þeirri niðurstöðu að tilboð sé óeðlilega lágt vegna þess að það sé ekki í samræmi við skyldur d-lið 1. mgr. 81. gr., það er í samræmi við gildandi ákvæði kjarasamninga og löggjafar um umhverfisvernd, félagsleg réttindi og um vinnuvernd og vinnuskilyrði á staðnum þar sem framkvæmd verks, afhending vöru eða veiting þjónustu fer fram.

Af framangreindu ráðið verður ráðið að skyldubundið mat er lagt í hendur á kaupanda að kalla eftir skýringum og viðræðum við þann bjóðanda sem býður í verk, vöru eða þjónustu sem virðist við fyrstu sýn vera óeðlilega lágt, sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 7. mars 2022 í máli nr. 44/2021. Af texta 81. gr. laga nr. 120/2016 verður jafnframt ráðið að niðurstaða þessa mats ráðist af atvikum og aðstæðum hverju sinni og að engin föst viðmið gildi um hvenær tilboð telst óeðlilega lágt í skilningi ákvæðisins. Í þessu samhengi þykir einnig mega hafa til hliðsjónar athugasemdir í greinargerð um 73. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 84/2007 um opinber innkaup. Í athugasemdunum kemur meðal annars fram að almennt sé óheimilt að notast við fastan mælikvarða við mat á óeðlilega lágum tilboðum, enda útiloki slík aðferð í raun að bjóðandi geti fært rök fyrir tilboðsfjárhæðinni. Þannig sé t.d. óheimilt að telja öll tilboð, sem víki meira en 10% frá meðaltalsverði allra framkominna tilboða, óeðlilega lág án frekari skoðunar, sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 27. febrúar 2023 í máli nr. 25/2022.

Samkvæmt gögnum málsins óskaði varnaraðili eftir því við hagsmunaaðila 30. maí 2023 að veittar yrðu skýringar á lækkun tilboðs félagsins með vísan til 81. gr. laga nr. 120/2016. Þann sama dag færði hagsmunaaðili fram þær skýringar að ástæða lækkunarinnar hafi verið sú að tekist hafi að ná betri samningum við birgja hagsmunaaðila vegna komandi útboða. Þessum samningum hafi ekki verið lokið þegar tilboðsfrestur á þrepi I hafi runnið út, en það hafi tekist þegar bjóðendur fengu tækifæri til þess að skila inn uppfærðu tilboði í þrepi II. Auk þess hafi birgi hagsmunaaðila fellt út kostnaðarlið vegna forritunar stýrikassana fyrir þetta útboð.

Samkvæmt framangreindu þykir mega fallast á að varnaraðili hafi uppfyllt skyldur sínar samkvæmt 1. og 2. mgr. 81. gr. laga nr. 120/2016 með því að kalla eftir skýringum frá hagsmunaaðila í ljósi þess hve lágt tilboð félagsins var. Í ljósi þess og með vísan til svars hagsmunaaðila þykir mega líta svo á, að svo komnu máli, að hagsmunaaðili hafi fært fram fullnægjandi skýringar á tilboðsfjárhæð félagsins.

Samkvæmt öllu framangreindu og að virtum fyrirliggjandi gögnum og málatilbúnaði aðila að öðru leyti þykir mega miða við, eins og málið liggur fyrir nú, að ekki hafi verið leiddar verulegar líkur að broti gegn lögum nr. 120/2016 sem leitt geti til ógildingar ákvörðunar eða annarra athafna varnaraðila. Verður því að fallast á kröfur varnaraðila um að aflétta stöðvun samningsgerðar í hinu kærða útboði, sbr. 2. mgr. 107. gr., sbr. 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016.

Ákvörðunarorð

Aflétt er stöðvun samningsgerðar vegna útboðs varnaraðila, Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar, nr. 15789 auðkennt „Endurnýjun gönguljósa í Reykjavík“.


Reykjavík, 1. september 2023


Reimar Pétursson

Kristín Haraldsdóttir

Auður FinnbogadóttirÚrskurðir, ákvarðanir og aðrar úrlausnir sem birtast á vef Stjórnarráðsins eru á ábyrgð viðkomandi stjórnvalds. 
Stjórnarráðið ber ekki ábyrgð á efni frá sjálfstæðum stjórnvöldum umfram það sem leiðir af lögum.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum