Hoppa yfir valmynd

Samstarfssjóður við atvinnulíf um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Vegna COVID-19 heimsfaraldurs hefur umsóknarfrestur í Samstarfsjóð við atvinnulífið um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verið framlengdur til 12. maí nk.

Hefur þitt fyrirtæki áhuga á að leggja sitt af mörkum til að ná heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna  um sjálfbæra þróun og á sama tíma sækjast eftir nýjum viðskiptatækifærum og aukinni samkeppnishæfni? Samstarfssjóðurinn skapar ný tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf.

Utanríkisráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki sem veittir eru úr Samstarfssjóði við atvinnulíf um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna vegna samstarfsverkefna í þróunarlöndum.

Um framlögin

Hlutverk sjóðsins er að hvetja til þátttöku og framlags atvinnulífs til  þróunarsamvinnu. Markmiðið er að draga úr fátækt og styðja við atvinnusköpun og sjálfbæran vöxt í fátækum ríkjum heims í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Veitt verða framlög til samstarfsverkefna er koma til framkvæmdar í lágtekju- og lág millitekjuríkjum auk há millitekju smáeyþróunarríkja sem eru á lista Þróunarsamvinnunefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (DAC) um viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar fyrir árið 2020. Listi yfir gjaldgeng lönd er að finna á heimasíðu utanríkisráðuneytisins.  

Styrkt verkefni skulu vera til hagsbóta í viðkomandi landi og stuðla að atvinnusköpun og sjálfbærum vexti í fátækum ríkjum heims.  Sérstök áhersla er lögð á atvinnusköpun kvenna og að verkefnin hafi jákvæð umhverfisáhrif.

Að þessu sinni verður líka boðið upp á að sækja um forkönnunarstyrki (e. prefeasibility). Styrkirnir verða 5 talsins og er ætlað að styðja við hugmyndir eða verkefni á frumstigi sem geta leitt af sér stærra þróunarverkefni sbr. „Fræ“ fyrirtækjastyrki hjá tækniþróunarsjóði Rannís.

Við mat á umsóknum verður stuðst við viðeigandi matsform sem eru að finna á heimasíðu utanríkisráðuneytisins.

Styrkhæfir aðilar

Styrkveitingar úr sjóðnum eru takmarkaðar við atvinnulíf og umsækjendur geta einvörðungu verið opinberlega skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, til að mynda einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir.

Verkefni þurfa að vera framkvæmd í samvinnu við samstarfsaðila í tilteknu þróunarlandi. Einnig geta fleiri samstarfsaðilar, s.s. háskólar og félagasamtök, komið að verkefninu.

Helstu skilyrði sem umsækjandi þarf að uppfylla til að teljast styrkhæfur:

  • Fyrirtæki skulu hafa starfað í a.m.k. eitt ár;
  • staðfesting fyrirtækjaskrár um löglega skráningu fyrirtækis;
  • ársreikningur staðfestur af löggildum endurskoðanda;
  • staðfest gögn um að fyrirtæki sé í skilum með opinber gjöld og lífeyrisgreiðslur;
  • stefna varðandi samfélagslega ábyrgð og/eða siðareglur;
  • reynsla og kunnátta við framkvæmd sambærilegra verkefna, einkum í þróunarlöndum.

Umsækjendur þurfa uppfylla þær kröfur um meðferð og vörslu fjármuna á sviði þróunarsamvinnu sem Ríkisendurskoðun gerir.

Styrkfjárhæðir í boði

Til úthlutunar að þessu sinni eru allt að 100 m.kr. Hámarksfjárhæð til einstakra verkefna er allt að 200.000 evrur yfir þriggja ára tímabil. Heimilt er að veita styrk til sama verkefnis til allt að þriggja ára, með fyrirvara um fjárheimildir fjárlaga hvers árs. Styrkfjárhæð getur numið allt að 50% af heildarkostnaði verkefnis. Tryggja þarf fylgni við ríkisaðstoðarreglur EES-samningsins eftir því sem við á og hafi styrkþegi hlotið ríkisstyrk á sama tímabili, annars staðar frá, þá lækkar veittur styrkur sem því nemur.

Forkönnunarstyrkir geta numið allt að 2 milljónum króna og gilda ofangreind ákvæði um styrkhæfa aðila og 50% kostnaðarhlutdeild.

Atriði sem þurfa að koma fram í umsókn

Vísað er í reglur utanríkisráðuneytisins um úthlutun á styrkjum úr Samstarfssjóði við atvinnulíf um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Í umsókn skal umsækjandi meðal annars lýsa með greinargóðum hætti markmiðum verkefnis sem liggur til grundvallar umsókn, áætlun um framkvæmd þess og tíma- og kostnaðaráætlun. Þá skal koma fram mat á áhrifum verkefnisins.

Umsækjendum er bent á að umsóknareyðublöð, reglur utanríkisráðuneytisins um styrkveitingar úr samstarfssjóðnum, matsviðmið og aðrar leiðbeiningar er að finna hér að neðan.

Úthlutun styrkja fer eftir þeim skilmálum sem fram koma í reglum ráðuneytisins og leiðbeiningum Ríkisendurskoðunar, sem finna má á ofangreindri heimasíðu.

Einungis umsóknir sem uppfylla skilyrði auglýsingar og úthlutunarskilmála verða teknar til greina.

Um styrkveitingar til samstarfsverkefna atvinnulífs gilda lög um opinber fjármál nr. 123/2015 og reglugerð nr. 642/2018 um styrkveitingar ráðherra.

Matshópur, tímafrestur og áætlaður afgreiðslutími

Utanríkisráðherra úthlutar styrkjum að fengnu áliti þriggja manna matshóps sem er skipaður tveimur óháðum sérfræðingum á sviði þróunarsamvinnu og fulltrúa utanríkisráðuneytisins.

Umsóknir þurfa að berast fyrir miðnætti 12. maí 2020 á netfangið [email protected] .

Áætlað er að niðurstöður ráðherra liggi fyrir haustið 2020.

Fyrirspurnir um sjóðinn skal senda á netfangið [email protected]. Frestur til að senda inn fyrirspurnir er til og með  5. maí 2020. Öllum spurningum verður svarað undir liðnum Spurt og svarað á þessum vef.

Gögn

Reglur og umsóknareyðublað:

Fylgiskjöl:

Spurt og svarað

Gerð er krafa um staðfestan ársreikning af löggiltum endurskoðenda í samræmi við 8. gr. laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu nr.121/2008 og leiðbeiningum Ríkisendurskoðunar um eftirlit með fjármunum, uppgjöri og áritun endurskoðenda í tengslum við þátttöku Íslands í sameiginlegum þróunarverkefnum. Samkvæmt Félagi löggiltra endurskoðenda um Áritanir og staðfestingar endurskoðenda getur áritun endurskoðenda verið mismunandi eftir því hvaða staðfesting frá endurskoðanda liggur að baki. Ársreikningar fyrirtækja (umsækjanda) verða skoðaðir m.t.t. stærðar styrkupphæðar sem sótt er um. 

B-hluta stofnanir, óháð því hvort þær eru á fjárlögum, geta ekki sótt um styrki úr sjóðnum. Þetta byggist á ákvæði 13. töluliðar 3. gr. laga nr. 123/2015 um opinber fjármál sem skilgreinir hugtakið "ríkisaðilar" með svohljóðandi hætti: "Aðilar sem fara með ríkisvald og þær stofnanir, sjóðir og fyrirtæki sem eru að hálfu eða meiri hluta í eigu ríkisins, sbr. 50. gr. Ríkisaðilar skiptast í A-, B- og C- hluta." Reglugerð nr. 642/2018, sem styrkjareglurnar sækja stoð sína í, er sett á grundvelli laga um opinber fjármál og því verður að líta til framangreindrar skilgreiningar við afmörkun á hugtakinu "ríkisaðili".

Gjaldgeng samstarfslönd eru lág- og lágmillitekjuríki samkvæmt lista OECD-DAC yfir viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar.

Mælanleg þróunaráhrif geta verið margvísleg. Aðalmálið er að þau séu skýrt skilgreind og hvernig verði sýnt fram á að þau hafi náðst í lok verkefnis.
Samkvæmt 4. gr. reglnanna geta eingöngu skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, t.a.m. einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir, sótt um styrk í sjóðinn. Þessar takmarkanir eiga hins vegar ekki við samstarfsaðila sem geta t.d. verið félagasamtök, háskólar, o.s.frv.

Til að vera tekin til greina verða öll gögn og upplýsingar, sbr. 5. grein reglnanna og lista fremst í umsóknareyðublaði, að berast með umsókn til sjóðsins. Hins vegar, ef umsækjandi nær ekki að verða sér úti um öll gögnin sem krafist er fyrir umsóknarfrestinn 4. janúar tekur sjóðurinn það til greina þar sem hátíðarnar koma inn í umsóknartímabilið. Það er því tillit tekið til ef umsókn er send inn og einhver fylgiskjöl vantar en gefa verður skýrt til kynna hvaða gögn munu berast seinna.  

Já, samkvæmt reglum sjóðsins (5. gr. e liður) þá þarf staðfestingu fyrirtækjaskrár um löglega skráningu fyrirtækis.
Íslenskt fyrirtæki getur sótt um styrk í samstarfi við skráð fyrirtæki á EES svæðinu, utan Íslands og fyrirtæki í lágtekjulandi. 

Reglur sjóðsins á ensku er nú hægt að finna undir Reglur og umsóknareyðublað á síðu sjóðsins.

Það er ekki nauðsynlegt fyrir fyrirtæki (umsækjanda) að vera með aðild UN Global Compact. Það nægir að fyrirtækið sé með undirritaða, af stjórn, yfirlýsingu um samfélagsábyrgð og ábyrga starfshætti. Það er svo á ábyrgð fyrirtækis að samstarfsaðili starfi samkvæmt yfirlýsingu fyrirtækisins um ábyrga viðskiptahætti.
Mexico ekki gjaldgengt samstarfsland þ.s. það telst hvorki vera lág- og lágmillitekjuríki né smáeyþróunarríki (SIDS) samkvæmt útgefnum lista Þróunarsamvinnunefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (DAC) um viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar fyrir árið 2020. Mexico er skilgreint sem há millitekjuríki og er ekki smáeyþróunarríki.

Eins og fram kemur í auglýsingu og reglum sjóðsins þá verða veitt framlög til samstarfsverkefna er koma til framkvæmda í lágtekju- og lág millitekjuríkjum auk há millitekju smáeyþróunarríkja á útgefnum lista DAC um viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar. Lágtekju- og lág millitekjuríkj er fyrsti og annan dálkur á lista DAC þ.e. Least Developed Countries og Lower Middle Income Countries. Gjaldgeng samstarfslönd til styrkveitingar úr Samstarfssjóðnum eru talin upp á lista yfir gjaldgeng samstarfslönd 2020 sem ráðuneytið gefur út og er birtur á heimasíðu sjóðsins.
Um forkönnunarstyrki gilda sömu reglur (nr.1080/2018) og fyrir almenna styrki úr Samstarfssjóði við atvinnulíf um heimsmarkmið SÞ. Forkönnunarstyrkir geta numið allt að 2 milljónum króna og styrkfjárhæð getur numið allt að 50% af heildarkostnaði verkefnis.

Samkvæmt 4. gr. reglnanna geta eingöngu skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, t.a.m. einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir, sótt um styrk í sjóðinn. Þessar takmarkanir eiga hins vegar ekki við samstarfsaðila sem geta t.d. verið félagasamtök, háskólar, o.s.frv. Styrkhæf verkefni þurfa að vera framkvæmd í samvinnu við samstarfsaðila í tilteknu þróunarlandi. Staðfest gögn frá samstarfsaðila sem og önnur gögn þurfa að vera til staðar til stuðnings umsóknar sbr. 5.gr. m.liðar. Hvað varðar 5.gr. f.liðar reglna þar sem fram kemur að ársreikningur umsækjanda skal staðfestur af löggiltum endurskoðenda nægir að ársreikningar minni fyrirtækja sé áritaður af löggildum endurskoðenda.

Notast skal við sama eyðublað fyrir forkönnunarstyrki og almenna styrki. Umsókn má vera fyllt út á ensku.
Hlutverk sjóðsins er að hvetja til þátttöku og framlags atvinnulífs til þróunarsamvinnu. Markmiðið er að draga úr fátækt og styðja við atvinnusköpun og sjálfbæran vöxt í fátækum ríkjum heims í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Styrkt verkefni skulu vera til hagsbóta og miða að því að skapa verðmæti í þróunarlöndum. Styrkt verkefni skulu jafnan styðja við heimsmarkmið nr. 8 um sjálfbæran hagvöxt og mannsæmandi atvinnutækifæri, sem og hafa tengingu við önnur þau heimsmarkmið sem Ísland leggur áherslu á í þróunarsamvinnu sinni.
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira